آموزش حسابداری

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد – محاسبه افزایش حقوق سال 1399

محاسبه افزایش حقوق سال 1399 کارگران

برای محاسبه افزایش حقوق سال 1399 نیاز به یک نمونه حکم حقوقی سال 1398 داریم لذا به صورت پیش فرض ارقام زیر به عنوان ارقام نمونه حقوق سال 1398 در نظر گرفته می شود.

حکم سال 1398 کارگر

حقوق پایه : 25.000.000 ریال
بن کارگری : 1.900.000 ریال
مسکن : 1.000.000 ریال
حق اولاد : 1.516.881 ریال * تعداد فرزندان تحت تکفل

حالت اول :

در صورتیکه سابقه کارگر در کارگاه کمتر از یک سال باشد. ( پایه سنوات تعلق نمی گیرد)

حقوق پایه : 29.660.140 ریال (910.140+(1.15*25.000.000))
بن کارگری : 4.000.000 ریال
مسکن : 1.000.000 ریال
حق اولاد: 1.835.427 ریال * تعداد فرزندان تحت تکفل

حالت دوم:

در صورتیکه سابقه کارگر در کارگاه بیش از یک سال باشد.( پایه سنوات تعلق می گیرد)

حقوق پایه : 31.410.130 ریال (1.749.990+910.140+(1.15*25.000.000))
بن کارگری : 4.000.000 ریال
مسکن : 1.000.000 ریال
حق اولاد: 1.835.427 ریال * تعداد فرزندان تحت تکفل

نکته:

حداقل حقوق پایه تا خرداد 1399 مبلغ 18.354.270 ریال و از تیرماه 1399 به بعد 19.104.270 ریال می باشد.

در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان امکان ثبت فرمول و محاسبه و صدور احکام به صورت اتوماتیک وجود دارد. لذا در صورت استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان نیازی به محاسبات دستی یا اکسلی افزایش حقوق سال 1399 نمی باشد.