استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری شماره 20 – سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص

دانلود استاندارد حسابداری شماره 20 سرمایه‌ گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص

هدف

1- هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری سرمایه‌ گذاری در واحدهای تجاری وابسته و تعیین الزامات بکارگیری روش ارزش ویژه در حسابداری سرمایه‌ گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص است.

دامنه ی کاربرد

2-  این استاندارد، باید توسط تمام واحدهای تجاری بکار گرفته شود که دارای کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه بر سرمایه‌پذیر هستند.

تعاریف

3- در این استاندارد، اصطلاحات زیر با معانی مشخص‌شده بکار رفته است:

واحد تجاری وابسته

واحد تجاری است که سرمایه‌گذار، بر آن نفوذ قابل ملاحظه دارد.

صورتهای مالی تلفیقی

صورتهای مالی گروه است که در آن داراییها، بدهیها، حقوق مالکانه، درآمدها، هزینه‌ها و جریانهای نقدی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به‌گونه‌ای ارائه می‌شود که گویی متعلق به شخصیت‌ اقتصادی واحدی است.

روش ارزش ویژه

روش حسابداری است که بر اساس آن، سرمایه‌گذاری در ابتدا به بهای تمام‌شده شناسایی می‌شود و پس از آن، بابت تغییر سهم سرمایه‌گذار از خالص داراییهای سرمایه‌پذیر پس از تحصیل، تعدیل می‌گردد. سود یا زیان سرمایه‌گذار، شامل سهم آن از سود یا زیان سرمایه‌پذیر است و سایر اقلام سود و زیان جامع سرمایه‌گذار، شامل سهم آن از سایر اقلام سود و زیان جامع سرمایه‌پذیر می‌باشد.

مشارکت

توافقی است که به موجب آن، دو یا چند طرف کنترل مشترک دارند.

کنترل مشترک

تسهیم کنترل یک مشارکت بطور قراردادی است که تنها زمانی وجود دارد که تصمیمات درباره فعالیتهای مربوط، مستلزم اجماع تمام طرفهایی است که در کنترل سهیم هستند.

مشارکت خاص

مشارکتی است که به موجب آن، طرفهای دارای کنترل مشترک بر مشارکت، نسبت به خالص داراییهای مشارکت از حق برخوردار هستند.

شریک خاص

یکی از طرفهای مشارکت خاص است که بر آن مشارکت خاص، کنترل مشترک دارد.

نفوذ قابل ملاحظه

توانایی شرکت در تصمیم‌گیریهای مربوط به سیاستهای مالی و عملیاتی سرمایه‌پذیر است، اما کنترل یا کنترل مشترک آن سیاستها نیست.

4- اصطلاحات زیر در بند 4 استاندارد حسابداری 18 صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده 1398) و در پیوست الف استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398) تعریف شده است و در این استاندارد، با معانی مشخص‌شده در استانداردهایی که در آنها تعریف شده‌اند، بکار می‌رود:

– کنترل سرمایه‌پذیر

– گروه

– واحد تجاری اصلی

– صورتهای مالی جداگانه

– واحد تجاری فرعی

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 

منبع : سازمان حسابرسی