استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2

صورت جریان وجوه نقد


مقدمه‌


1 . اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریانهای‌ وجوه نقد آتی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط‌ بین‌ سودآوری‌ واحد تجاری‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ایجاد وجه نقد و درنتیجه‌ مشخص‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران‌ و دیگر استفاده‌کنندگان‌ اطلاعات‌ مالی‌ اغلب‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ مدلهایی‌ را برای‌ ارزیابی‌ و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابیهای‌ گذشته‌ مفید واقع‌ شود و رابطه‌ بین‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ و دریافت ها و پرداخت های‌ آن‌ را نشان‌ دهد.

2 . ارزیابی‌ فرصتها و مخاطرات‌ فعالیت‌ تجاری‌ و وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ مستلزم‌ درک‌ ماهیت‌ فعالیت‌ تجاری‌ از جمله‌ نحوه‌ ایجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. ترازنامه‌، صورتهای‌ عملکرد مالی‌ و صورت‌ جریان وجوه نقد تواماً اطلاعاتی‌ را در مورد وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و همچنین‌ نقدینگی‌، توانایی‌ بازپرداخت ‌ بدهیها و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ فراهم‌ می‌آورند. بدین‌لحاظ‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد و اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ دیگر حائز اهمیت‌ است‌.

