نرم افزار دارایی ثابت اخوان نرم افزار اموال اخوان

نرم افزار دارایی ثابت – اموال


توضیحات


جهت ثبت کلیه وسایل، اموال و دارایی های یک شرکت یا سازمان و دسترسی به لیست آن ها در هر لحظه و همچنین اطلاع از وضعیت هر وسیله، کسب اطمینان از پوشش بیمه‌ای مناسب، کنترل نقل و انتقال، محاسبه استهلاک و … نیاز به نرم افزار دارایی ثابت اخوان می‌باشد. کلیه دارایی‌ها اعم از مشهود و نامشهود با استفاده از یک پلاک یا سریال ثبت گردیده و آن سریال به صورت برچسب روی وسیله الصاق می‌گردد، بنابراین در هر زمان می توان فهمید که یک وسیله در کجای سازمان واقع شده ، چه وضعیتی دارد و در چه تاریخی خریداری شده تا بر این اساس نظارت صحیح بر وضعیت این گونه دارایی‌ها به منظور جایگزینی به موقع، محاسبه استهلاک و ….. مقدور گردد. در نرم افزار دارایی ثابت اخوان امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با نرم افزار حسابداری اخوان شامل ثبت سند حسابداری خرید، فروش و استهلاک دارایی، کناره گذاری دائم و … وجود دارد.

ویژگی ها و امکانات


نرم افزار دارایی ثابت دارای امکانات و ویژگی های متنوعی می باشد که تعدادی از آنها در زیر لیست شده است.
امکان انتقال کدینگ و اطلاعات از یک شرکت به شرکت جاری
امکان معرفی ماه فعال
امکان معرفی مراکز هزینه
امکان معرفی محل استقرار و گروه دارایی
امکان معرفی جمعدار اموال ، نگهدارنده اموال و تحویل گیرندگان اموال به صورت همزمان
امکان معرفی مبادی تحویل
امکان طبقه بندی داراییها مطابق با طبقه بندی اظهار نامه مالیاتی و طبقه بندی شرکتی (دلخواه)
امکان ثبت روش ها و قوانین محاسبه استهلاک برای هر گروه از دارایی ها
امکان تعریف اموال به صورت موردی و گروهی
امکان معرفی اجزای بهای تمام شده درایی ثابت (اموال) خریداری شده
امکان تعریف الگوی پلاک گذاری خودکار توسط سیستم به صورت اعداد، حروف و ترکیبی و امکان تعریف پلاک دوم
امکان تعریف انواع بیمه اموال ، مدیریت بیمه اموال و مشاهده سر رسید بیمه دارایی
امکان صورت برداری از اموال
امکان ثبت موجودی ابتدای دوره و استهلاک انباشته اموال هنگام شروع کار با نرم افزار دارایی ثابت اخوان
امکان معرفی اطلاعات خرید، فروش، اسقاط، نقل و انتقالات، تعمیرات اساسی، افزایش و کاهش ارزش دارایی و تعدیل قیمت، کناره گذاری دائم و موقت وثبت بیمه برای دارایی های موجود به صورت موردی و گروهی
امکان نقل و انتقال، خروج و حذف دارایی و ثبت سوابق مربوط به هر یک
امکان محاسبه استهلاک در بازه های زمانی ماهانه یا سالیانه بصورت دلخواه
امکان تعیین نرخ استهلاک اموال در زمان کناره گذاری موقت
امکان تعیین حداقل ارزش دفتری برای اموال
ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم حسابداری مالی شامل ثبت سند حسابداری خرید، فروش و استهلاک دارایی، کناره گذاری دائم و …
امکان استفاده از چندین پایگاه داده جهت نگهداری اطلاعات اموال چندین شرکت یا سازمان در قالب شخصيت حقوقي مستقل
امکان تهیه کارت دارایی به همراه تمام عملیات انجام شده روی دارایی

گزارشات


گزارش اظهارنامه مالیاتی جهت تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد در پایان هر دوره مالی
گزارش خلاصه استهلاک
گزارش تفصیلی استهلاک
گزارش استهلاک براساس گروه های دارایی
گزارش استهلاک براساس مرکز هزینه و مکان های استقرار دارایی
گزارش اطلاعات دارایی ها
گزارش کلیه عملیات شامل اطلاعات خرید، فروش، اسقاط، نقل و انتقالات، تعمیرات اساسی،افزایش و کاهش ارزش دارایی و تعدیل قیمت، کناره گذاری دائم و موقت ، بیمه و….
گزارش سوابق تحویل گیرندگان
گزارش اموال جابجا شده
امکان طراحی و تعريف گزارشهای دلخواه با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‏
امکان ارسال کلیه گزارشها به اکسل


دانلود پک کامل نرم افزار حسابداری رایگان اخوان