آموزش حسابداری

آموزش حسابداری – بدهی ها

آموزش حسابداری مقدماتی – حساب بدهی ها

مقدمه

در مطلب مربوط به معادله اساسی حسابداری  توضیح داده شد که دارایی ها = بدهی ها + سرمایه می باشد و هر یک از اجزای معادله اساسی حسابداری نیز تشریح شد. همچنین در مطلب ماهیت حسابها، حساب و ماهیت و نحوه بدهکار و بستانکار شدن هر حساب توضیح داده شد. در این مطلب قصد داریم بابت بدهی ها که در سمت  چپ معادله اساسی حسابداری جای دارد چند حساب پر کاربرد را معرفی و تشریح نمائیم.

انواع بدهی ها

بدهی ها طبق استانداردهای حسابداری به دو دسته بدهی های جاری و بدهی های غیر جاری تقسیم می شوند. بدهی های جاری در زمان کمتری نسبت به بدهی های غیر جاری باید تسویه گردند.

یادآوری

افزایش بدهی ها در قسمت بستانکار(سمت چپ) حساب ثبت می گردد و کاهش بدهی ها در قسمت بدهکار (سمت راست) حساب ثبت می شود

حسابهای پرداختنی تجاری (نوع : بدهی جاری )

در حسابداری کلیه کسب و کارها حسابداران از این حساب جهت نگهداری بدهی کسب و کار خود به دیگران استفاده می کنند. زمانی که کالا یا خدمتی از شخص یا شرکتی به طور نسیه خریداری می گردد سرفصل حسابهای پرداختنی تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. (مدت بازپرداخت بدهی می بایست یکسال و کمتر باشد)

سایر حسابهای پرداختنی ( نوع : بدهی جاری )

سایر حسابهای پرداختنی مانند حسابهای پرداختنی تجاری می باشد با این تفاوت که طرف مقابل کسب و کار ما مشتری یا خریدار نمی باشد ( تجاری نمی باشد). مانند پرسنل شرکت، سازمان تامین اجتماعی ، اداره دارایی و …(مدت بازپرداخت بدهی می بایست یکسال و کمتر باشد)

اسناد پرداختنی تجاری ( نوع : بدهی جاری )

هر زمانی که یک کسب و کار بابت خرید کالا یا خدمات و یا تسویه بدهی خود به تامین کنندگان (فروشندگان کالا و خدمات شرکت ) چک، سفته یا اسناد بهادار تحویل نماید می بایست از سرفصل اسناد پرداختنی تجاری استفاده شود.(تاریخ سررسید چک و سفته  می بایست یکسال و کمتر باشد)

اسناد پرداختنی غیر تجاری ( نوع : بدهی جاری )

هر زمانی که یک کسب و کار بابت موضوعی غیر از خرید کالا یا خدمات و یا تسویه بدهی خود به تامین کنندگان (فروشندگان کالا و خدمات شرکت ) چک، سفته یا اسناد بهادار تحویل نماید می بایست از سرفصل اسناد پرداختنی غیر تجاری استفاده شود. مانند صدور چک بابت مالیات ارزش افزوده به اداره دارایی. یا چک پرداختی به کارکنان بابت تسویه سنوات پایان خدمت ایشان.

پیش دریافتها ( نوع : بدهی جاری )

از حساب پیش دریافتها ها زمانی استفاده می شود که جهت فروش کالا یا خدماتی قبل از تحویل کالا و خدمات وجهی به صورت نقد یا چک از خریدار دریافت گردد.

تسهیلات مالی کوتاه مدت ( نوع : بدهی جاری )

از این حساب جهت ثبت تسهیلات مالی که دوره باز پرداخت آنها یکسال و کمتر می باشد استفاده می شود مانند وام مضاربه.

سود سهام پرداختنی ( نوع : بدهی غیر جاری )

از این حساب جهت ثبت سود سهام پرداختنی مصوب توسط مجمع عمومی سهامداران استفاده می شود.

ذخایر ( نوع : بدهی جاری )

از این حساب برای ثبت ذخیره هزینه ها و مالیات پرداختنی استفاده می شود.

ذخیر مزایای پایان خدمت کارکنان ( نوع : بدهی غیر جاری )

از این حساب برای ثبت ذخیره هزینه های سنوات پایان خدمت کارکنان و سایر هزینه های مرتبط با کارکنان استفاده می شود.

تسهیلات مالی بلند مدت ( نوع : بدهی غیر جاری )

از این حساب جهت ثبت تسهیلات مالی که دوره باز پرداخت آنها بیش از یکسال می باشد استفاده می شود مانند وام فروش اقساطی سه ساله.

حسابهای پرداختنی بلند مدت ( نوع : بدهی غیر جاری )

زمانی که کالا یا خدمتی از شخص یا شرکتی به طور نسیه خریداری می گردد و مدت بازپرداخت بدهی نیز بیش از یکسال توافق می شود سرفصل حسابهای پرداختنی بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

اسناد پرداختنی بلند مدت ( نوع : بدهی غیرجاری )

هر زمانی که یک کسب و کار بابت خرید کالا یا خدمات و یا تسویه بدهی خود به تامین کنندگان (فروشندگان کالا و خدمات شرکت ) چک، سفته یا اسناد بهادار با تاریخ سررسید بیش از یکسال تحویل نماید می بایست از سرفصل اسناد پرداختنی بلند مدت استفاده شود.