3 . اگرچه‌ صورت‌ جریان وجوه نقد اطلاعاتی‌ را درباره‌ جریانهای‌ وجه نقد واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ مالی‌ مورد گزارش‌ ارائه‌ می‌کند، لیکن‌ اطلاعات‌ مزبور جهت‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ آتی‌ وجـه نقـد کفایت‌ نمی‌کنـد. برخی‌ جریانهـای‌ وجـه نقـد ناشـی از معاملاتی‌ است‌ کـه‌ در دوره‌های‌ مالی‌ قبل‌ رخ‌ داده‌ و بعضاً انتظار می‌رود منجر به‌ جریانهای‌ وجه نقد دیگری‌ در یکی‌ از دوره‌های‌آتی‌ گردد. بدین‌ لحاظ‌ برای‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ وجه نقد آتی‌، صورت‌ جریان‌ وجوه نقد معمولاً باید توأم‌ با صورتهای‌ عملکرد مالی‌ و ترازنامه‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.
4 . از آنجا که‌ صورت‌ جریان وجوه نقد تحت‌ تأثیر برخوردهای‌ متفاوت‌ حسابداری‌ درخصوص‌ معاملات‌ و رویدادهای‌ یکسان‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ نیست‌، ارائـه‌ آن‌ قابلیت‌ مقایسه‌ جنبه‌ عملیاتی‌ عملکرد مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ را افزایش‌ می‌دهد.
5 . اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد در مقایسه‌ با صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ دارای‌ مزایای‌ زیر است‌:
الف.‌ صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌، ممکن‌ است‌ تغییرات‌ مرتبط‌ با نقدینگی‌ و تداوم‌ فعالیت‌ را پنهان‌ کند. برای‌ مثال‌، کاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ در وجه نقد موجود ممکن‌ است‌ به‌ خاطر افزایش‌ در موجودی‌ مواد و کالا یا بدهکاران‌ پنهان‌ بماند. بدین‌ ترتیب‌، واحدهای‌ تجاری‌ ممکن‌ است‌ علی‌رغم‌ گزارش‌ افزایش‌ در سرمایه‌ در گردش‌، دچار مشکل‌ نقدینگی‌ شوند. به‌گونه‌ای‌ مشابه‌، کاهش‌ در سرمایه‌ در گردش‌ لزوماً بیانگر کمبود نقدینگی‌ و خطر توقف‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ نیست‌.
ب ‌. کنترل‌ وجوه نقد، یک‌ ویژگی‌ معمول‌ فعالیت‌ تجاری‌ است‌ و یک‌ تکنیک‌ تخصصی‌ حسابداری‌ به‌ شمار نمی‌رود. بدین‌ لحاظ‌ جریان وجوه نقد مفهومی‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ از درک‌ و پذیرش‌ بیشتری‌ برخوردار است‌.
ج . در مدلهای‌ ارزیابی‌ واحدهای‌ تجاری‌، وجه نقد به عنوان‌ یک‌ داده‌ مستقیم‌ کاربرد دارد و لذا جریانهای‌ تاریخی‌ وجه نقد می‌تواند در این‌ گونه‌ موارد که‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ درگردش‌ فاقد کاربرد است‌، مورد استفاده‌ قرار گیرد.
د‌ . صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ عمدتاً متکی‌ به‌ تفاوت‌ اقلام‌ دو ترازنامه‌ واحد تجاری‌ است‌ و درنتیجه‌ حاوی‌ اطلاعات‌ جدیدی‌ نیست‌ و تنها اطلاعات‌ موجود را با آرایش‌ متفاوتی‌ ارائه‌ می‌کند. صورت‌ جریان وجوه نقد و یادداشتهای‌ توضیحی‌ مربوط‌ متضمن‌ اطلاعاتی‌ است‌ که‌ در صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ افشا نمی‌شود.
دامنه‌ کاربرد
6 . کلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ باید صورت‌ جریان وجوه نقد را طبق‌ الزامات‌ مندرج‌ در این‌ استاندارد
تهیه‌ و آن‌ را به عنوان‌ یک‌ صورت‌ مالی‌ مستقل‌ به‌ همراه‌ سایر صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ کنند.
7 . استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ نیازمند اطلاعاتی‌ در خصوص‌ چگونگی‌ ایجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاری‌ هستند. این‌ نیاز صرف‌ نظر از ماهیت‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ و تلقی‌ یا عدم‌ تلقی‌ وجه نقد به عنوان‌ محصول‌ واحد تجاری‌، وجود دارد، چرا که‌ علی‌رغم‌ تفاوت‌ این‌ واحدها از لحاظ‌ فعالیتهای‌ اصلی‌ درآمد زا، نیاز آنها به‌ وجه نقد عمدتاً از دلایل‌ مشابهی‌ ناشی‌ می‌شود. به عبارت‌ دیگر واحدهای‌ تجاری‌ جهت‌ هدایت‌ عملیات‌، تسویه‌ تعهدات‌ و پرداخت ‌ سود سهام‌ تماماً به‌ وجه نقد نیاز دارند.
8 . ممکن‌ است‌ استدلال‌ شود که‌ در مورد بانکها، وجه نقد حکم‌ موجودی‌ کالا را دارد و به‌ جای‌ ارائـه‌ صورت‌ جریان وجوه نقد ، ارائـه‌ اطلاعاتی‌ در زمینه‌ منابع‌ سرمایه‌ای‌ بانک‌ مفیدتر خواهد بود. گرچه‌ منابع‌ سرمایه‌ای‌ شاخصی‌ مهم‌ برای‌ ارزیابی‌ تداوم‌ عملیات‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ بانکهاست‌، با این‌حال‌ اعتقاد بر این‌ است‌ که‌ صورت‌ جریان وجوه نقد اطلاعات‌ مفیدی‌ در مورد منابع‌ وجه نقد و نحوه‌ استفاده‌ از آن‌ در اختیار استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ قرار می‌دهد. با این‌ حال‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ درباره‌ جریانهای‌ وجه نقد ناخالص‌ عملیاتی‌ توسط‌ بانکهابرای‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ مفید نخواهد بود، چرا که‌ جریانهای‌ وجه نقد ناخالص‌ عملیاتی‌ اغلب‌ ناشی از تصمیمات‌ اشخاص‌ ثالث‌ از قبیل‌ سپرده‌گذاران‌ و دریافت ‌کنندگان‌ تسهیلات‌ مالی‌ است‌ و این‌ جریانهای‌ وجه نقد خارج‌ از کنترل‌ روزمره‌ مدیریت‌ بانک‌ است‌. بدین‌ لحاظ‌ در ارتباط‌ با بانکهااعتقاد بر این‌ است‌ که‌ گزارش‌ خالص‌ جریان وجوه نقد عملیاتی‌ همراه‌ با ارائـه‌ اطلاعاتی‌ در مورد جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ و تأمین‌ مالی‌ بانک‌ می‌تواند برای‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ بانکهامفید واقع‌ شود. بدین‌ لحاظ‌ بانکهانیز در دامنه‌ کاربرد این‌ استاندارد واقع‌ می‌شود. نمونه‌ای‌ از صورت‌ جریان وجوه نقد بانکهابرمبنای‌ مورد اشاره‌، در پیوست‌ شماره‌ 3 این‌ استاندارد ارائه‌ شده‌ است‌.
9 . در مورد شرکتهای‌ بیمه‌ نیز ممکن‌ است‌ استدلال‌ شود که‌ صورت‌ جریان وجوه نقد ، اطلاعات‌ مفیدی‌ ارائه‌ نمی‌کند، چرا که‌ برخلاف‌ شرکتهای‌ تولیدی‌، جریانهای‌ ورودی‌ وجه نقدشرکتهای‌ بیمه‌، مربوط‌ به‌ حق‌ بیمه‌های‌ دریافت ی‌ است‌که‌ بنابر ماهیت‌، مقدم‌ بر جریانهای‌ خروجی‌ وجه نقد مربوط‌ به‌ خسارتهای‌ پرداخت ی‌ است‌ و این‌ تقدم‌ و تأخر
گاه‌ در حدی‌ است‌ که‌ جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ از لحاظ‌ زمانی‌ از یکدیگر فاصله‌ زیادی‌ دارند و لذا صورت‌ جریان وجوه نقد نمی‌تواند اطلاعات‌ مفیدی‌ در مورد نقدینگی‌، تداوم‌ عملیات‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ شرکتهای‌ بیمه‌ ارائه‌ کند. علی‌رغم‌ توجیهات‌ بالا، اعتقاد بر این‌ است‌ که‌ صورت‌ جریان وجوه نقد هرگاه‌ توأم‌ با صورتهای‌ عملکرد مالی‌ و ترازنامه‌ به‌ کار گرفته‌ شود، تصویری‌ جامع‌ از عملکرد مالی‌، وضعیت‌ مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ شرکتهای‌ بیمه‌ ارائه‌ می‌کند. با این‌ حال‌ هرگاه‌ جریانهای‌ وجوه نقد ناشی از بیمه‌های‌ بلندمدت‌ از قبیل‌ بیمه‌ عمر و بیمه‌ بازنشستگی‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکا پذیر قابل‌ تفکیک‌ از جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ سایر فعالیتهای‌ شرکت‌ باشد (مثلاً از طریق‌ نگهداری‌ حسابهای‌ مستقل‌ جهت‌ فعالیتهای‌ مربوط‌)، انعکاس‌ آنها در متن‌ صورت‌ جریان وجوه نقد توصیه‌ نمی‌شود، مگرآنکه‌ این‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ خود شرکت‌ بیمه‌ باشد و مواردی‌ از قبیل‌ برداشت‌ وجه نقد از وجوه‌ مربوط‌ به‌ حسابهای‌ مستقل‌ بلندمدت‌ توسط‌ شرکت‌ را شامل‌ شود.
10 . حذف‌ برخی‌ جریانهای‌ نقدی‌ از صورت‌ جریان وجوه نقد شرکتهای‌ بیمه‌ به‌ شرح‌ بند9، به‌ دلیل‌ عدم‌ ارتباط‌ مستقیم‌ با ارزیابی‌ انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ صورت‌ می‌پذیرد. با این حال‌ ممکن‌ است‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ شرکتهای‌ بیمه‌ نیاز به‌ اطلاعاتی‌ در مورد کل‌ داراییهای‌ نقدگونه‌ این‌ شرکتها جهت‌ تصمیم‌گیری‌ در مورد نقدینگی‌ بلندمدت‌ و تداوم‌ عملیات‌ آنها داشته‌ باشند. در چنین‌ شرایطی‌ می‌توان‌ اطلاعات‌ اضافی‌ را درمورد گردش‌ آن‌ دسته‌ از داراییهای‌ نقدگونه‌ که‌ جریان‌ نقدی‌ مرتبط‌ با آنها در صورت‌ جریان وجوه نقد ارائه‌ نشده‌ است‌، در اختیار استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ قرار داد.
تعاریف‌
11 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است:
• وجه نقد‌: عبارت‌ است‌ از موجودی‌ نقد و سپرده‌های‌ دیداری‌ نزد بانکهاو مؤسسات‌ مالی‌ اعم از ریالی‌ و ارزی‌ (شامل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت‌ بدون‌ سررسید) به‌ کسر اضافه‌ برداشتهایی‌ که‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ مورد مطالبه‌ قرار می‌گیرد.
• جریـان‌ وجه نقد‌: عبارت‌ است‌ از افزایش‌ یـا کاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد ناشی از معاملات‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مستقل‌ از شخصیت‌ حقوقی‌ واحـد تجاری‌ و ناشی از سایـر رویدادها.
• فعالیتهای‌ عملیاتی‌‌: عبارت ‌از فعالیتهای اصلی‌ و مستمر مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌.
• فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌‌: عبارت‌ است‌ از تحصیل‌ یا واگذاری‌ سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌، داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود و نیز پرداخت ‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل‌ از واحد تجاری‌ غیر از کارکنان‌ .
• فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌: عبارت‌ از فعالیتهایی‌ است‌ که‌ منجر به‌ تغییرات‌ در میزان‌ و ترکیب‌ سرمایه‌ و استقراضهای‌ واحد تجاری‌ (بجز اضافه‌ برداشتهای‌ منظور شده‌ در محاسبه‌ وجه نقد)، گردد.
• جریانهای‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌‌: در این‌ استاندارد شامل‌ جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ و خروجی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ به‌ شرح‌ تعریف‌ مندرج‌ در همین‌ بند و نیز آن‌ دسته‌ از جریانهای‌ نقدی‌ است‌ که‌ ماهیتاً به‌ طور مستقیم‌ قابل‌ ارتباط‌ با سایر طبقات‌ جریانهای‌ نقدی‌ صورت‌ جریان وجوه نقد نباشد .
• جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌: به‌ آن‌ دسته‌ از جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ وجه نقد اطلاق‌ می‌شود که‌ دارای‌ اهمیت‌ نسبی‌ است‌، از فعالیتهای‌ عادی‌ واحد تجاری‌ ناشی‌ می‌شود و اقلامی‌ را در بر می‌گیرد که‌ به منظور ارائـه‌ تصویری‌ مطلوب‌ از انعطاف‌ پذیری‌ واحد تجاری‌، افشای‌ جداگانه‌ آنها به‌ لحاظ‌ استثنایی‌ بودن‌ ماهیت‌ یا وقوع‌ ضرورت‌ می‌یابد. این‌ اقلام‌ لزوماً با اقلام‌ استثنایی‌ مندرج‌ در صورت‌ سودوزیان‌ ارتباط‌ ندارد.
• جریانهای‌ نقدی‌ غیرمترقبه‌‌: به‌ آن‌ دسته‌ از جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ وجه نقد اطلاق‌ می‌شود که‌ دارای‌ اهمیت‌ نسبی‌ است‌، از رویدادهای‌ خارج‌ از فعالیتهای‌ عادی‌ واحد تجاری‌ ناشی‌ می‌شود و اقلامی‌ را در برمی‌گیرد که‌ به منظور ارائه‌ تصویری‌ مطلوب‌ از انعطاف‌ پذیری‌ واحد تجاری‌، افشای‌ جداگانه‌ آنها به‌ لحاظ‌ غیر مترقبه‌ بودن‌ ماهیت‌ یا وقوع‌ آنها ضرورت‌ می‌یابد. این‌ اقلام‌ معمولاً با اقلام‌ غیر مترقبه‌ مندرج‌ در صورت‌ سودوزیان‌ ارتباط‌ دارد .
وجه نقد
12 . وجه نقد در این‌ استاندارد تنها به‌ موجودی‌ نقد و سپرده‌های‌ دیداری‌ نزد بانکهاو مؤسسات‌ مالی‌ اعم از ریالی‌ و ارزی‌ (شامل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت‌ بدون‌ سررسید) اطلاق‌ می‌گردد. در مواردی‌ که‌ اضافه‌ برداشت‌ در حساب‌جاری‌ مجاز باشد (مثلاً اضافه‌ برداشت‌ در حسابهای‌ بانکی‌ خارج‌ از کشور توسط‌ واحد تجاری‌)،مانده‌ اضافه‌برداشتهایی‌ که‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ مورد مطالبه‌ قرار گیرد باید از مبلغ‌ مذکور کسر گردد. ویژگی‌ دیداری‌ بودن‌ در مورد اقلام‌ تشکیل‌دهنده‌ وجه نقد بدین‌ معنی‌ است‌ که‌ این‌ اقلام‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ قابل‌ برداشت‌ یا مطالبه‌ باشد. سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ وجه نقد تلقی‌ نمی‌شود، زیرا هدف‌ از نگهداری‌ آنها تحصیل‌ سود است‌. هرگاه‌ برای‌ تسویه‌ اضافه‌ برداشتهای‌ بانکی‌ مهلتی‌ تعیین‌ شده‌ باشد درصورتی‌ می‌توان‌ آنها را در محاسبه‌ وجه نقد منظور کرد که‌ مهلت‌ مزبور از یک‌ روز کاری‌ تجاوز نکند.
13 . تعریف‌ مذکور در بند 12 دربرگیرنده‌ اقلامی‌ از سرمایه‌گذاریها و استقراض‌ کوتاه‌مدت‌ که‌ معمولاً درصورت‌ جریان وجوه نقد سایر کشورها تحت‌ عنوان‌ معادل‌ وجه نقد از آنها یاد می‌شود، نیست‌. معادل‌ وجه نقد بنابر تعریف‌ رایج‌ عبارت‌ از سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌ سریع‌التبدیل‌ به‌ وجه نقد است‌ که‌ احتمال‌ خطر کاهش‌ در ارزش‌ آن‌ ناچیز بوده‌ و به‌ آسانی‌ و بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ قابل‌ تبدیل‌ به‌ مبلغ‌ معینی‌ وجه نقد باشد و موعد آن‌ در زمان‌ تحصیل‌ تا سررسید حداکثر سه‌ ماه‌ باشد به‌ کسر وامها و قرض‌الحسنه‌های‌ دریافت ی‌ از بانکهاو سایر اشخاص‌ که‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تحصیل‌ قابل‌ بازپرداخت ‌ است‌. عدم‌شمول‌ معادل‌ وجه نقد در تعریف‌ وجه نقد در این‌ استاندارد به‌ دلایل‌ زیر صورت‌ گرفته‌ است:
الف. تشخیص‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد از سایر سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌ واحد تجاری‌ یا استقراضهای‌ کوتاه‌مدت‌ براساس‌ یک‌ مرزبندی‌ اختیاری‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. این‌ نحوه عمل‌ موجب‌ می‌شود اولاً نقش‌ صورت‌ جریان وجوه نقد در کمک‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ جهت‌ ارزیابی‌ نقدینگی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ تضعیف‌ گردد و ثانیاً تصویری‌ مصنوعی‌ از نحوه عمل‌ واقعی‌ مدیریت‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ که‌ اغلب‌ به‌ چنین‌ تفکیکی‌ بین‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد و سایر فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ یا تأمین‌ مالی‌ اعتقاد ندارند، ارائه‌ شود.
ب‌ . تعریف‌ وجه نقد بدون‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد تطابق‌ بیشتری‌ با تفکر حاکم‌بر مدیریت‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ و فرهنگ‌ رایج‌ تجاری‌ کشور دارد.
ج‌‌ . انعکاس‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با اقلام‌ معادل‌ وجه نقد تحت‌ عنوان‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌ یا جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ درصورت‌ جریان وجوه نقد ، هماهنگی‌ بیشتری‌ بین‌ این‌ صورت‌ و طبقه‌بندی‌ اقلام‌ مربوط‌ در ترازنامه‌ فراهم‌ می‌آورد.
د‌ . عدم‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد در تعریف‌ وجه نقد، قابلیت‌ مقایسه‌ جریانهای‌ نقدی‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ را افزایش‌ می‌دهد.
طبقه‌بندی‌ جریانهای‌ نقدی‌ و نحوه‌ ارائه‌ صورت‌ جریان وجوه نقد
14 . صورت‌ جریان وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌
زیر باشد:
ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌،
ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداخت ی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،
ـ مالیات‌ بر درآمد،
ـ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌، و
ـ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌.
در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی‌، رعایت‌ ترتیب‌ سرفصلها به‌ شرح‌ بالا و نیز ارائـه‌ جمع‌ جریانهای‌ نقدی‌ منعکس‌ شده‌ در هر سرفصل‌ و جمع‌ کل‌ جریانهای‌ نقدی‌ قبل‌ از سرفصل‌ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ ضرورت‌ دارد.
15 . صورت‌ جریان‌ وجوه نقدجریان وجوه نقد باید هرگونه‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از مانده‌های‌ وجه نقد ارزی‌که‌ به‌ سودوزیان‌ منظور شده‌ است‌ منجمله‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از تسعیر جریانهای‌ نقدی‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ خارجی‌ به‌ نرخهایی‌ غیر از نرخ‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ و سایر گردشهای‌ مربوط‌ را نشان‌ دهد .
16 . به‌منظور ارتقای‌ درک‌ استفاده‌کنندگان‌ از صورتهای‌ مالی‌ و کمک‌ به‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ گزارشگری‌ وجه نقد از طریق‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ مفید، لازم‌ است‌ هریک‌ از جریانهای‌ نقدی‌ در قالب‌ طبقات‌ همگون‌ که‌ معمولاً قابل‌ ارتباط‌ با فعالیتهای‌ اصلی‌ به‌ وجود آورنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ است‌، در صورت‌ جریان وجوه نقد انعکاس‌ یابد. از آنجا که‌ ارائـه‌ صورت‌ مزبور در قالب‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ به‌ قابلیت‌ مقایسه‌ اطلاعات‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ کمک‌ می‌کند، استاندارد حاضر طبقه‌بندی‌ جریانهای‌ نقدی‌ را تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ مندرج‌ در بند 14 ضروری‌ می‌شمارد.
17 . هریک‌ از سرفصلهای‌ اصلی‌ صورت‌ جریان وجوه نقد متشکل‌ از سرفصلهای‌ فرعی‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ تنوع‌ جریانهای‌ نقدی‌ در واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌، می‌تواند متفاوت‌ باشد. با این‌ حال‌ توصیه‌ می‌شود عناوین‌ سرفصلهای‌ فرعی‌ بکار رفته‌ در پیوستهای‌ شماره‌ 1 تا 3
این‌ استاندارد، در صورت‌ اهمیت‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ در ارائـه‌ صورت‌ جریان وجوه نقد واحدهای‌ تجاری‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. بدیهی‌ است‌ واحدهای‌ تجاری‌ می‌توانند علاوه‌بر سرفصلهای‌ فرعی‌ موصوف‌، سرفصلهای‌ فرعی‌ دیگری‌ را که‌ متضمن‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ خاص‌ آن‌ واحدها باشد، در ارائـه‌ صورت‌ جریان وجوه نقد بکار گیرند.
گزارش‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌
18 . مبلغ‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌، یکی‌ از شاخصهای‌ اصلی‌ ارزیابی‌ این‌ موضوع‌ است‌ که‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ تا چه‌ میزان‌ به‌ جریانهای‌ وجه نقد کافی‌ جهت‌ بازپرداخت ‌ وامها، نگهداشت‌ توان‌ عملیاتی‌ واحد تجاری‌ و پرداخت ‌ سود سهام‌ منجر شده‌ و انجام‌ سرمایه‌گذاریهای‌ جدید را بدون‌ تمسک‌ به‌ منابع‌ مالی‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ میسر کرده‌ است‌. ارائه‌ اطلاعات‌ درباره‌ جزئیات‌ جریانهای‌ نقدی‌ عملیاتی‌ تاریخی‌، در کنار سایر اطلاعات‌، برای‌ پیش‌بینی‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ مفید خواهد بود.
19 . فعالیتهای‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیتهای‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ درصورت‌ سودوزیان‌ منظور می‌شود. جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ اساساً دربرگیرنده‌ جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ مزبور است‌. مثالهایی‌ از جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ . دریافت های‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌.
ب . دریافت های‌ نقدی‌ حاصل از حق‌ امتیاز، حق‌الزحمه‌، کارمزد و سایر درآمدهای‌ عملیاتی‌.
ج . پرداخت های‌ نقدی‌ به‌ فروشندگان‌ کالا و خدمات‌.
د . پرداخت های‌ نقدی‌ به‌ کارکنان‌ واحد تجاری‌ یا از جانب‌ آنها.
ﻫ . دریافت ها و پرداخت های‌ نقدی‌ یک‌ شرکت‌ بیمه‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ها، خسارات‌، مستمریها و سایر پرداخت های‌ بیمه‌ای‌.
و . دریافت ها و پرداخت های‌ مرتبط‌ با قراردادهای‌ منعقد شده‌ با اهداف‌ تجاری‌ و عملیاتی‌.
ز . پرداخت های‌ نقدی‌ بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ و هزینه‌ سازماندهی‌ مجدد.

