قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1398

بخشنامه شماره 265156 مورخ 1397/12/28 حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی

معاونین محترم ………..
اداره کل تأمین اجتماعی استان………….
مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان………….
مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه………….

به پیوست تصویر بخشنامه شماره 265156 مورخ 28‏/12‏/97 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ 27‏‏‏/12‏‏‏/97 شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1398 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال 1398 بشرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع‌ رسانی به کارفرمایان مشمول ‌قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

1‏‏‏- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال1398 مبلغ 505.627 ریال اعلام می‌گردد.

2‏‏‏- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1397، معادل 13درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 87.049 ریال بشرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال1398= (87.049+13‏‏‏/1×آخرین مزد روزانه شغل در سال 1397)

3‏‏‏- با توجه به اینکه طبق بند 3 تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ 1.900.000 ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده 39 قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های 5 و1‏‏‏‏‏‏/5 جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

4‏‏‏- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1‏‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏‏/1398، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (370.423 ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال 1398 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای 2 و 3 فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

5‏‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه 686 امورفنی بیمه شدگان به شماره ثبت 18‏/98‏/1000 مورخ 5‏/1‏/98 برابر 2‏/1 حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1397 از رقم روزانه‌ 370.423 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 13 درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 87.049 ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از 2‏/1 حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال1398= (87.049+13‏‏‏‏‏‏/1×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1397)

6‏- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال 1398 معادل رقم روزانه‌ 505.627 ریال خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1397 از رقم روزانه‌ 370.423 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 13 درصد بعلاوه رقم ثابت 87.049 ریال مطابق روش مندرج در بند (5) فوق الذکردر سال جاری افزایش می یابد.
توجه: درخصوص آندسته از مشاغلی که طبق بخشنامه 684 امور فنی بیمه شدگان مبنای پرداخت حق بیمه آنان براساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار می باشد، ضریب مربوطه می بایست در حداقل دستمزد سال 1398 اعمال گردد.

7‏- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1‏‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏‏/1398 به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال1398خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که درسال1398 ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1398می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال1398 ترمیم می‌گردد.

8‏‏‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (7) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 26‏‏‏‏/3‏‏‏‏/81 و اصلاحات بعدی آن در سال 97 به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1‏‏‏/1‏‏‏/98 مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

الف)رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و … 2‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 5‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد

ب)رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر (سواری، مینی بوس و …) رانندگان اتوبوس درون شهری 1‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 1‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 1‏‏‏‏/1برابر حداقل دستمزد

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب5‏‏‏‏/1) معادل 758.000 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب 2‏‏‏‏/1) معادل 607.000 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب 1‏‏‏/1) معادل 556.000‌ ریال تعیین می‌گردد.

9‏‏‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (4) یکهزار و چهار صد و پنجاه و پنجمین» جلسه هیأت مدیره محترم سازمان و اصلاحات بعدی آن در سال 97 بشرح ذیل تعیین و از تاریخ 1‏‏‏/1‏‏‏/98 مبنای دریافت حق‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار):

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد
5‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 6‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 7‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو(کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار):

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد
4‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 5‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 6‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر ساده):

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد 3‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 4‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 5‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد

با توجه به بخشنامه شماره 4‏‏‏‏‏‏/7 مشترک فنی و درآمد، حق بیمه 1398 کارگران ساختمانی می بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب3‏‏‏‏‏‏/1، 4‏‏‏‏‏‏/1، 5‏‏‏‏‏‏/1، 6‏‏‏/1و7‏‏‏/1برابر حداقل دستمزد (به ترتیب657.000، 708.000، 758.000، 809.000 و 860.000) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.

10‏‏‏- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه 1398 (در سال جاری) 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 3.539.389 ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای31، 30 و 29 روزه الزامی می باشد.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، روساء و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

و من ا… التوفیق
محمدحسن زدا

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی

( رمز فایل فشرده : accamj.com )