قوانین و بخشنامه های اداره کار
در این صفه مطالب مربوط به قانون کار و روابط بین کارگر و کارفرما ارائه می شود. مطالبی در ارتباط با ماموریت ، اضافه کاری ، نوبتکاری ، مرخصی ساعتی و روزانه ، مرخصی زایمان، ساعات کار هفتگی و …

قوانین و بخشنامه های اداره کار

بخشنامه دستمزد 1402

/
بخشنامه دستمزد 1402 - جدول حداقل حقوق 1402 شورای عالی کار با ح…
قوانین و بخشنامه های اداره کار

بخشنامه دستمزد 1401

بخشنامه دستمزد 1401- جدول حداقل حقوق 1401 شورای عالی کار با ح…
قوانین و بخشنامه های اداره کار

بخشنامه دستمزد 1400

بخشنامه دستمزد 1400- جدول حداقل حقوق 1400 شورای عالی کار با حض…
قوانین و بخشنامه های اداره کار

اصلاح بخشنامه دستمزد 1399

اصلاح بخشنامه دستمزد 1399 اصلاح بخشنامه دستمزد 1399 (بخشنامه شماره 48…
قوانین و بخشنامه های اداره کار

بخشنامه دستمزد 1399

بخشنامه دستمزد 1399 - حداقل مزد 1399 در اجرای ماده (41) قانون …
قوانین و بخشنامه های اداره کار

عیدی شما در پایان سال 1398 چقدر خواهد بود؟

حداقل و حداکثر عیدی پایان سال 1398 عیدی مشمولین قانون کار و تامین ا…
قوانین و بخشنامه های اداره کار

بخشنامه دستمزد 1398

بخشنامه دستمزد 1398 - حداقل مزد 1398 شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه…
قوانین و بخشنامه های اداره کار

بخشنامه دستمزد 1397

حداقل مزد 1397 - بخشنامه دستمزد 1397 امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه 139…
قوانین و بخشنامه های اداره کار

مشمولان قانون بیمه بیکاری چه کسانی هستند ؟

مشمولان قانون بیمه بیکاری چه کسانی هستند ؟ بیکار از نظر قانون ب…