20 . از آنجا که‌ طبقه‌بندی‌ جریانهای‌ نقدی‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد به‌ سرفصلهای‌ مشخصی‌ محدود شده‌ است‌، همواره‌ این‌ احتمال‌ وجود دارد که‌ برخی‌ جریانهای‌ نقدی‌ ماهیتاً به‌طور مستقیم‌ قابل‌ ارتباط‌ با هیچ‌ یک‌ از سرفصلهای‌ اصلی‌ نباشد. بدین‌لحاظ‌ ، به موجب‌ این‌ استاندارد درصورت‌ وجود چنین‌ اقلامی‌، جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ به عنوان‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود. نمونه‌ این‌ اقلام‌، جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فروش‌ مواد اولیه‌ در واحدهای‌ تجاری‌ تولیدی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از خدمات‌ جنبی‌ فعالیتهای‌ اصلی‌ از قبیل‌ حمل‌ موردی‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌ است‌.
21 . واحدهای‌ تجاری‌ باید جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ را با بکارگیری‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر گزارش‌ کنند:
الف ‌. روش‌ مستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ ناخالص‌ وجوه نقد دریافت ی‌ و پرداخت ی‌ بر حسب‌ طبقات‌ عمده‌ افشا می‌شود، مگر در مورد جریانهای‌ نقدی‌ عملیاتی‌ مورد اشاره‌ در بندهای‌ 36 و 38 که‌ برمبنای‌ خالص‌ گزارش‌ می‌شود، یا
ب . روش‌ غیرمستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ با انجام‌ تعدیلات‌ زیر به‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ تبدیل‌ می‌شود:
ـ اثر معاملات‌ و رویدادهایی‌ که‌ دارای‌ ماهیت‌ غیر نقدی‌ است‌، و
ـ اثر اقلامی‌ که‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌ باشد، لیکن‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با آنها در دوره‌های‌ قبل‌ حادث‌ شده‌ یا در دوره‌های‌ آینده‌ حادث‌ خواهد شد و بالعکس‌.

22 . برای‌گزارش‌ خالص‌ جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در روش‌ مستقیم‌، دریافت هـا و پرداخت های‌ نقـدی‌ عملیاتی‌ (از قبیل‌ دریافت های‌ نقدی‌ از مشتریان‌، پرداخت های‌ نقـدی‌ به‌ فروشندگان‌ و پرداخت های‌ نقدی‌ به‌ کارکنان‌ یا از جانب‌ کارکنان‌) که‌ تشکیل‌ دهنده‌ خالص‌ جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ است‌، به‌ طور جداگانه‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد ارائه‌ می‌شود. در گزارشگری‌ به‌ روش‌ غیر مستقیم‌، با انجام‌ تعدیلاتی‌ در سود یا زیان‌ عملیاتی‌ در رابطه‌ با موارد زیر، جریان‌ خالص‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ محاسبه‌ می‌شود:
الف‌ . اقلام‌ با ماهیت‌ غیرنقدی‌ از قبیل‌ هزینه‌ استهلاک‌ و هزینه‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان.
ب‌ . اقلامی‌که‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌، لیکن‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با آن‌ به‌ ترتیب‌ در دوره‌های‌ قبل‌ حادث‌ شده‌ است‌ یا در دوره‌های‌ آینده‌ حادث‌ خواهد شد و بالعکس‌، از قبیل‌ افزایش‌ یا کاهش‌ مانده‌ موجودی‌ مواد و کالا و حسابهای‌ دریافت نی‌ و پرداخت نی‌ عملیاتی‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ پایان‌ دوره‌ قبل‌ و نیز افزایش‌ یا کاهش‌ مانده‌ پیش‌پرداخت ‌ هزینه‌ و خرید کالا و پیش‌دریافت ‌ درآمد و فروش‌ کالا نسبت‌ به‌ مانده‌ پایان‌ دوره‌ قبل‌.

لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ در محاسبه‌ جریان‌ خالص‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌، اقلام‌ مورد اشاره‌ در بند 20، درصورت‌ وجود، نیز باید مدنظر قرار گیرد.
23 . مزیت‌ اصلی‌ روش‌ مستقیم‌ این‌ است‌ که‌ دریافت ها و پرداخت های‌ نقدی‌ عملیاتی‌ را نشان‌ می‌دهد. اطلاع‌ از منابع‌ مشخص‌ دریافت های‌ نقدی‌ و مقاصد مربوط‌ به‌ پرداخت های‌ نقدی‌ انجام‌ شده‌ در دوره‌های‌ گذشته‌ می‌تواند در براورد جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ مفید واقع‌ شود، لیکن‌ ممکن‌ است‌ در برخی‌ موارد، منافع‌ حاصل از ارائـه‌ اطلاعات‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ بدین‌ شیوه‌، بر هزینه‌های‌ تهیه‌ و ارائـه‌ این‌ اطلاعات‌ توسط‌ واحد تجاری‌ فزونی‌ نداشته‌ باشد، لذا این‌ استاندارد کاربرد روش‌ مستقیم‌ را الزامی‌ نمی‌داند. با این‌حال‌ در شرایطی‌که‌ مزایای‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در روش‌ مستقیم‌ بر هزینه‌های‌ تهیه‌ این‌ اطلاعات‌ فزونی‌ داشته‌ باشد، به منظور ارائـه‌ اطلاعات‌ مفید، استفاده‌ از روش‌ مستقیم‌ توصیه‌ می‌شود.
24 . مزیت‌ اصلی‌ روش‌ غیرمستقیم‌ این‌ است‌ که‌ تفاوت‌ بین‌ سود عملیاتی‌ و جریان‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ به‌ گونه‌ برجسته‌ای‌ نشان‌ داده‌ می‌شود. بسیاری‌ از استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ معتقدند که‌ چنین‌ صورتی‌ در ارائـه‌ تصویری‌ از کیفیت‌ سود واحد تجاری‌، حائز اهمیت‌ اساسی‌ است‌. برخی‌ سرمایه‌گذاران‌ و بستانکاران‌، جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ را از طریق‌ تخمین‌ سود آتی‌ و انجام‌ تعدیلاتی‌ در رابطه‌ با اقلام‌ با ماهیت‌ غیرنقدی‌ و نیز اقلام‌ مبتنی‌بر تعهدی‌ عمل‌ کردن‌ درآمد و هزینه‌ براورد می‌کنند و از این‌ رو ، اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ تعدیلات‌ مزبور در دوره‌های‌ گذشته‌ می‌تواند در براورد تعدیلات‌ آتی‌ مفید واقع‌ شود.

