استاندارد حسابرسی شماره 300

برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی


کلیات


دامنه کاربرد
1. در این استاندارد، مسئولیت حسابرس برای برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی مطرح می‌شود. این استاندارد اساساً برای حسابرسیهای بعدی (دوره‌های پس از حسابرسی نخستین) تدوین شده است. ملاحظات خاص در حسابرسی نخستین نیز، جداگانه مطرح می‌شود.

نقش و زمان‌بندی برنامه ریزی
2. برنامه ریزی کار حسابرسی مستلزم تدوین طرح کلی حسابرسی و برنامه حسابرسی است. مزایای اصلی برنامه ریزی مناسب کار برای حسابرسی صورتهای مالی به شرح زیر است: (رک: بندهای ت-1 تا ت-3)
• کمک به حسابرس برای توجه مناسب به جنبه‌های مهم حسابرسی.
• کمک به حسابرس برای تشخیص و حل و فصل به موقع مشکلات بالقوه.
• کمک به حسابرس در سازماندهی و مدیریت مناسب کار حسابرسی برای انجام اثربخش و کارآمد آن.
• کمک به انتخاب اعضای تیم حسابرسی در رده‌های مختلف به نحوی که دارای توانمندیها و صلاحیتهای لازم برای برخورد با خطرهای مورد انتظار حسابرسی باشند و تقسیم مناسب کار بین آنها.
• تسهیل هدایت و سرپرستی اعضای تیم حسابرسی و بررسی کار آنها.
• کمک به هماهنگی کار انجام شده توسط حسابرسان بخشها و کارشناسان، در صورت لزوم.
تاریخ اجرا
3. این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از اول فروردین 1392 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.
هدف
4. هدف حسابرس این است که کار حسابرسی چنان برنامه ریزی گردد که به‌گونه‌ای اثربخش انجام شود.
الزامات
مشارکت اعضای اصلی تیم حسابرسی
5. مدیرمسئول کار و سایر اعضای اصلی تیم حسابرسی باید در برنامه ریزی حسابرسی شامل برنامه ریزی کار و مشارکت در بحث بین اعضای تیم حسابرسی، نقش فعال داشته باشند. (رک: بند ت-4)
فعالیتهای مقدماتی
6. حسابرس باید در شروع کار حسابرسی، فعالیتهای زیر را انجام دهد:
الف. اجرای روشهای الزامی طبق استاندارد 220 در خصوص تداوم کار حسابرسی و رابطه با صاحبکار،
ب. بررسی امکان رعایت الزامات اخلاقی شامل استقلال، طبق الزامات استاندارد 220 ، و
پ. کسب شناخت از شرایط کار حسابرسی، طبق استاندارد 210 . (رک: بندهای ت-5 تا ت-7)
فعالیتهای برنامه ریزی
7. حسابرس باید طرح کلی حسابرسی را تدوین کند. این طرح باید دامنه رسیدگی، زمان‌بندی اجرا و مسیر حسابرسی را مشخص و رهنمودهای لازم را برای تدوین برنامه حسابرسی ارائه نماید.
8. حسابرس برای تدوین طرح کلی حسابرسی باید:
الف. ویژگیهای کار حسابرسی را برای تعیین دامنه رسیدگی مشخص کند،
ب. اهداف گزارشگری کار حسابرسی را به منظور زمان‌بندی انجام کار و تعیین ماهیت اطلاع‌رسانی و ارتباطات مورد لزوم، مشخص کند،
پ. عواملی را که به قضاوت حرفه‌ای وی برای هدایت کار تیم حسابرسی، مهم هستند مدنظر داشته باشد،
ت. نتایج فعالیتهای مقدماتی کار حسابرسی، و حسب مورد، مربوط بودن شناخت کسب شده از سایر خدمات حرفه‌ای انجام شده توسط مدیرمسئول کار برای واحد تجاری را مورد توجه