استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 500

دانلود استاندارد حسابرسی 500 – شواهد حسابرسی

(تجدید نظر شده 1395)

دامنه كاربرد

1- این استاندارد، شواهد حسابرسی مورد استفاده در حسابرسی صورتهای مالی را تشریح می‌کند، و به مسئولیت حسابرس درخصوص طراحی و اجرای روشهای حسابرسی جهت کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب می‌پردازد به گونه‌ای كه این شواهد پشتوانه نتیجه‌گیریهای معقولی باشد كه مبنای اظهارنظر وی قرار می‌گیرد.

2- این استاندارد در مورد تمام شواهدحسابرسی کسب‌شده در جریان انجام حسابرسی کاربرد دارد. سایر استانداردهای حسابرسی به جنبه‌های خاصی از حسابرسی (برای مثال، استاندارد315[1])، شواهدحسابرسی کسب‌شده در ارتباط با موضوعی خاص (برای مثال، استاندارد 570[2])، روشهای خاص کسب شواهد حسابرسی (برای مثال، استاندارد 520[3])، و ارزیابی اینکه آیا شواهد حسابرسی کافی و مناسب کسب شده است یا خیر (استانداردهای 200[4] و 330[5]) می‌پردازند.

تاریخ اجرا

3- این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از اول فروردین 1395 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

هدف

4- هدف حسابرس، طراحی و اجرای روشهای حسابرسی به گونه‌ای است که بتواند شواهدحسابرسی کافی و مناسب پشتوانه نتیجه‌گیریهایی معقول كه مبنای اظهارنظر وی قرار می‌‌گیرد، را کسب کند.

تعاریف

5- در این استاندارد، اصطلاحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بکار رفته است:

الف ـ سوابق حسابداری- ثبتهای حسابداری و سوابق پشتیبان نظیر مدارک دریافت و پرداخت و سوابق انتقالات الکترونیکی وجوه، صورتحسابها، قراردادها، دفاتر روزنامه، کل، و معین، و سایر تعدیلات مربوط به صورتهای مالی که در دفاتر حسابداری منعکس نشده است، و سوابقی نظیرکاربرگهای دستی و الکترونیکی پشتیبان برای تخصیص هزینه‌ها، محاسبات، صورت تطبیق‌ها و موارد افشا.

ب   ـ شواهدحسابرسی ـ اطلاعات مورد استفاده توسط حسابرس برای دستیابی به نتیجه‌گیریهایی است كه مبنای اظهارنظر وی قرار می‌گیرد. شواهد حسابرسی شامل اطلاعات موجود در سوابق حسابداری مبنای تهیه صورتهای مالی و سایر اطلاعات می‌باشد.

پ   ـ کارشناس واحد تجاری ـ شخصی حقیقی یا حقوقی دارای تخصص در زمینه‌ای غیر از حسابداری یا حسابرسی که کار او در آن زمینه توسط واحد تجاری برای کمک به تهیه صورتهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ت   ـ كافی بودن (شواهدحسابرسی) ـ معیار كمیت شواهد حسابرسی است. كمیت شواهد حسابرسی مورد نیاز، متأثر از ارزیابی حسابرس از خطرهای تحریف بااهمیت و همچنین كیفیت آن شواهد است.

ث   ـ مناسب بودن (شواهدحسابرسی) ـ معیار كیفیت شواهد حسابرسی است که به معنای مربوط بودن و قابل اتكا بودن شواهد حسابرسی در پشتیبانی از نتیجه‌گیری‌هایی است كه مبنای اظهارنظر حسابرس قرار می‌‌گیرد.

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