قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1399

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1399

بخشنامه شماره 7933مورخ 1399/01/26 حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی – فروردین تا خرداد 1399

معاونین محترم ………..
اداره کل تأمین اجتماعی استان………….
مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان………….
مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه………….
به پیوست تصویر بخشنامه شماره 7933 مورخ 1399/01/26 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب‌نامه جلسه مورخ 1399/01/20 شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1399 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارکنان مشمول قانون کار ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال 1399 به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع‌رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

1. حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه، بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی (به‌استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) در سال 1399 مبلغ 611.809 ریال اعلام می‌گردد

2. سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1398، معادل 15 درصد به‌علاوه رقم ثابت روزانه 30.238 ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال 1399 = (30.338 + 1.15 * آخرین مزد روزانه شغل در سال 1398)

3. با توجه به این‌که طبق بند (3) تصویب‌نامه شورای عالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ 4.000.000 ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذی‌ربط می‌بایست طبق بند (5) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (39) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های (5) و (5.1) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و … در ستون‌های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذی‌ربط اقدام نمایند.

4. به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1399/1/1، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (505.627) درج گردیده است، چنانچه در سال 1399 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه‌شدگان مذکور خودداری و یا در لیست‌های ارسالی ترک کار آن‌ها را اعلام ننماید، می‌بایست دستمزد آن‌ها به شرح بندهای (2) و (3) فوق‌الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.

5. حداقل مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری مطابق بخشنامه (686/1) امور فنی بیمه‌شدگان به شماره ثبت 1000/98/4182 مورخ 1398/3/26 برابر 1.2 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری که مبنای حق بیمه آنان در سال 1398 از رقم روزانه 505.627 ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 15 درصد به‌علاوه رقم ثابت روزانه 30.338 ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از 1.2 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1399 = (30.338 + 1.15 * آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1398)

6. حداقل مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال 1399 معادل رقم روزانه 611.809 ریال خواهد بود.

همچنین، مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1398 از رقم روزانه 505.627 ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 15 درصد به‌علاوه رقم ثابت 30.338 ریال در سال جاری افزایش می‌یابد.

توجه: در خصوص آن دسته از مشاغلی که طبق بخشنامه (484) امور فنی بیمه‌شدگان مبنای پرداخت حق بیمه آنان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار می‌باشد، ضریب مربوطه می‌بایست در حداقل دستمزد سال 1399 اعمال گردد.

7. کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1399/1/1 به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال 1399 خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال 1399 ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1399 می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1399 ترمیم می‌گردد.

 

 بخشنامه شماره 48692 مورخ 31‏/03‏/1399 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – تیر تا اسفند 1399

 

معاونین محترم ………..
اداره کل تأمین اجتماعی استان………….
مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان………….
مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه………….

پیرو بخشنامه شماره 446‏/99‏/1000 مورخ 27‏/01‏/1399 به پیوست تصویر بخشنامه شماره 48692 مورخ 31‏/03‏/1399 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب‌نامه جلسه مورخ 17‏/03‏/1399 شورای‌عالی کار درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار از تیر ماه سال 1399 به بعد ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه از ابتدای تیرماه سال 1399 را به شرح ذیل اعلام می‌نماید.

واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع ‌رسانی به کارفرمایان مشمول ‌قانون تامین‌اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق‌بیمه ماهیانه رعایت نمایند:
1‏‏‏‏- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ از تیر ماه سال1399 مبلغ 636.809 ریال اعلام می‌گردد.
2‏‏‏‏- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1398، معادل 15درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 55.338 ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل از تیرماه سال1399= (55.338+15‏‏‏‏/1×آخرین مزد روزانه شغل در سال 1398)
3‏‏‏‏- از آنجائیکه طبق بند (3) تصویب‌نامه فوق الذکر شورای‌عالی کار سایر موارد مندرج در بخشنامه شماره 7933 مورخ 26‏/1‏/99 همچنان به قوت خود باقی است، و طبق بند (3) آن نیز مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ 4.000.000 ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان مشمول قانون می‌بایست طبق بند (5) ماده (2) قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (39) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های (5) و (1‏/5) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله پایه سنواتی، حق‌مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون‌های مربوطه و کسر حق ‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

