قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

در این صفحه مطالب مربوط به قوانین تامین اجتماعی ، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه و سایر مطالب مرتبط قرار داده خواهد شد.

هر کارگر، کارمند و مستخدمی که در محیط‌ های کاری قانونی و تعریف‌ شده مشغول به کار باشد باید توسط کارفرما تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. سازمان تامین اجتماعی از بیمه‌ شدگان خود مطابق قوانین کار حمایت می‌کند و بیمه‌ شده و افراد خانواده وی می‌توانند از مزایای بیمه تامین اجتماعی مانند حقوق، مستمری بازنشستگی، حق عائله‌مندی، سنوات کاری و بیمه بیکاری استفاده کنند. بیمه تامین اجتماعی پشتوانه بیمه‌ شده بوده و پس از پایان 25 یا 30 سال کاری به وی حقوق بازنشستگی می‌دهد و در صورت فوت بیمه‌ شده، خانواده و دیگر افراد تحت سرپرستی وی همچنان می‌توانند حقوق و مزایای مقررشده را دریافت کنند.