استانداردهای حسابرسی ایران
در این مطلب ضمن معرفی انواع حسابرسان هر یک از استانداردهای حسابرسی ایران به طور اجمالی تشریح شده که امکان دانلود استانداردهای حسابرسی ایران نیز وجود دارد.
1- حسابرسان مستقل
اشخاصی هستند که به دعوت صاحبان سهام و یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ذی نفع و یا به حکم قانون انتخاب می شوند و وظیفه آنها اعتبار دهی به صورت های مالی و اظهار نظر نسبت به آنها می باشد و گزارش خود را به دعوت کننده یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که او تعیین نموده است ارائه می کنند. این حسابرسان مستقل از سازمان هستند و در واقع به صورت جداگانه و به صورت قراردادی خدمات حسابرسی را ارائه میدهند.
2- حسابرسان داخلی
حسابرسی داخلی، واحد ارزیابی مستقلی است که جهت بررسی و ارزیابی فعالیت‌ ها در داخل سازمان ایجاد می‌شود. گر چه حسابرسان داخلی در استخدام سازمان هستند اما باید مستقل از دوایر مورد رسیدگی باشند که از آن به عنوان استقلال سازمانی یاد می‌شود. به همین دلیل این گروه از حسابرسان در بسیاری از شرکت‌ ها به‌ طور مستقیم به کمیتهٔ حسابرسی یا هیئت مدیره شرکت گزارش می‌دهند.
3- حسابرسان دولتی
این نوع حسابرسان به بررسی معاملات و کنترل های یک موسسه دولتی می پردازند تا در موارد زیر اظهار نظر کنند :

۱- فعالیت های مالی و اقتصادی طبق اصول حسابداری باشد

۲- میزان کفایت از کنترل ها و روش های عملی

۳- میزان کارایی و استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی و فیزیکی و حرکت صحیح به سمت اهداف سازمانی

بایگانی برچسب برای: استاندارد حسابرسی

استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 4410

دانلود استاندارد خدمات مرتبط 4410 - تنظیم اطلاعات مالی كلیات…
استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 4400

دانلود استاندارد خدمات مرتبط 4400 - اجرای روشهای توافقی رسید…
استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 3400

دانلود استاندارد خدمات اطمینان‌بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی 340…
استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 2410

دانلود استاندارد بررسی اجمالی 2410 - بررسی اجمالی اطلاعات ما…
استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 2400

دانلود استاندارد بررسی اجمالی 2400 - بررسی اجمالی صورتهای ما…
استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 805

دانلود استاندارد حسابرسی 805 - ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی …
استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 800

دانلود استاندارد حسابرسی 800 - ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی …
استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 720

دانلود استاندارد حسابرسی 720 - سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای…
استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 710

دانلود استاندارد حسابرسی 710 - اطلاعات مقایسه ای کلیات 1- هدف این ا…
استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 706

دانلود استاندارد حسابرسی 706 - بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بن…