قوانین و بخشنامه های مالیاتی

معافیت مالیاتی حقوق 1400

معافیت مالیاتی حقوق سال 1400

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400را اعلام کرد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ طی نامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تعیین می­شود.

2- نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصره­ های (1) و (2) ماده 87 [با توجه به اینکه ماده 87 فاقد تبصره های 1 و 2 می باشد به نظر می رسد که مراد قانونگذار ماده 86 بوده است] قانون مالیات ­های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره­ ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح ذیل می­ باشد:

– نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تا نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ریال، ده درصد (10%)

– نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال: پانزده درصد (15%)

– نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال: بیست درصد (20%)

– نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال: بیست و پنج درصد (25%)

– نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.000.000) ریال: سی درصد (30%)

– نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.000.000) ریال: سی و پنج درصد (35%).

3- حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود.

4- براساس ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء (4) بند (الف) تبصره 12 مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه شماره 200/98/518 مورخ 1398/11/21) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیأت علمی مبلغ (1.440.000.000) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (20%) ، بیست و پنج درصد (25%) و …) مشمول مالیات خواهد بود.

5- با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره 12 یاد شده، تمامی احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1396/04/27 (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال 1400 کماکان لازم الاجراء است.

6- با توجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ های مقرردر جزء (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کشور مستثنی گردیده است، درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال 1400 تا 7 برابر آن ( معادل 3.360.000.000ریال) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد(20% ) خواهد بود.

 

 

( رمز فایل فشرده : accamj.com )