قوانین و بخشنامه های مالیاتی

احکام مالیاتی قانون بودجه 1400 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه 1400

مقدمه

قانون ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل 1400 در ﺟﻠﺴـﻪ روز ﺳـﻪ ﺷـﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/12/26 در ﺻـﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﻮرخ 1399/12/27 ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ﻣﯿﮕﺮدد و ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﻃﻼع از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼـﺎدی و اﻓﺮاد ﺷـﺎﻏﻞ در ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ رخ داده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ 5 درﺻـــﺪی ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺣﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺎده 84 ق.م.م در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق از 25% ﺑﻪ 35%، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق و دﺳــﺘﻤﺰد، اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوﺷــﮕﺎﻫﯽ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ داراﯾﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﻣﻼک ﻟﻮﮐﺲ و ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷــﺪه، اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﺑﺖ درآﻣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎرﺑﺮان دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺳـﻨﻮات 1387 اﻟﯽ 1397 ﻣﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺧﻮد را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﺷـﺎره ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 1400 اﺳﺖ.

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *