آموزش حسابداری

آموزش حسابداری – صورت سودوزیان

آموزش حسابداری مقدماتی – صورت سودوزیان

صورت سودوزیان

صورت سودوزیان ، یکی از صورت‌های مالی اساسی است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حقوقی را طی یک دوره مالی مُعَیَن نشان می‌دهد.

به بیانی ساده‌تر، صورت حسابی که عملکرد مالی شرکت را در یک بازه زمانی خاص اندازه‌گیری می‌کند، صورت حساب سودوزیان گفته می‌شود. این صورت حساب با ارائه خلاصه‌ای از اینکه کسب‌وکارها چگونه درآمدها و هزینه‌های خود را از طریق فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی کسب می‌کنند، محاسبه می‌شود. همچنین سود یا زیان خالص ایجادشده شرکت را در یک دوره حسابداری خاص، معمولاً در یک فصل ، ماه یا سال مالی نشان می‌دهد.

کاربردهای صورت سودوزیان :

صورت سودوزیان اندازه گیری عملکرد یک کسب و کار در طول دوره مالی را نشان می دهد. عملکرد یک کسب و کار را بر اساس سودوزیان می توان در شرایط زیر ارزیابی نمود :

1 – مشاهده تغییرات درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات طی دوره مالی در مقایسه با دوره های مالی گذشته

2- مشاهده تغییرات درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات طی دوره مالی در مقایسه با میانگین صنعت

3- مشاهده تغییرات حاشیه سود ناخالص دوره مالی در مقایسه با دوره های مالی قبل

4- مشاهده تغییرات حاشیه سود خالص دوره مالی در مقایسه با دوره های مالی قبل

5- مشاهده تغییرات حاشیه سود خالص دوره مالی در مقایسه با میانگین صنعت

6- مقایسه سودآوری واحد تجاری با دیگر کسب و کارهای فعال در صنایع و یا بخش مشابه

صورت سودوزیان در انواع شرکت ها

1- صورت سودوزیان در شرکت های خدماتی

در این نوع شرکت ها درآمد کل در ابتدای صورت سودوزیان نوشته می شود و سپس کلیه هزینه ها در زیر آن فهرست می شوند و سرجمع هزینه ها از درآمد کل کسر می گردد. اگر درآمد کل بیشتر باشد مابه التفاوت سود (قبل از کسر مالیات) محسوب می گردد و اگر جمع فهرست هزینه ها بیشتر باشد مابه التفاوت زیان می باشد و در پرانتز نمایش داده می شود. در صورتی که سود به دست آمده باشد در ایران 25 درصد مالیات از آن کسر می گردد و باقیمانده را سود پس از کسر مالیات می نامند.

نکته مهم :

در حسابداری  اعداد منفی در (پرانتز) نمایش داده می شوند و از علامت – استفاده نمی گردد. بنابراین کلمه سودوزیان به شکل سود(زیان) نوشته می شود

2- صورت سودوزیان در شرکت های پیمانکاری

در این نوع شرکت ها درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری در ابتدای صورت سودوزیان نوشته می شود و سپس بهای تمام شده ارائه خدمات پیمانکاری ( دستمزد، مواد مصرفی، اجاره ماشین آلات، هزینه پیمانکاران دست دوم، سایر هزینه های پیمان) از آن کسر می گردد تا سود(زیان) عملیاتی به دست آید. سپس سایر هزینه های عمومی و اداری و همچنین هزینه های توزیع و فروش و هزینه های مالی از آن کسر می گردد تا سود(زیان) قبل از کسر مالیات به دست آید. در صورتی که سود به دست آمده باشد در ایران 25 درصد مالیات از آن کسر می گردد و باقیمانده را سود پس از کسر مالیات می نامند.

3- صورت سودوزیان در شرکت های بازرگانی

در این نوع شرکت ها درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات در ابتدای صورت سودوزیان نوشته می شود و سپس بهای تمام شده فروش رفته ( موجودی کالای ابتدای دوره + خرید خالص طی دوره – موجودی کالای پایان دوره) از آن کسر می گردد تا سود(زیان) عملیاتی به دست آید. سپس سایر هزینه های عمومی و اداری و همچنین هزینه های توزیع و فروش و هزینه های مالی از آن کسر می گردد تا سود(زیان) قبل از کسر مالیات به دست آید. در صورتی که سود به دست آمده باشد در ایران 25 درصد مالیات از آن کسر می گردد و باقیمانده را سود پس از کسر مالیات می نامند.

4- صورت سودوزیان در شرکت های تولیدی

در این نوع شرکت ها درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات تولیدی در ابتدای صورت سودوزیان نوشته می شود و سپس بهای تمام شده فروش رفته (بهای تمام شده کالای ساخته شده + – خالص افزایش(کاهش) موجودیهای در جریان ساخت +- خالص افزایش (کاهش) موجودیهای ساخته شده ) از آن کسر می گردد تا سود(زیان) عملیاتی به دست آید. سپس سایر هزینه های عمومی و اداری و همچنین هزینه های توزیع و فروش و هزینه های مالی از آن کسر می گردد تا سود(زیان) قبل از کسر مالیات به دست آید. در صورتی که سود به دست آمده باشد در ایران 25 درصد مالیات از آن کسر می گردد و باقیمانده را سود پس از کسر مالیات می نامند.