نرم افزار خزانه داری اخوان – نقدینگی – دریافت و پرداخت


توضیحات


نرم افزار خزانه داری اخوان یکی از زیر سیستمهای مهم نرم افزار یکپارچه مالی و اداری اخوان می باشد که با توجه به ارتباط این نرم افزار با نرم افزار حسابداری اخوان حجم بسیار زیادی از اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری اخوان توسط این نرم افزار تولید می شود. از نرم افزار خزانه داری اخوان برای ثبت انواع دریافت ها چه به صورت نقد، چک ، دریافت از حساب و… و همچنین انواع پرداخت ها بصورت نقد، چک، پرداخت از حساب و … که در شرکت صورت می پذیرد استفاده می شود.

ویژگی ها و امکانات


نرم افزار خزانه داری اخوان دارای امکانات متنوعی می باشد که در زیر برخی از این امکانات لیست می گردد.
معرفی اطلاعات پایه مورد نیاز نرم افزار حسابداری شامل دوره های مالی و کدینگ حسابها در تمامی سطوح حساب
امکان انتقال کدینگ و اطلاعات از یک شرکت به شرکت دیگر
امکان معرفی انواع شرح ثابت در سند (دریافت و پرداخت نقدی، اسناد تنخواه، برداشت بانک و…)
امکان معرفی عوامل صورتحساب
معرفی انواع بانکها ، شعبات بانک و انواع حسابهای بانکی
امکان معرفی و انتخاب کارکنان شرکت از کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری اخوان جهت معرفی به عنوان صندوق دار و تنخواه گردان
امکان طراحی انواع فرمهای چاپ چک برای انواع حسابهای بانکی
امکان معرفی دسته چک برای تمامی حسابهای جاری شرکت
امکان معرفی انواع برداشتهای بانکی مانند کارمزد بانکی و …
امکان معرفی صندوق دارها
امکان معرفی تنخواه گردانها
امکان معرفی منابع و مصارف و گروه بندی منابع و مصارف
امکان معرفی سرفصلهای حسابداری جهت انواع عملیات خزانه داری برای صدور سند حسابداری به نرم افزار نرم افزار حسابداری
امکان معرفی پیگیری کننده طلب
امکان ثبت دریافت نقدی
امکان ثبت پرداخت نقدی
امکان ثبت اسناد تنخواه
امکان ثبت برداشت های بانکی
امکان ثبت واریز به بانک
امکان ثبت چکهای دریافتی
امکان ثبت چکهای پرداختی
امکان ثبت انواع عملیات چکهای دریافتی اعم از نقد چک دریافتی ، واگذاری چک به بانک ، واریز وجه چک توسط بانک ، واخواست چک دریافتی ، عودت چک دریافتی و …
امکان ثبت انواع عملیات چکهای پرداختی اعم از برداشت وجه چک توسط بانک ، واخواست چک پرداختی ، عودت چک پرداختی و …
امکان ثبت تسویه فاکتور فروش (نقد، چک، واریز به حساب)
امکان ثبت تسویه حساب مشتریان (نقد، چک، واریز به حساب)
امکان صدور اسناد حسابداری کلیه عملیات نرم افزار خزانه داری به نرم افزار حسابداری اخوان
امکان مشاهده و مدیریت اسناد حسابداری کلیه عملیات نرم افزار خزانه داری به نرم افزار حسابداری اخوان
امکان کنترل سقف مبلغ صدور چک به صورت روزانه
امکان تنظیم صدور سند عملیات های مرتبط با آخرین سرفصل مشتری

گزارشات


نرم افزار خزانه داری اخوان دارای گزارشات و نمودارهای متنوعی می باشد که برخی از این گزارشات در زیر لیست شده است.
گزارش صندوقدارها به صورت کلی و جزئی
گزارش صندوقدارها به تفکیک دریافتها و پرداختها به صورت کلی و جزئی
گزارش تنخواه گردان ها به صورت کلی و جزئی
گزارش برداشت های بانکی به صورت کلی و جزئی
گزارش واریزی های به حساب به صورت کلی و جزئی
گزارش چکهای دریافتی با آخرین وضعیت
گزارش چکهای دریافتی به همراه گردش
گزارش چکهای پرداختی با آخرین وضعیت
گزارش چکهای پرداختی به همراه گردش
گزارش جامع چکهای دریافتی و پرداختی با آخرین وضعیت
گزارش جامع چکهای دریافتی و پرداختی به همراه گردش
گزارش تسویه فاکتور فروش به صورت کلی و جزئی
گزارش تسویه فاکتور فروش بر اساس فاکتور به صورت کلی و جزئی
گزارش جامع خزانه داری (منابع و مصارف)


دانلود پک کامل نرم افزار حسابداری رایگان اخوان

رسید پرداخت نقد ، رسید دریافت نقد

رسید پرداخت چک ، رسید دریافت چک

خلاصه تنخواه گردان