استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 3400

دانلود استاندارد خدمات اطمینان‌بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی 3400 – رسیدگی به‌ اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌

كلیات‌

1- هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی است. این استاندارد برای رسیدگی به اطلاعات مالی آتی که به‌صورت کلی یا توصیفی ارائه می‌شود، مانند مواردی که در مباحث و تحلیلهای مدیریت در گزارشهای سالانه واحد مورد رسیدگی ارائه می‌شود، کاربرد ندارد، اگرچه بیشتر روشهای مقرر در این بخش ممکن است برای چنین رسیدگیهایی نیز مناسب باشد.

2- حسابرس‌ در رسیدگی به‌ اطلاعات‌ مالی‌آتی باید شواهد مناسب‌ و كافی‌ درباره‌ موارد زیر كسب‌ كند:

الف ـ نامعقول نبودن مفروضات بهترین براورد مدیریت که زیربنای اطلاعات مالی آتی است و سازگاری مفروضات ذهنی با هدف اطلاعات.

ب ـ تهیه اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌ برمبنای‌ مفروضات مربوط‌ به‌نحو مناسب‌.

پ‌ ـ ارائه اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌ به‌نحو مناسب‌ و افشای کافی مفروضات بااهمیت، از‌جمله تفکیک روشن مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی.

ت‌ ـ تهیه اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌ به‌طور یکنواخت با صورتهای مالی تاریخی و با استفاده از رویه‌های حسابداری مناسب.

3- “اطلاعات‌ مالی‌ آتی” یعنی‌ اطلاعات‌ مالی‌ كه‌ مبتنی‌بر مفروضاتی‌ درباره‌ رویدادهای آتی و اقدامات احتمالی واحد مورد رسیدگی است. این اطلاعات از ـ لحاظ ماهیت، بسیار ذهنی است و تهیه آن مستلزم اعمال قضاوت قابل توجه است. اطلاعات مالی آتی می‌تواند به شکل پیش بینی، فرضی یا ترکیبی از هر دو باشد، برای مثال، اطلاعات مالی پیش‌بینی شده یک‌ساله به علاوه اطلاعات مالی فرضی پنج ساله.

4- ” اطلاعات مالی پیش‌بینی شده” یعنی‌ اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌ تهیه‌ شده‌ برمبنای مفروضاتی درباره رویدادهای‌ آتی‌كه‌ مدیریت انتظار دارد رخ دهد و اقداماتی که مدیریت در تاریخ تهیه اطلاعات، انتظار دارد در آینده انجام دهد (مفروضات بهترین براورد).

5- “اطلاعات مالی فرضی” یعنی‌ اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌ كه‌ براساس‌ یکی از مبانی‌ زیر تهیه‌ شده‌ است‌:

الف ـ  مفروضات‌ ذهنی‌ درباره‌ رویدادهای‌ آتی‌ و اقدامات‌ مدیریت‌ كه‌ لزوما انتظار وقوع‌ آنها نمی‌رود، مانند مفروضاتی‌كه‌ برخی‌ واحدهای‌ تجاری‌ درمرحله پیش از بهره‌برداری یا در هنگام‌ بررسی‌ تغییر عمده‌ در نوع عملیات خود درنظر می‌گیرند.

ب‌  ـ  تركیبی‌ از مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی.

این‌ اطلاعات‌، پیامدهای احتمالی‌ رویدادها و اقدامات را با فرض وقوع آن،در تاریخ تهیه اطلاعات نشان می‌دهد.

6- اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌ می‌تواند شامل‌ مجموعه صورتهای‌ مالی‌، یکی از صورتهای مالی یا یک یا چند عنصر صورتهای مالی باشد و ممکن است برای مقاصد زیر تهیه شود:

الف‌ ـ  به‌عنوان‌ ابزار مدیریتی درون سازمانی‌، برای‌ مثال‌، كمك‌ به ارزیابی‌ یك‌ سرمایه‌گذاری‌ احتمالی.

ب‌  ـ  برای ارائه به اشخاص ثالث، به‌عنوان مثال:

– در گزارش توجیهی هیئت مدیره برای افزایش سرمایه.

– در اعلامیه پذیره نویسی به‌منظور ارائه اطلاعات‌ درباره‌ انتظارات‌ آتی به سرمایه‌گذاران بالقوه.

– در گزارش سالانـه برای ارائـه اطلاعـات به سهامداران، مراجع ذیصلاح قانونی و سایـر اشخاص ذینفع.

– در گزارشی برای آگاهی اعتباردهندگان که ممکن است شامل مواردی‌ چون جریان وجوه نقد پیش‌بینی شده باشد.

7- مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌، شامل‌ مشخص کردن‌ و افشای‌ مفروضات زیربنای آنها، به‌عهده مدیریت است. به‌منظور افزایش اعتبار اطلاعات مالی آتی، برای استفاده اشخاص ثالث یا هدفهای داخلی، ممکن است از حسابرس درخواست شود اطلاعات مزبور را رسیدگی و در‌مورد آن گزارش ارائه کند.

 

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