دانلود فرم های اداری مالی

دانلود رسید پرداخت و دریافت نقد

دانلود رسید پرداخت و دریافت نقد

وجه نقد چیست؟

کاملترین تعریف نقد از لحاظ حسابدارى عبارت است از: «آنچه که اگر به بانک ارائه شود معادل ارزش اسمى آن ، بدون قید و شرط و فورا توسط بانک پرداخت گردد». به عبارت دیگر هر دارایى که یکى از دو شرط زیر را داشته باشد مى تواند جزء وجوه نقد محسوب گردد:
الف – هر دارایى جارى که در بانک سپرده شده و بدون هیچ قید و شرطى، آنى بتوان از آن براى مقاصد تجارى استفاده کرد.
ب – هر دارایى جارى که بانک به عنوان سپرده بپذیرد.

به عنوان مثال مى توان از اسکناس و مسکوک، چک، حواله هاى بانکى، بروات دیدارى، حسابهاى پس انداز و دیدارى نزد بانکها و سایر نهادهاى مالى به عنوان نقد یاد نمود زیرا به محض ارائه به بانک مبلغ اسمى آنها به حساب مشترى منظور مى گردد.
هرگاه در استفاده از وجوه محدودیتى وجود داشته باشد نمى توان آن وجوه (وجوه محدود شده) را به عنوان مانده وجوه نقد گزارش نمود. به عنوان مثال موجودى حساب جارى واحد تجارى که به دستور مقامات قضایى در بانک مسدود شده است نباید جزء وجوه نقد محسوب گردد( لازم به ذکر است که اینگونه موارد تحت سرفصل سایر دارایى ها در ترازنامه طبقه بندى و گزارش خواهد شد).

اقلامى که تحت این سرفصل در ترازنامه طبقه بندى مى شوند عبارتند از:
1- صندوق
2- تنخواه گردان
3- حساب بانک
در تعریفی دیگر: موجودی نقدی نوعی دارایی جاری و عبارت است از پول موجود در واحد، موجودی نزد بانک‌ها اعم از سپرده یا حساب جاری، چک‌ها و حواله‌های بانکی و به طور کلی هر گونه اوراق و وسایل نقل و انتقال پول که مورد قبول بانک‌ها باشد.

در نرم افزار خزانه داری اخوان امکان ثبت انواع پرداخت و دریافت  و همچنین چاپ رسید پرداخت و دریافت نقد قاپل دسترس می باشد.

(رمز فایل فشرده : accamj.com )