25 . در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌، تبعیت‌ از الگوهای‌ زیر ضروری‌ است‌:
الف ‌. در صورت‌ کاربرد روش‌ مستقیم‌، اجزای‌ تشکیل‌ دهنده‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد ارائه‌ شود و صورت‌ تطبیق‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ با سود یا زیان‌ عملیاتی‌ از طریق‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌ ارائه‌ شود.
ب . در صورت‌ کاربرد روش‌ غیرمستقیم‌، خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد نمایش‌ یابد و صورت‌ تطبیق‌ آن‌ با سود یا زیان‌ عملیاتی‌ از طریق‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌ ارائه‌ شود.

26 . بهمنظور فراهم‌ کردن‌ قابلیت‌ مقایسه‌، لازم‌ است‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ در تهیه‌ صورت‌ جریان وجوه نقد از شکل‌ واحدی‌ تبعیت‌ کنند. در این‌ رابطه‌ ضروری‌ است‌ خالص‌ جریان‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد انعکاس‌ یافته‌ و صورت‌ تطبیق‌ آن‌ با سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشا شود. انعکاس‌ صورت‌ تطبیق‌ مزبور در یادداشتهای‌ توضیحی‌ به‌ این‌ دلیل‌ است‌ که‌ این‌ صورت‌، بخشی‌ از صورت‌ جریان وجوه نقد محسوب‌ نمی‌شود، چرا که‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ درآن‌ در چارچوب‌ وظایف‌ اصلی‌ صورت‌ اخیر یعنی‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ در مورد منابع‌ و مصارف‌ وجه نقد و تغییرات‌ نقدینگی‌ واحد تجاری‌ قرار نمی‌گیرد، بلکه‌ ارائـه‌ آن‌ اصولاً به منظور ایجاد ارتباط‌ بین‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد و اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در سایر صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ صورت‌ می‌گیرد. باتوجه‌ به‌ مطالب‌ یاد شده‌، در صورت‌ بکارگیری‌ روش‌ مستقیم‌، ضمن‌ درج‌ دریافت ها و پرداخت های‌ نقدی‌ عملیاتی‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد ، صورت‌ تطبیق‌ یادشده‌ نیز در یادداشتهای‌ توضیحی‌ ارائه‌ می‌شود.
گزارش‌ سایر جریانهای‌ نقدی‌
27 . کلیه‌ جریانهای‌ عمده‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با هریک‌ از سرفصلهای‌ ” بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداخت ی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌ “، ” مالیات‌ بر درآمد “ ، ” فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ “ و ” فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ “ باید برمبنای‌ ناخالص‌ و به‌ طور جداگانه‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد انعکاس‌ یابد، مگر در مورد جریانهای‌ نقدی‌ مشروحه‌ در بندهای‌ 36 و 38 که‌ برمبنای‌ خالص‌ گزارش‌ می‌شود .
بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداخت ی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌
28 . به موجب‌ این‌ استاندارد، ارائـه‌ خالص‌ جریان‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ نباید تحت‌ تأثیر ساختار سرمایه‌ واحد تجاری‌ قرار گیرد و بدین‌ ترتیب‌ پرداخت های‌ مرتبط‌ با سود و کارمزد تأمین‌ مالی‌ باید جداگانه‌ نشان‌ داده‌ شود و نیز نحوه‌ ارائـه‌ صورت‌ جریان وجوه نقد باید تا حد امکان‌ با سایر صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ از جمله‌ صورت‌ سودوزیان‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد. براین‌ اساس‌، به‌ استثنای‌ مورد مندرج‌ در بند 30 ، کلیه‌ مبالغ‌ دریافت ی‌ و پرداخت ی‌ در رابطه‌ با سود سهام‌، درآمد سرمایه‌گذاری‌ و سود و کارمزد تأمین‌ مالی‌ معمولاً در سرفصل‌ جداگانه‌ای‌ با عنوان‌ ” بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداخت ی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌“ طبقه‌بندی‌ می‌شود.
29 . بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداخت ی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌ دربرگیرنده‌ دریافت های‌ حاصل از مالکیت‌ سرمایه‌گذاریها و سود دریافت ی‌ از بابت‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ و کوتاه‌مدت‌ بانکی‌ و نیز پرداخت های‌ انجام‌ شده‌ به‌ تأمین‌ کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ است‌ بجز موارد مندرج‌ در بندهای‌ 19، 33 و 35 این‌ استاندارد که‌ تحت‌ سرفصلهای‌ ” فعالیتهای‌ عملیاتی“، ” فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌“ و ” فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی“ طبقه‌بندی‌ می‌شود. نمونه‌ اقلامی‌ که‌ تحت‌ سرفصل‌ ”بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداخت ی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌“ ارائه‌ می‌شود، به‌ شرح‌ زیر است:
الف‌. جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌:
ـ سود و کارمزد دریافت ی‌، و
ـ سود سهام‌ دریافت ی ‌شامل ‌سودسهام‌ دریافت ی‌ از شرکتهای‌سرمایه‌پذیری‌که‌ سرمایه‌گذاری‌ در آنها به‌ روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در حسابها انعکاس‌ یافته‌ است‌.

ب‌ . جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌:
ـ سود و کارمزد پرداخت ی‌ (اعم از اینکه‌ به‌ حساب‌ دارایی‌ تحصیل‌ شده‌ یا به‌ هزینه‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد)،
ـ سود سهام‌ پرداخت ی‌، و
ـ حصه‌ای‌ از اقساط‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ پرداخت ی‌ که‌ هزینه‌ تأمین‌ مالی‌ محسوب می‌شود.

