استاندارد حسابرسی شماره 315

شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت


کلیات


1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی، و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت در حسابرسی صورتهای مالی است. اهمیت برآورد خطر توسط حسابرس به عنوان مبناییبرای طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم، در استاندارد 200 ، تشریح شده است. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 320

اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی


دامنه کاربرد


1. این استاندارد، به موضوع مسئولیت حسابرس در زمینه بکارگیری مفهوم اهمیت در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات حسابرسی صورتهای مالی می پردازد. در استاندارد 450 ، نحوه بکارگیری مفهوم اهمیت در ارزیابی اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریفهای اصلاح نشده (در صورت وجود) بر صورتهای مالی تشریح شده است.
اهمیت در حسابرسی بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 330

روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی


کلیات


1 . هدف ‌این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم‌ برای تعیین برخوردهای ‌کلی و طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم برای مقابله با ‌خطر برآوردی تحریف بااهمیت در سطح صورتهای مالی و سطح ادعا در حسابرسی صورتهای مالی است. شناخت حسابرس از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای ‌داخلی و برآورد خطر تحریف بااهمیت در استاندارد 315 ، توصیف شده است. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 450

 ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی


دامنه کاربرد


1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه ارزیابی اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریفهای اصلاح نشده، در صورت وجود، بر صورتهای مالی مطرح شده است. در استاندارد 700 ، مسئولیت حسابرس برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی توصیف گردیده است که براساس آن حسابرس باید مشخص کند که آیا از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد اطمینان معقولی کسب شده است یا خیر. حسابرس ملزم است در نتیجه‌گیری خود، اثر تحریفهای اصلاح نشده، در صورت وجود، بر صورتهای مالی را طبق این استاندارد ارزیابی کند. مسئولیت حسابرس در قبال کاربرد صحیح مفهوم اهمیت در برنامه‌ریزی و انجام حسابرسی صورتهای مالی، در استاندارد 320 توصیف شده است. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 500

شواهد حسابرسی


کلیات


1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره انواع شواهد حسابرسی، کمیت وکیفیت شواهد حسابرسی و روشهای کسب این‌گونه شواهد در حسابرسی صورتهای مالی است.
2 . حسابرس برای این که بتواند به نتیجه‌گیری منطقی دست یابد و بر این اساس نظر حرفه‌ای خود را اظهار کند باید شواهدی کافی و مناسب به دست آورد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 501

شواهد حسابرسی‌ – اقلام خاص


کلیـات‌


1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهایی‌ علاوه‌بر آنچه‌ در متن‌ استاندارد شواهد حسابرسی‌ آمده‌ است‌، درباره‌ برخی‌ از اقلام خاصصورتهای‌ مالی‌ و سایر موارد افشا می‌باشد.
2 . بکارگیری‌ این‌ استانداردها و راهنماییها، حسابرس‌ را در کسب‌ شواهد حسابرسی‌ درباره‌ برخی‌ از اقلام خاص مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ و سایر موارد افشا در صورتهای‌ مزبور یاری‌ می‌رساند.
نظارت‌ بر شمارش‌ موجودی مواد و کالا بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 505

تایید خواهی برون‌ سازمانی‌


کلیات‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ حسابرس‌ از تاییدیه‌های‌ برون‌ سازمانی‌ به‌عنوان‌ یکی‌ از شیوه‌های‌ کسب‌ شواهد حسابرسی‌ است‌. 2 . حسابرس‌ باید ضرورت‌ استفاده‌ از تایید خواهی برون‌ سازمانی‌ را برای‌ کسب‌ شواهد حسابرسی‌ مناسب‌ و کافی‌ به‌منظور پشتیبانی‌ از برخی‌ ادعاهای‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌، تعیین‌ کند. حسابرس‌ برای‌ انجام‌ این‌ کار باید اهمیت‌، سطح‌ براوردی‌ خطرهای‌ ذاتی‌ و کنترل‌، و میزان‌ تاثیر شواهد حاصل‌ از سایر روشهای‌ حسابرسی‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ را در کاهش‌ خطر حسابرسی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ادعاها، به‌ سطح‌ پایین‌ قابل‌ قبول‌، مورد توجه‌ قرار دهد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 510

حسابرسی نخستین – مانده‌های‌ اول‌ دوره‌


کلیات‌


1.هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ چگونگی‌ برخورد با مانده‌های‌ اول‌ دوره‌، در مواردی‌ است‌ که‌ صورتهای‌ مالی‌ برای‌ نخستین‌ بار رسیدگی‌ می‌شود یا صورتهای‌ مالی‌ دوره‌ قبل‌، توسط‌ حسابرس‌ دیگری‌ رسیدگی‌ شده‌ باشد. حسابرس‌ برای‌ آگاه‌ شدن‌ از وجود بدهیهای‌ احتمالی‌ و تعهدات‌ موجود در اول‌ دوره‌ نیز می‌تواند از این‌ استاندارد استفاده‌ کند. 2.حسابرس‌ در حسابرسی نخستین باید شواهدی‌ کافی‌ و قابل‌ قبول‌ درباره‌ موارد زیر گردآوری‌ کند: بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 520

روشهای تحلیلی


کلیــات‌


1. هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ کاربرد روشهای تحلیلی در جریان‌ حسابرسی‌ است‌.
2.حسابرس‌ باید روشهای تحلیلی را در مرحله‌ برنامه‌ریزی‌ و همچنین‌، در مرحله‌ بررسی‌ کلی‌ در پایان‌ کار حسابرسی‌ بکار گیرد. روشهای تحلیلی می‌تواند در سایر مراحل‌ نیز بکار رود.
3.روشهای تحلیلی یعنی‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ نسبتها و روندهای‌ عمده‌، شامل‌ پی‌جویی‌ نوسانات‌ و روابط‌ مالی‌ و غیر مالی‌ بدست‌ آمده‌ که‌ با سایر اطلاعات‌ مربوط‌، مغایرت‌ دارد یا از مبالغ‌ پیش‌بینی‌شده‌، انحراف‌ دارد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 530

نمونه گیری در حسابرسی‌ و سایر روشهای‌ انتخاب‌ اقلام‌ برای‌ آزمون‌


کلیـات‌


1.هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ چگونگی ‌استفاده‌ از روشهای‌ نمونه گیری در حسابرسی‌ و سایر روشهای‌ انتخاب‌ اقلام‌ برای‌ آزمون‌ به‌منظور گرداوری‌ شواهد حسابرسی‌ است‌.
2.حسابرس‌ هنگام‌ طراحی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ باید شیوه‌های‌ مناسبی‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌ برای‌ آزمون‌ به‌گونه‌ای‌ تعیین‌ نماید که‌ بتواند شواهد حسابرسی‌ لازم‌ را به‌منظور دستیابی‌ به‌ هدفهای‌ آزمون‌ حسابرسی‌ گرداوری‌ کند. بیشتر بخوانید