دانلود فرم های اداری مالی

دانلود فرم رسید انبار

دانلود فرم رسید انبار

رسید انبار چیست

رسید انبار یا قبض انبار را میتوان یکی از اسناد مهم انبار محسوب نمود. این فرم ، سند دریافت جنس و تحویل آن به انبار است و براساس فرم مذکور، مبلغ کالای خریداری شده قابل پرداخت به فروشنده کالا می باشد.
فرم قبض انبار یا رسید جنس به انبار معمولا در پنج نسخه و به شرح زیر صادر و توزیع می گردد:
نسخه ی اول ،دوم و سوم به واحد تدارکات ارسال می شود. در واحد مزبور پس ازکنترل آن با فاکتور فروشنده و سایر اسناد دو نسخه ی اول را به حسابداری ارسال و نسخه سوم را در بایگانی خود نگهداری می نماید.
نسخه ی چهارم این فرم پس از ثبت اطلاعات مندرج آن در کاردکس یا دفاتر در انبار بایگانی می گردد.
نسخه ی پنجم به تحویل دهنده کالا ارائه می گردد.

در نرم افزار خرید و انبارداری اخوان رسید انبار به صورت اتوماتیک و در زمان ثبت فاکتور خرید بر اساس بهای تمام شده کالای خریداری شده صادر و در سیستم ثبت می گردد. در صورتیکه هنوز فاکتور خرید به دست ما نرسیده باشد می توان کالای دریافتی در رسید انبار بازرگانی و فقط به صورت تعدادی ثبت نمود و در زمان دریافت فاکتور خرید رسید انبار را ریالی نمود. در شرکتهای تولیدی رسید انبار تولیدی در نظر گرفته شده است که انباردار کالاهای تولید شده و دریافتی از واحد تولید را در آن ثبت می نماید تا بعدا توسط واحد حسابداری بهای تمام رسید انبار های تولیدی ریالی شوند.

با توجه به اینکه در زمان خرید کالا هزینه حمل و سایر هزینه مشابه ممکن است به قیمت خرید اضافه گردد در نرم افزار خرید و انبارداری اخوان می توان عوامل صورتحساب خرید را به نسبت تعداد کالای خریداری یا مبلغ کالای خریداری شده بین کالاهای خریداری شده تسهیم نمود

( رمز فایل فشرده : accamj.com )