30 . در مورد برخی‌ واحدهای‌ تجاری‌ از قبیل‌ بانکها، مؤسسات‌ مالی‌، شرکتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ و شرکتهای‌ بیمه‌ هرگاه‌ اقلامی‌ از قبیل‌ سود سهام‌، سود تسهیلات‌ دریافت ی‌ و پرداخت ی‌، سود پرداخت ی‌ به‌ صاحبان‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌، درآمد سرمایه‌گذاریها و نظایر آن‌ در محاسبه‌ سود (زیان‌) عملیاتی‌ در صورت‌ سودوزیان‌ منظور شود، کلیه‌ مبالغ‌ دریافت ی‌ و پرداخت ی‌ در رابطه بـا اقلام‌ مزبـور به عنوان‌ جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهـای‌ عملیاتی‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد این‌ واحدهای‌ تجاری‌ انعکاس‌ می‌یابد.
مالیات‌ بر درآمد
31 . جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد برای‌ اغلب‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ دارای‌ اهمیتی‌ ویژه‌ است‌. باتوجه‌ به‌ دلایل‌ زیر به موجب‌ این‌ استاندارد، مجموع‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد تحت‌ سرفصل‌ جداگانه‌ای‌ درصورت‌ جریان وجوه نقد انعکاس‌ می‌یابد :
الف ‌. تفکیک‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ مالیات‌ بر درآمد برحسب‌ فعالیتهای‌ به‌ وجود آورنده‌ آن‌ (عملیاتی‌، سرمایه‌گذاری‌ و تأمین‌ مالی‌) اغلب‌ برمبنایی‌ اختیاری‌ امکان‌پذیر است‌ که‌ این‌ نحوه‌ تخصیص‌ اطلاعات‌ مفیدی‌ ارائه‌ نمی‌کند.
ب‌ . جریانهای‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد معمولاً در یک‌ جریان‌ منفرد تبلور می‌یابد و جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ جداگانه‌ای‌ تشکیل‌ نمی‌دهد. بدین‌ لحاظ‌ تخصیص‌ آنها به‌ سایر سرفصلهای‌ اصلی‌ صورت‌ جریان وجوه نقد ، لزوماً اطلاعات‌ مورد انتظار را در مورد جریانهای‌ نقدی‌ واقعی‌ واحد تجاری‌ فراهم‌ نمی‌آورد.

32 . جریانهای‌ نقدی‌ مورد اشاره‌ در بند 31 تنها منحصر به‌ پرداخت ها یا علی‌الحسابهای‌ پرداخت ی‌ از بابت‌ مالیات‌ بر درآمد و یا استرداد مبالغ‌ پرداخت ی‌ از همین‌ بابت‌ است‌ و در برگیرنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ سایر انواع‌ مالیاتها که‌ درآمد مربوط‌ جزء درآمد مشمول‌ مالیات‌ تلقی‌ نمی‌شود (از قبیل‌ مالیاتهای‌ تکلیفی‌ و مالیاتهای‌ مستقیم‌ وضع‌ شده‌ بر تولید یا فروش‌) نیست‌. جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ مالیاتهای‌ اخیرالذکر برحسب‌ مورد تحت‌‌سایر سرفصلهای‌ اصلی‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد ارائه‌ می‌شود.
فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌
33 . جریانهای‌ نقدی‌ منظور شده‌ تحت‌ سرفصل‌ ” فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌“ مشتمل‌بر جریانهای‌ مرتبط‌ با تحصیل‌ و فروش‌ سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌، سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌ و داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود و نیز پرداخت ‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل‌ از واحد تجاری‌ بجز کارکنان‌ می‌باشد. نمونه‌هایی‌ از جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ شرح‌ زیر است:
الف ‌. جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ :
ـ دریافت های‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌.
ـ دریافت های‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود.
ـ دریافت های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با اصل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ بانکی‌.
ـ دریافت های‌ نقدی‌ حاصل از وصول‌ اصل‌ وامهای‌ پرداخت ی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ وصول‌ قرض‌الحسنه‌ پرداخت ی‌.

ب‌ . جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌ :
ـ پرداخت های‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌.
ـ پرداخت های‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود. این‌ پرداخت ها شامل‌ پرداخت های‌ مرتبط‌ با مخارج‌ توسعه‌ منظور شده‌ به‌ دارایی‌ و نیز ساخت‌ دارایی‌ ثابت‌ مشهود توسط‌ واحد تجاری‌ است‌.
ـ سپرده‌گذاری‌ نزد بانکهادر قالب‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلند مدت‌.
ـ وامهای‌ نقدی‌ پرداخت ی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ قرض‌الحسنه‌.

34 . فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ گاه‌ جهت‌ حفظ‌ سطح‌ جاری‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ و گاه‌ جهت‌ بسط‌ یا محدود کردن‌ حجم‌ عملیات‌ انجام‌ می‌شود. علاوه‌ بر این‌، فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ ممکن‌ است‌ دارای‌ اثرات‌ تبعی‌ بر فعالیتهای‌ عملیاتی‌ مثلاً از طریق‌ ایجاد نیاز به‌ سرمایه‌ در گردش‌ بیشتر باشد. اعتقاد بر این‌ است‌ که‌ معیارهای‌ تشخیص‌ مخارجی‌ که‌ به منظور بسط‌ حجم‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ انجام‌ شده‌ از مخارجی‌ که‌ جهت‌ نگهداشت‌ سطح‌ عملیات‌ صورت‌ گرفته‌، در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ متفاوت‌ است‌ واین‌ امر قابلیت‌ مقایسه‌ حاصل از ارائه‌ اطلاعات‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ را کاهش‌ می‌دهد. توصیه‌ می‌شود، آن‌ دسته‌ از واحدهای‌ تجاری‌ که‌ چنین‌ تمایزهایی‌ را مفید می‌شمارند، آنها را از طریق‌ انعکاس‌ در قالب‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ و یا یادداشتهای‌ توضیحی‌ عملی‌ سازند.
فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌
35 . جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ شامل‌ دریافت های‌ نقدی‌ از تأمین‌ کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ (شامل‌ صاحبان‌ سرمایه‌) و بازپرداخت ‌ اصل‌ آن‌ است‌. افشای‌ جداگانه‌ جریانهای‌ نقدی‌ مزبور جهت‌ پیش‌بینی‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ لازم‌ به منظور ایفای‌ تعهدات‌ به‌ تأمین‌ کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ واحد تجاری‌ مفید است‌. نمونه‌هایی‌ از جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف ‌. جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ :
ـ دریافت هـای‌ نقـدی‌ حاصل از صـدور سهـام‌.
ـ دریافت هـای‌ نقـدی‌ حاصل از صـدور اوراق‌ مشارکت‌، وامهـا و سایر تسهیلات‌ کوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌.

