قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1397

بخشنامه شماره 696/97/1000 مورخ 1397/02/01 حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی

اداره کل تأمین اجتماعی استان
به پیوست تصویر بخشنامه شماره 2364 مورخ 1397/01/23 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ 1397/01/22 شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1397 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال 1397 به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

1- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) در سال 1397 مبلغ 370.423 ریال اعلام می گردد.

2- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1396، معادل 10.4 درصد به علاوه رقم ثابت روزنامه 28.208 ریال به شرح ذیل افزایش می یابد.

مزد روزانه شغل در سال 1397 = (28.208+1.104*آخرین مزد روزانه شغل در سال 1396)

3- با توجه به اینکه طبق بند 3 تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ 1.100.000 ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون با رعایت بخشنامه های 5 و 5/1/ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خوارو بار در ایام اشتغال و … در ستون های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

4- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1397/01/01، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (309.977 ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال 1397 کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها به شرح بندهای 2 و 3 تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.

5- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد نیز در سال 1397 معادل 370.423 ریال خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1396 از رقم روزانه 309.977 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 10.4 درصد به علاوه رقم ثابت 28.208 ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1397= (28.208+ 1.104* آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1396)

6- کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1397/01/01 به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال 1397 خواهد بود. همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در سال 1397 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1397 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1397 ترمیم می گردد.

7- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (7) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 1381/03/26 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ 1397/01/01 مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

الف) رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و…
1/2 برابر حداقل دستمزد 1/5 برابر حداقل دستمزد

ب) رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر

(سواری، مینی بوس و…)

رانندگان اتوبوس درون شهری
1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1 برابر حداقل دستمزد

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب 1/5) معادل 556.000 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضریب 1/2) معادل 445.000 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب 1/1) معادل 407.000 ریال تعیین می گردد.

8- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند چهار یکهزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه هیأت مدیره محترم سازمان و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ 1397/01/01 مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد.

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استاد کار):

ضریب دستمزد سال اول

مصوبه هیأت مدیره

ضریب دستمزد سال دوم

مصوبه هیأت مدیره

ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد
1/5 برابر حداقل دستمزد 1/6 برابر حداقل دستمزد 1/7 برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار):

ضریب دستمزد سال اول

مصوبه هیأت مدیره

ضریب دستمزد سال دوم

مصوبه هیأت مدیره

ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد
1/4 برابر حداقل دستمزد 1/5 برابر حداقل دستمزد 1/6 برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر ساده):

ضریب دستمزد سال اول

مصوبه هیأت مدیره

ضریب دستمزد سال دوم

مصوبه هیأت مدیره

ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد
1/3 برابر حداقل دستمزد 1/4 برابر حداقل دستمزد 1/5 برابر حداقل دستمزد

با توجه به بخشنامه شماره 7/4 مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب 1/3، 1/4، 1/5، 1/6 و 1/7 برابر حداقل دستمزد (به ترتیب 482.000، 519.000، 556.000، 593.000 و 630.000) ریال بر اساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیأت مدیره محاسبه و وصول گرد.

9- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تأمین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 2.592.961 ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه های 31، 30 و 29 روزه الزامی می باشد.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

دکتر سید تقی نوربخش- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

( رمز فایل فشرده : accamj.com )