استاندارد حسابرسی شماره 1

کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی


کلیات


1. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مؤسسه در مورد سیستم کنترل  کیفیت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی و سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط است. این استاندارد باید همراه بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای مطالعه شود. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 200

اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی


دامنه کاربرد


1. این استاندارد، مسئولیتهای کلی حسابرس مستقل را در حسابرسی صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابرسی، تبیین می‌کند. به خصوص، در این استاندارد اهداف کلی حسابرس مستقل تعیین می‌گردد و ماهیت و دامنه کار حسابرسی طراحی شده برای دستیابی به آن اهداف، توصیف می‌شود. این استاندارد همچنین دامنه کاربرد و ساختار استانداردهای حسابرسی را تشریح می‌کند و مسئولیتهای کلی حسابرس مستقل در تمام حسابرسیها از جمله الزام به رعایت استانداردهای حسابرسی را مشخص می‌کند. از این پس، به جای واژه ”حسابرس مستقل“ از واژه ”حسابرس“ استفاده می‌شود. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 210

قرارداد حسابرسی


کلیـات‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در موارد زیر است‌:
الف- توافق‌ حسابرس‌ با صاحبکار درباره‌ شرایط‌ انجام‌ کار.
ب ‌ – چگونگی‌ برخورد حسابرس‌ با درخواست‌ صاحبکار درباره‌ تغییر خدمت‌ حسابرس‌ از حسابرسی‌ به‌ خدمتی‌ با سطح‌ اطمینان‌ پایین‌تر.
2 . حسابرس‌ و صاحبکار باید در مورد شرایط‌ کار حسابرسی‌ توافق‌ کنند . شرایط‌ مورد توافق‌ در قرارداد حسابرسی  یا به‌ شکل‌ مناسب‌ دیگری‌ مستند می‌شود. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 220

کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی


کلیات


1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مشخص کارکنان مؤسسه حسابرسی درمورد روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (شامل حسابرسی صورتهای مالی) است. این استاندارد لازم است با بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای (نشریه 123) مطالعه شود. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 230

مستند سازی


کلیات


1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در ارتباط با مستند سازی است. فهرست سایر استانداردهای حاوی الزامات و راهنماییهای ویژه مستند سازی در پیوست ارائه شده است. قوانین و مقررات نیز ممکن است الزامات بیشتری را برای مستند سازی مقرر کند. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 240

مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌ ، در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ (تجدیدنظر شده 1384‌)


کلیات‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌. اگرچه‌ محور این‌ استاندارد، مسئولیت‌ حسابرس‌ درباره‌ تقلب‌ و اشتباه‌ است‌، اما مسئولیت‌ اصلی‌ پیشگیری‌ و کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ به‌ عهده‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ می‌باشد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 250

ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین و مقررات در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌


کلیات‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در مورد مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین و مقررات (توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌) در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 300

برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی


کلیات


دامنه کاربرد
1. در این استاندارد، مسئولیت حسابرس برای برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی مطرح می‌شود. این استاندارد اساساً برای حسابرسیهای بعدی (دوره‌های پس از حسابرسی نخستین) تدوین شده است. ملاحظات خاص در حسابرسی نخستین نیز، جداگانه مطرح می‌شود. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 315

شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت


کلیات


1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی، و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت در حسابرسی صورتهای مالی است. اهمیت برآورد خطر توسط حسابرس به عنوان مبناییبرای طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم، در استاندارد 200 ، تشریح شده است. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 320

اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی


دامنه کاربرد


1. این استاندارد، به موضوع مسئولیت حسابرس در زمینه بکارگیری مفهوم اهمیت در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات حسابرسی صورتهای مالی می پردازد. در استاندارد 450 ، نحوه بکارگیری مفهوم اهمیت در ارزیابی اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریفهای اصلاح نشده (در صورت وجود) بر صورتهای مالی تشریح شده است.
اهمیت در حسابرسی بیشتر بخوانید