نرم افزار پرسنلی اخوان

نرم افزار پرسنلی اخوان


توضیحات


نرم افزار پرسنلی اخوان با هدف متمرکزسازی اطلاعات پرسنل و انجام کلیه امور مربوط به احکام و پرونده‌های پرسنلی در شرکتهای خصوصی و سازمان‌های دولتی طراحی شده است. این سیستم، با در اختیار داشتن امکانات متعدد، نظارت و کنترل فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرسنل را مکانیزه می‌نماید. امکان صدور احکام به سه روش وجود دارد .
1- روش سنتی ، که این روش از صدور احکام نرم افزار پرسنلی مبالغ احکام به صورت دستی توسط کاربر ثبت می گردد
2- روش محاسبه بر اساس گروه ، پایه و رتیه که این روش از صدور احکام نرم افزار پرسنلی مبالغ احکام پرسنلی به صورت اتوماتیک و با توجه به اطلاعات مربوط به گروه ، رتبه و پایه فرد شاغل محاسبه می گردد.
3- روش طبقه بندی مشاغل اداره کار و تامین اجتماعی.
نرم افزار پرسنلی اخوان با نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان مرتبط بوده و احکام صادره در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان قابل مشاهده می باشد. به دلیل یکپارچگی موجود در نرم افزارهای اخوان کلیه اطلاعات پایه مشترک بین نرم افزار پرسنلی اخوان و حقوق و دستمزد اخوان فقط یکبار می بایست ثبت گردد ( مانند انواع استخدام ، بیمه ، مالیات ، چارت سازمانی ، تحصیلات و … ) و نیازی به ورود اطلاعات در هر دو سیستم نمی باشد .

ویژگی ها و امکانات


نرم افزار پرسنلی اخوان دارای امکانات متنوعی می باشد که برخی از آنان به شرح زیر می باشد.
معرفی انواع استخدام به صورت نامحدود و تعیین سطح دسترسی کاربران بر اساس نوع استخدام و نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان
معرفی گروههای تحصیلی جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس
معرفی سطح تحصیلات جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس
معرفی رشته های تحصیلی جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس
معرفی انواع رسته های شغلی جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس
معرفی چارت سازمانی جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس
معرفی بخشهای محل خدمت جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس
معرفی زیربخشهای محل خدمت جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس
معرفی محل خدمت جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس
معرفی مشاغل کارکنان جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس
معرفی وضعیت نظام وظیفه جهت طبقه بندی کارکنان بر این اساس
معرفی شهرها جهت طبقه بندی کارکنان بر اساس محل تولد و محل صدور شناسنامه
معرفی انواع نرخ های بیمه تامین اجتماعی و انتساب بیمه به هریک از کارکنان
معرفی انواع نرخ های مالیات و انتساب مالیات به هر یک از کارکنان
معرفی انواع بانکها و انتساب بانک به هر یک از کارکنان جهت تهیه فایل حقوق
معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد
معرفی کارکنان
معرفی وسیله نقلیه جهت ماموریت
معرفی ارتباط رسته با رشته
معرفی انواع ایثارگری
معرفی انواع تنبیه
معرفی انواع تشویق
معرفی تجارب شغلی
معرفی نسبت تحت تکفل
معرفی وضعیت تحت تکفل
معرفی انواع گروههای خونی
معرفی انواع بیماری و نقص عضو
معرفی انواع وضعیت درمان
معرفی انواع آموزش
معرفی انواع حادثه
معرفی انواع زبانهای خارجه
معرفی انواع ماموریت
معرفی منازل سازمانی
معرفی انواع مرخصی
معرفی خودروهای سازمانی
معرفی انواع احکام طبق قوانین مختلف
معرفی وضعیت اشتغال
معرفی نوع سابقه
معرفی نوع حضور در جبهه
مدیریت سوابق کاری پرسنل
مدیریت تنبیهات پرسنل
مدیریت تشویقات پرسنل
مدیریت ماموریت روزانه پرسنل
مدیریت ماموریت ساعتی پرسنل
مدیریت حوادث پرسنل
مدیریت گواهی پرسنل
مدیریت بیماری و نقص عضو پرسنل
مدیریت دوره های آموزشی پرسنل
مدیریت دوره های زبانهای خارجی پرسنل
مدیریت منازل سازمانی پرسنل
مدیریت خودروهای سازمانی پرسنل
مدیریت افراد تحت تکفل پرسنل
مدیریت ایثارگری پرسنل
مدیریت حضور در جبهه پرسنل
معرفی توضیحات احکام کارکنان
معرفی انواع احکام کارکنان
مدیریت سنوات خدمت کارکنان در احکام
معرفی مزایای مستمر
ثبت جدول گروه / پایه در سال جاری
ثبت جدول گروه / رتبه در سال جاری
افزایش یا کاهش گروه / پایه / رتبه
معرفی اجزای دستمزد روزانه
ثبت احکام کارکنان
ثبت احکام غیر ریالی
ثبت اطلاعات پایه حکم گروهی
صدور حکم گروهی کارکنان
امکان تنظیمات ظاهری نرم افزار به دلخواه
اقامت برنامه در حافظه مادامی که با آن کاری انجام نمی دهیم
معرفی دسته های کاربران و تعیین سطح دسترسی آنها تا حد جزء
معرفی الگوی دسترسی کاربران به منظور سهولت در امر معرفی کاربران
تعیین سطح کاری کاربران به منظور دسترسی به اطلاعات
قابلیت پشتیبان گیری از اطلاعات و بازگردانی آنها در هنگام نیاز
فعال سازی دوره های مالی یا غیرفعال سازی آنها از سوی مدیر سیستم
مشاهده لیست شرکتهای ایجاد شده
امکان تهیه خروجی اکسل از کلیه گزارشات
امکان تهیه گزارشات دلخواه (گزارش ساز) به شکل دلخواه (فرم ساز)

گزارشات


گزارش احکام در سال جاری
گزارش احکام غیرریالی در سال جاری
گزارشات آماری نیروی انسانی
گزارش لیست کارکنان
گزارش سوابق کاری پرسنل
گزارش تنبیهات پرسنل
گزارش تشویقات پرسنل
گزارش ماموریت روزانه پرسنل
گزارش ماموریت ساعتی پرسنل
گزارش حوادث پرسنل
گزارش گواهی پرسنل
گزارش بیماری و نقض عضو پرسنل
گزارش دوره های آموزشی پرسنل
گزارش دوره های زبانهای خارجه پرسنل
گزارش منازل سازمانی پرسنل
گزارش خودروهای سازمانی پرسنل
گزارش افراد تحت تکفیل پرسنل
گزارش خارج از تحت تکفل پرسنل
گزارش از ایثارگری پرسنل
گزارش حضور در جبهه پرسنل


دانلود پک کامل نرم افزار حسابداری رایگان اخوان

حکم ماموریت