استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 720

دانلود استاندارد حسابرسی 720 – سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده

کلیات

1- هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره ارزیابی سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده است که حسابرس نسبت به گزارش درباره آنها، الزامی ندارد. این استاندارد اساسا درمورد گزارشهای سالانه کاربرد دارد، گرچه می‌تواند درباره گزارشهای دیگری چون گزارشهای مربوط به عرضه اوراق مشارکت نیز استفاده شود.

2- حسابرس باید “سایر اطلاعات” را به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی حسابرسی شده، مطالعه کند.

3- “مغایرتهای با اهمیت” هنگامی وجود دارد که سایر اطلاعات، مندرجات صورتهای مالی حسابرسی شده را نقض کند. این مغایرتها می‌تواند نتایج حاصل از شواهد حسابرسی کسب شده قبلی و گاه، مبنای اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی را مورد تردید قرار دهد.

4- هر واحد مورد رسیدگی ممکن است برای هر سال مالی مجموعه‌ای را منتشر کند که شامل صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرس باشد. این مجموعه غالبا ”گزارش سالانه“ نامیده می‌شود. واحد مورد رسیدگی ممکن است براساس الزامات قانونی یا برحسب روال خود، اطلاعات مالی و غیرمالی دیگری را نیز در آن مجموعه ارائه کند. دراین‌بخش، این‌گونه اطلاعات مالی و غیرمالی، ”سایر اطلاعات“ نامیده می‌شود.

5- نمونه‌هایی از ”سایر اطلاعات“ می‌تواند شامل گزارش مدیریت یا هیات مدیره درمورد عملیات واحد مورد رسیدگی، نکات برجسته یا خلاصه اطلاعات مالی، اطلاعاتی درمورد کارکنان، مخارج سرمایه‌ای برنامه‌ریزی شده، نسبتهای مالی، نام اعضای هیئت مدیره و اطلاعات انتخابی مربوط به فصلهای مختلف سال باشد.

6- حسابرس در برخی شرایط، برای گزارش نسبت به سایر اطلاعات،الزام قانونی یا قراردادی دارد. اما در سایر موارد، چنین الزامی را ندارد. به هرحال، از آنجا که اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده می‌تواند به‌دلیل وجود مغایرت بین صورتهای مالی و سایر اطلاعات خدشه‌دار شود، حسابرس لازم است این‌گونه اطلاعات را هنگام ارائه گزارش درباره صورتهای مالی، ارزیابی کند.

7- در برخی موارد، حسابرس بنابر الزامات قانونی ناگزیر است روشهای حسابرسی ویژه‌ای را درباره برخی از سایر اطلاعات اجرا کند. چنانچه این‌گونه اطلاعات ارائه نشده یا نقایصی داشته باشد، حسابرس ممکن است ملزم به درج آن در گزارش خود شود.

8- در مواردی که حسابرس موظف است درباره سایر اطلاعات گزارش دهد، مسئولیتهای وی را ماهیت کار (قرارداد حسابرسی)، الزامات قانونی و استانداردهای حرفه تعیین می‌کند. چنانچه مسئولیتهای حسابرس شامل بررسی سایر اطلاعات باشد، حسابرس باید راهنماییهای ارائه شده در استاندارد 2400، را بکار گیرد.

 

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