قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1401

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1401

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1401- بخشنامه شماره   265344 مورخ 1400/12/22 سازمان تأمین اجتماعی

 

معاونین محترم

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

مدیران درمان تأمین اجتماعی استان

مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه

با سلام

به پیوست تصویر بخشنامه شماره 265344 مورخ 1400/12/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه مورخ 1400/12/29 شورایعالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال 1401 ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری را به شرح ذیل اعلام می نماید. واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

1-حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی (به اسـتثنای مشاغل و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ 1،393،250 ریال اعلام میگردد.

2-سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1400، معادل 38 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 171،722 ریال به شرح ذیل افزایش می یابد.

مزد روزانه شغل سال 1401=(آخرین مزد روزانه شغل در سال 1400* 1/38 +171،722)

3- باتوجه به اینکه طبق بند (3) تصویبنامه فوق الذکر مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متاهل ماهیانه مبلغ 8،500،000 ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای و همچنین براساس مصوبه شماره 19756/ ت58673 هـــ مورخ 1400/02/26 هیات محترم وزیران مبلغ 4،500،000 ریال بعنوان حق مسکن (از ابتدای فروردین ماه سال 1400) به کارگران مشمول قانون پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می بایست طبق بند (5) ماده (2) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (39) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های (5) و (1/5) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

توجه: لازم به ذکر می باشد که چنانچه براساس مصوبه هیات محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال 1401 افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

4- به موجب بند (2) مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آن و نیز دستورالعملهای صادره از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی) که دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است مبلغ روزانه 70،000 ریال حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (39) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند.

شایان ذکر است ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی براساس مصوبات سالیانه شورایعالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای 95/1/1 (برای اولین پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

5- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوطه به قبل از 1401/1/1 دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (885،165 ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال 1401 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آن ها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آن ها به شرح بندهای (2) و (3) فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

6-حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (686) امور بیمه شدگان به شماره ثبت 18/98/1000 مورخ 1398/1/5 برابر 1/2 حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1400 از رقم روزانه 885،165 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 38 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 171،722 ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در حال از 1/2 حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه سال 1401=(آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه 1400* 1/38 +171،722)

7-حداقل مبنای پرداخت حق بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال 1401 معادل رقم روزانه 1،393،250 ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند 4 دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 99/12/20 در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال 1400 باشد، می بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال 1401 رعایت گردد.

مثال) بیمه شده‌ای در سال 1400 نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه 2,035,879 ریال اقدام نموده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال 1400 معادل 2/3 میباشد، بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه وی درسال 1401 برابر فرمول ذیل به مبلغ 3,204,475 ريال خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال 1401 = (1,393,250*ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال 1400 معادل 2/3)

تذکر: مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه‌های توافقی مطابق دستور اداری شماره 1000/99/12126 مورخ 99/12/20 خواهد بود.

8_کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1401/1/1 به بعد میباشد، با رعایت حداقل دستمزد سال 1401 خواهد بود.همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال 1401 ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال 1401 می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1401 ترمیم می گردد.

9_ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند7 هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 1381/3/26 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1401/1/1 مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

الف) رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت ۲‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد و رانندگان اتوبوس، کامیون و … ۵‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد است.

ب) رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار، رانندگان حمل مسافر (سواری، مینی بوس و…) و رانندگان اتوبوس درون شهری ۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد می باشد.

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب 1/5) معادل 2,090,000 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضریب 1/2) معادل 1,672,000 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب 1/1) معادل 1,533,000 ریال تعیین می گردد.

10_ ضریب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع « بند (4) یک هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین » جلسه مورخ 92/10/23 هیأت مدیره محترم سازمان ، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1401/1/1 مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد.

الف) کارگران درجه یک ( کارگران ماهر،استادکار) 1/4 برابر حداقل دستمزد

ب) کارگردرجه دو( کارگر نیمه ماهر،کمک استادکار) 1/3 برابر حداقل دستمزد

ج) کارگردرجه سه ( کارگر عمومی ) 1/2 برابر حداقل دستمزد

باتوجه به بند فوق حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب 1/2 ، 1/3 ، 1/4 برابر حداقل دستمزد ( به ترتیب 1,672,000 ، 1,811,000 و 1,951,000 ) ریال براساس مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیأت مدیره محاسبه و وصول گردد.

11_ با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امنای محترم سازمان تأمین اجتماعی ، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های 31 ، 30 و 29 روزه الزامی می‌ باشد.

12_ مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را بمنظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین فراهم نمایند.

مسئولین حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

میرهاشم موسوی  سازمان تأمین اجتماعی

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *