استاندارد حسابرسی شماره 720

سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده


کلیات


1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره ارزیابی سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده است که حسابرس نسبت به گزارش درباره آنها، الزامی ندارد. این استاندارد اساسا درمورد گزارشهای سالانه کاربرد دارد، گرچه می‌تواند درباره گزارشهای دیگری چون گزارشهای مربوط به عرضه اوراق مشارکت نیز استفاده شود.
2 . حسابرس باید ” سایر اطلاعات ” را به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی حسابرسی شده، مطالعه کند. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 800

ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص


دامنه کاربرد


1. استانداردهای 100 تا 700، در حسابرسی صورتهای مالی کاربرد دارد. در این استاندارد، ملاحظات خاص در بکارگیری آن استانداردها در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص مطرح می‌شود.
2. این استاندارد برای حسابرسی مجموعه کاملی از صورتهای مالی تهیه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص تدوین شده است. در استاندارد 805 ، ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا عنصر، حساب یا قلم خاصی از یک صورت مالی مطرح می‌شود. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 805

ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی


دامنه کاربرد


1. استانداردهای 100 تا 700، در حسابرسی صورتهای مالی کاربرد دارد و باید برای حسابرسی سایر اطلاعات مالی تاریخی حسب ضرورت متناسب با شرایط موجود تعدیل شود. در این استاندارد، ملاحظات خاص در بکارگیری آن استانداردها در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی، مطرح می‌شود. یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی، ممکن است بر اساس یک چارچوب با مقاصد عمومی یا با مقاصد خاص تهیه شود. اگر اطلاعات مذکور بر اساس یک چارچوب با مقاصد خاص تهیه شود، استاندارد 800 نیز برای حسابرسی آن به کار برده می‌شود. (رک: بندهای ت- 1 تا ت-4) بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 1005

حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک


کلیـات‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک است‌.
2 . استانداردهای‌ حسابرسی‌، در موردحسابرسی‌ اطلاعات‌ مالی‌ کلیه‌ واحدهای اقتصادی ، صرفنظر از اندازه‌ آنها، کاربرد دارد. ویژگی‌ واحدهای اقتصادی کوچک به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ حسابرس‌ را ناگزیر می‌سازد رویکرد و طرح‌ کلی‌ حسابرسی‌ را متناسب‌ با شرایط‌ حاکم‌ بر هر واحد کوچک‌ مورد رسیدگی‌، تعدیل‌ کند. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 1007

ارتباطات با مدیریت


کلیـات‌


1. هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ ارتباطات و روابط‌ حسابرس‌ با مدیریت‌ واحد اقتصادی‌ است‌.
2 . برخی‌ جنبه‌های‌ روابط‌ حسابرس‌ با مدیریت‌ را الزامات‌ قانونی‌ وحرفه‌ای‌ تعیین‌ می‌کند و برخی‌ دیگر تحت‌ تاثیر روشهای‌ اجرایی‌ حسابرس‌ است‌. ارتباط‌ حسابرس‌ با مدیریت‌ همواره‌ با توجه‌ به‌ این‌ الزامات‌ و روشها برقرار می‌شود. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 2400

بررسی اجمالی صورتهای‌ مالی‌


کلیات‌


1. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای حرفه‌ای حسابرس در مواردی است که حسابرسی غیراز حسابرس واحد تجاری بررسی اجمالی صورتهای مالی را انجام می‌دهد. در این استاندارد همچنین درباره شکل و محتوای گزارشی که حسابرس در این گونه موارد صادر می‌کند، استانداردها و راهنماییهای لازم ارائه شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای توسط حسابرس واحد تجاری باید طبق استاندارد 2410 ، انجام شود. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 2410

بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری


کلیات


1. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در ارتباط ‌با مسئولیتهای حرفه‌ای حسابرس و شکل و محتوای گزارش وی در مواردی ‌است که بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای‌ صاحبکار حسابرسی را به ‌عهده می‌گیرد. استفاده از اصطلاح ” حسابرس“ در این استاندارد به معنای انجام حسابرسی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای نیست، بلکه به این دلیل است که بررسی اجمالی این اطلاعات توسط حسابرس مستقل واحد تجاری انجام می‌شود. این استاندارد معطوف به بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای توسط حسابرس واحد تجاری است. اما در مواردی که حسابرس واحد تجاری، بررسی اطلاعات مالی تاریخی غیر از اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای (از جمله صورتهای مالی سالانه) واحد مزبور را به عهده می‌گیرد، این استاندارد با انجام تعدیلات لازم نیز بکار گرفته می‌شود. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 3400

رسیدگی به‌ اطلاعات مالی آتی


کلیات‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی است. این استاندارد برای رسیدگی به اطلاعات مالی آتی که به‌صورت کلی یا توصیفی ارائه می‌شود، مانند مواردی که در مباحث و تحلیلهای مدیریت در گزارشهای سالانه واحد مورد رسیدگی ارائه می‌شود، کاربرد ندارد، اگرچه بیشتر روشهای مقرر در این بخش ممکن است برای چنین رسیدگیهایی نیز مناسب باشد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 4400

اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات مالی


کلیـات‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیتهای‌ حرفه‌ای‌ حسابرس‌ در موارد اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات مالی ، و شکل‌ و محتوای‌ گزارشی‌ است‌ که‌ حسابـرس‌ در این‌ گونه‌ موارد صادر می‌کند. منظور از حسابرس‌ در این‌ بخش‌، الزاما فرد یا موسسه‌ای‌ نیست‌ که‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ را به‌ عهده‌ دارد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 4410

تنظیم اطلاعات مالی


کلیات‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیتهای‌ حرفه‌ای‌ حسابرس‌ در تنظیم اطلاعات مالی و شکل‌ و محتوای‌ گزارشی‌ است‌ که‌ حسابرس‌ در این‌ گونه‌ موارد صادر می‌کند. منظور از حسابرس‌ در این‌ استاندارد، الزاما فرد یا موسسه‌ای‌ نیست‌ که‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد اقتصادی‌ را به‌ عهده‌ دارد. بیشتر بخوانید