قوانین و بخشنامه های اداره کار

عیدی شما در پایان سال 1398 چقدر خواهد بود؟

حداقل و حداکثر عیدی پایان سال 1398

عیدی مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی

طبق قانون کار عیدی پایان سال کارگران دو برابر حقوق پایه آنان (که نباید کمتر از حداقل دستمزد مصوب باشد)  به شرطی که بیشتر از سه برابر پایه حقوق مصوب نشود.

حداقل عیدی

در سال 1398 شمسی حداقل عیدی کارگر یا کارمندی که 365 روز سال مشغول به کار بوده ( با توجه به حداقل دستمزد روزانه مصوب به مبلغ 505627 ریال ) مبلغ 30337620 ریال می باشد که پس از کسر مبلغ 283762 ریال مالیات مبلغ  30053858 ریال به طور خالص قابل پرداخت می باشد.

حداکثر عیدی

در سال 1398 شمسی حداکثر عیدی کارگر یا کارمندی که 365 روز سال مشغول به کار بوده ( با توجه به حداقل دستمزد روزانه مصوب به مبلغ 505627 ریال ) مبلغ 45506430 ریال می باشد که پس از کسر مبلغ 1800643 ریال مالیات مبلغ  43705787 ریال به طور خالص قابل پرداخت می باشد.

کارکرد کمتر از 365 روز در سال

کارگرانی که طی سال 1398 کمتر از 365 روز مشغول به کار بوده اند به نسبت روزهای کارکرد مستحق دریافت عیدی می باشند. بدین صورت که ابتدا مبلغ عیدی آنان محاسبه می گردد و سپس حاصل بر عدد 365 تقسیم شده و در عدد روزهای کارکرد سالیانه ضرب می گردد.

فرمول محاسبه مالبات

مبلغ عیدی شامل 27500000 ریال معافیت مالیاتی بوده و باقیمانده با نرخ 10 درصد مشمول مالیات می گردد.


عیدی کارکنان دولت

برای سال جاری طبق آنچه که در بودجه پیش بینی شد، دولت عیدی یک میلیون و 78 هزار تومانی را برآورد کرده بود و البته آخرین پیگیری ها نیز از این حکایت دارد که همچنان این رقم پابرجاست ولی در نهایت باید هیات دولت رقم عیدی را بررسی و تصویب کند که معمولا تفاوت چندانی نخواهد داشت.

مبلغ عیدی براساس میزان امتیاز و همچنین ضریب حقوق شاغلان تعیین می شود. براساس ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری میزان امتیاز عیدی برای هر سال 5000 است و از سوی دیگر هیات وزیران هر ساله ضریب حقوق را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می کند و از ترکیب این دو، عیدی کارکنان تعیین می شود، ولی در نهایت در روزهای پایانی سال هیات وزیران میزان عیدی را بررسی و رقم آن را نهایی می کنند.

دولت برای سال آینده نیز حدود یک میلیون و 200 هزار تومان برای عیدی کارکنان پیش بینی کرده است.

عیدی کارکنان از سال 1390 که 350 هزار تومان بود تا سال جاری که به یک میلیون و 78 هزار تومان امی رسد، حدود 728 هزار تومان افزایش داشته است