استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری شماره 18 – صورتهای مالی جداگانه

دانلود استاندارد حسابداری شماره 18 – صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده 1398)

هدف

1- هدف این استاندارد، تجویز الزامات حسابداری و افشا در ارتباط با سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته، هنگام تهیه صورتهای مالی جداگانه توسط واحد تجاری است.

دامنه کاربرد

2- این استاندارد باید در مورد نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته در صورتهای مالی جداگانه بكار گرفته شود.

3- در این استاندارد مقرر نمی‌شود که كدام واحدهای تجاری، صورتهای مالی جداگانه تهیه کنند. این استاندارد زمانی كاربرد دارد كه واحد تجاری صورتهای مالی جداگانه را طبق استانداردهای حسابداری تهیه می‌كند.

تعاریف

4- در این استاندارد، اصطلاحات زیر با معانی مشخص‌شده بکار رفته است:

صورتهای مالی تلفیقی، صورتهای مالی گروه است که در آن داراییها، بدهیها، حقوق مالکانه، درآمدها، هزینه‌ها و جریانهای نقدی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به‌گونه‌ای ارائه می‌شود که گویی متعلق به شخصیت‌ اقتصادی واحدی است.

صورتهای مالی جداگانه، صورتهای مالی ارائه‌شده توسط واحد تجاری است که به موجب الزامات این استاندارد، واحد تجاری باید سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص را به بهای‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر هرگونه‌ کاهش ارزش انباشته یا به مبلغ‌ تجدید ارزیابی‌ به عنوان‌ یك‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین طبق استاندارد حسابداری 15 حسابداری سرمایه‌گذاریها یا در مواردی خاص طبق بندهای 12، 13 و 14، به ارزش منصفانه گزارش کند.

5- اصطلاحات زیر، در پیوست الف استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398)، پیوست الف استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398) و بند 3 استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص (تجدیدنظرشده 1398) تعریف شده است:

·     واحد تجاری وابسته

·     کنترل سرمایه‌پذیر

·      روش ارزش ویژه

·      گروه

·      واحد تجاری سرمایه‌گذاری

·      کنترل مشترک

·      مشارکت خاص

·      شریك خاص

·      واحد تجاری اصلی

·      نفوذ قابل ملاحظه

·     واحد تجاری فرعی.

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 

منبع : سازمان حسابرسی