نوشته‌ها

دفتر مشاغل و ده نکته تاثیرگذار در تحریر آن

دفتر مشاغل و ده نکته تاثیرگذار در تحریر آن


دفتر مشاغل


۱-ردیف در دفتر مشاغل
هر یک از معاملات موصوف میبایست در یک ردیف و با رویه یکسان ثبت شود.مودیان میتوانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها راقید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد، مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. جمع و ثبت معاملات مشمول و معاف از مالیات برارزش افزوده تحت یک شماره ردیف مجاز نمیباشد.
بیشتر بخوانید