4‏‏‏‏- به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1‏‏‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏‏‏/1399، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (505.627 ریال) درج گردیده است، چنانچه از تیرماه سال 1399 به بعد کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری و یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام ننماید، می‌بایست دستمزد آن‌ها به شرح بندهای (2) و (3) فوق‌الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.
5‏‏‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (1‏/686) امورفنی بیمه‌شدگان به شماره ثبت 4182‏‏/98‏‏/1000 مورخ 26‏/3‏/1398 برابر 2‏‏/1حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود.
هم‌چنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال 1398 از رقم روزانه‌ 505.627 ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 15درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 55.338 ریال مطابق روش ذیل در سال‌جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از 2‏‏/1 حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.
مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه از تیرماه سال1399= (55.338+15‏‏‏‏‏‏‏/1×آخرین مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه در سال 1398)

6‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تیرماه سال 1399 معادل رقم روزانه‌ 636.809 ریال خواهد بود و مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال 1398 از رقم روزانه‌ 505.627 ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 15درصد به علاوه رقم ثابت 55.338 ریال در سال‌جاری افزایش می‌یابد.
توجه: درخصوص آن‌دسته از مشاغلی که طبق بخشنامه (684) امور فنی بیمه‌شدگان مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان براساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار می‌باشد، ضریب مربوطه می‌بایست در حداقل دستمزد تیرماه سال 1399 به بعد (به مبلغ 636.809 ریال) اعمال گردد.
7‏‏- کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1‏‏‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏‏‏/1399 به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد فوق الذکر سال1399خواهد بود. هم‌چنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیکاری سنوات قبل که از تیرماه سال1399 ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال 1399 می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد به مبلغ 636.809 ریال ترمیم می‌گردد.
8‏‏‏‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (7) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 26‏‏‏‏‏/3‏‏‏‏‏/1381 و اصلاحات بعدی آن در سال1397 به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1‏‏‏‏/4‏‏‏‏/1399 مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد.
الف)رانندگان بین شهری: رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و… 2‏‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد، رانندگان اتوبوس، کامیون و…5‏‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد، ب)رانندگان درون شهری: رانندگان حمل بار1‏‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد، رانندگان حمل مسافر(سواری، مینی بوس و …)1‏‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد،رانندگان اتوبوس درون شهری 1‏‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزدی

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب5‏‏‏‏‏/1) معادل 955.000 ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری(ضریب 2‏‏‏‏‏/1) معادل 764.000 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب 1‏‏‏‏/1) معادل 700.000‌ ریال تعیین می‌گردد.

9‏‏‏‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (4) یک‌هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ 23‏/10‏/92 هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1‏‏‏‏/4‏‏‏‏/1399 مبنای دریافت حق ‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.
الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) 4‏/1 برابر حداقل دستمزد
ب) کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) 3‏/1 برابر حداقل دستمزد
ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) 2‏/1 برابر حداقل دستمزد
با توجه به بخشنامه شماره (4‏‏‏‏‏‏‏/7) مشترک فنی و درآمد، حق‌بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب2‏‏‏‏‏‏‏/1، 3‏‏‏‏‏‏‏/1، 4‏‏‏‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد (به ترتیب764.000، 828.000، 892.000) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.
10‏‏‏‏- با عنایت به مصوبات شورای‌عالی تامین‌اجتماعی و هیات‎امنای محترم سازمان تامین‌اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه از تیرماه سال ‌جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل 4.457.663 ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های31، 30 و 29 روزه الزامی می‌باشد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی

( رمز فایل فشرده : accamj.com )