استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 22

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 22 – گزارشگری‌ مالی‌ میان دوره ای

(اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)

مقدمـه‌

1- هدف‌ این‌ استاندارد تعیین‌ حداقل‌ محتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان دوره ای و تعیین‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ قابل‌ اعمال‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ كامل‌ یا فشرده‌ میان دوره ایاست‌. گزارش‌ مالی‌ میان دوره ایبه موقع‌ و قابل‌ اتكا، اطلاعات‌ مفیدی‌ در رابطه‌ با توان‌ كسب‌ سود و ایجاد جریانهای‌ نقدی‌، شرایط‌ مالی‌ و نقدینگی‌ واحد تجاری‌ برای‌ سرمایه‌گذاران‌، اعتباردهندگان‌ و سایر استفاده‌كنندگان‌ فراهم‌ می‌آورد.

دامنه‌ كاربرد

2- در این‌ استاندارد الزامات‌ خاصی‌ در رابطه‌ با اینكه‌ كدام‌ واحدهای‌ تجاری‌ ملزم‌ به‌ انتشار گزارش‌ مالی‌ میان دوره ایهستند و همچنین‌ زمان‌ تهیه‌ و تناوب‌ این‌ گزارشها تعیین‌ نمی‌شود. معمولاً مراجع‌ قانونی‌، آن‌ گروه‌ از واحدهای‌ تجاری‌ را كه‌ اوراق‌ سهام‌ یا اوراق‌ مشاركت‌ آنها به عموم‌ عرضه‌ می‌شود، ملزم‌ به‌ تهیه‌ و ارائه‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ می‌كنند. این‌ استاندارد برای‌ كلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ كه‌ به‌ صورت‌ اختیاری‌ یا اجباری‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ منتشر می‌كنند، كاربرد دارد.

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

منبع : سازمان حسابرسی