پرسشنامه استخدام برنامه نویس

1) اطلاعات شخصی

2) مدارک تحصیلی

مدرکرشته تحصيلینام موسسه/دانشگاهشهرتاریخ شروعتاریخ خاتمهمعدل
ديپلم
پیش دانشگاهی
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری تخصصی

3) دوره های تخصصی

نام دوره تخصصينام موسسه آموزشيشهرمدت(ساعت)تاريخ شروعتاريخ خاتمهامتياز

4) زبانه های خارجی

نام زبان خارجيمیزان تسلط در خواندنمیزان تسلط در نوشتنمیزان تسلط در مکالمه
انگلیسی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی
عربی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی
روسی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی
فرانسوی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی
آلمانی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی

5) مهارتهای نرم افزاری

نام مهارتمیزان آشناییتوضیحات
راه اندازی شبکه LAN عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
کار در محیط شبکه LAN عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر مفاهیم مدل‌سازی و طراحی بانک‌های اطلاعاتی عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر مفاهیم پایه، class library و ابزار NET Framework 4.5 عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر مفاهیم پیاده سازی MS SQL عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر ADO.NET عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر برنامه‌نویسی T-SQL عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر زبان برنامه‌نویسی VB.Net عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر زبان برنامه‌نویسی #C عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر مفاهیم OOP عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر گزارش ساز Stimul عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر گزارش ساز Crystal عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر تکنولوژی ASP.Net عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی

6) پروژه های انجام شده

نام پروژهکارفرماتاریخ تولیدمدت تولیدزبان برنامه نویسیبانک اطلاعاتیگزارش ساز

7) سوابق كاری

نام محل کارتاريخ شروعتاريخ خاتمهعلت خاتمهشغل یا سمتحقوق ماهانه(ريال)بيمهشماره تماس

8) مشخصات دو نفر از كساني كه با شما آشنايي كامل داشته باشند

نام و نام خانوادگيمحل کارشغل يا سمتوابستگيتلفن تماس