ب . جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌ :
ـ بازپرداخت ‌ اصل‌ اوراق‌ مشارکت‌، وامها و سایر تسهیلات‌ دریافت ی‌.
ـ پرداخت ‌ حصه‌ اصل‌ اقساط‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌.
ـ پرداخت ‌ هرگونه‌ مخارج‌ (بجز سود تضمین‌شده‌ و کارمزد پرداخت ی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌) در رابطه‌ با اخذ تسهیلات‌ مالی‌، صدور سهام‌ و اوراق‌ مشارکت‌ و سایر راههای‌ تأمین ‌مالی‌.
دریافت ها و پرداخت های‌ نقدی‌ با ماهیت‌ تأمین‌ مالی‌ از یا به‌ واحدهای‌ سرمایه‌پذیری‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ در آنها به‌ روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در حسابها انعکاس‌ یافته‌ است‌ به‌ طور جداگانه‌ تحت‌ همین‌ سرفصل‌ اصلی‌ نمایش‌ می‌یابد.
گزارش‌ جریانهای‌ نقدی‌ بر مبنای‌ خالص‌
36 . جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌، سرمایه‌گذاری‌ و تأمین‌ مالی‌ زیر را می‌توان‌ برمبنای‌ خالص‌ گزارش‌ کرد :
الف ‌. دریافت ها و پرداخت های‌ نقدی‌ از جانب‌ مشتریان‌، هنگامی‌ که‌ جریانهای‌ نقدی‌ عملاً بیانگر فعالیتهای‌ مشتری‌ باشد و نه‌ واحد تجاری‌ .
ب‌ . دریافت ها و پرداخت های‌ نقدی‌ در رابطه‌ با اقلامی‌ که‌ گردش‌ آنها سریع‌، مبلغ‌ آنها قابل‌ ملاحظه‌ و سر رسید اولیه‌ آنها حداکثر سه‌ ماه‌ باشد .

37 . در برخی‌ موارد، گزارش‌ جریانهای‌ نقدی‌ اعم از عملیاتی‌، سرمایه‌گذاری‌ و تأمین‌ مالی‌ به‌ طور ناخالص‌ ممکن‌ است‌ اطلاعات‌ مفیدی‌ دراختیار استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ قرار ندهد. در این‌ موارد جریانهای‌ نقدی‌ برمبنای‌ خالص‌ گزارش‌ می‌شود. نمونه‌هایی‌ از جریانهای‌ نقدی‌ یاد شده‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :
ـ وصول‌ مالیاتهای‌ غیرمستقیم‌ و عوارض‌ از مشتریان‌ و پرداخت ‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذیربط‌.
ـ پرداخت ها و دریافت های‌ ناشی از خرید و فروش‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ شرط‌ آنکه‌ به دفعات‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، مبالغ‌ مربوط‌ قابل‌ ملاحظه‌ باشد و سرمایه‌گذاریها دارای‌ سررسید سه‌ ماه‌ یا کمتر باشد.
ـ دریافت ها و پرداخت های‌ مربوط‌ به‌ استقراضهای‌ کوتاه‌ مدتی‌ که‌ سررسید آنها از سه‌ ماه‌ تجاوز نکند.
38 . علاوه‌ بر موارد مذکور در بند 36، جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ زیر را در بانکهاو سایر مؤسسات‌ مالی‌ می‌توان‌ برمبنای‌ خالص‌ گزارش‌ کرد:
الف‌ . دریافت ها و پرداخت های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با قبول‌ و بازپرداخت ‌ انواع‌ سپرده‌ها (سپرده‌های‌ جاری‌ قرض‌الحسنه‌، پس‌انداز و سپرده‌های‌ مدت‌دار) .
ب‌ . سپرده‌گذاری‌ نزد سایر بانکهاو مؤسسات‌ مالی‌ و برداشت‌ از سپرده‌های‌ مذکور .
ج‌ . تسهیلات‌ و اعتبارات‌ پرداخت ی‌ به‌ مشتریان‌ و وصول‌ اصل‌ آنها.

39 . گزارش‌ جریانهای‌ نقدی‌ عملیاتی‌ به‌ طور ناخالص‌ توسط‌ بانکهاو مؤسسات‌ مالی‌ لزوماً اطلاعات‌ مفیدی‌ دراختیار استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ آنها قرار نمی‌دهد، زیرا جریانهای‌ نقدی‌ ناخالص‌ عملیاتی‌ در این‌ گونه‌ واحدهای‌ تجاری‌ اساساً جریانهایی‌ است‌ که‌ درنتیجه‌ تصمیم‌ اشخاص‌ ثالث‌ مبنی‌بر سپرده‌گذاری‌ یا اخذ وام‌ ایجاد شده‌ است‌ و جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با واریز یا برداشت‌ از حسابهای‌ سپرده‌ نزد بانکهاخارج‌ از تصمیم‌ مدیریت‌ بانک‌ می‌باشد. بدین‌ لحاظ‌، به موجب‌ این‌ استاندارد، بانکهاو سایر مؤسسات‌ مالی‌ می‌توانند جریانهای‌ نقدی‌ عملیاتی‌ را به‌ طور خالص‌ گزارش‌ کنند. اعتقاد بر این‌ است‌ که‌ این‌ نحوه‌ ارائه‌ جریانهای‌ نقدی‌ عملیاتی‌ در کنار گزارش‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از سایر فعالیتهای‌ بانکهاو مؤسسات‌ مالی‌، اطلاعات‌ مفیدی‌ در اختیار استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ قرار می‌دهد.
سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ و وابسته‌ و صورت‌ جریان وجوه نقد تلفیقی‌
40 . هرگاه‌ در حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ و وابسته‌ از روش‌ ارزش‌ ویژه‌ یا روش‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ استفاده‌ شود، در صورت‌ جریان وجوه نقد واحد تجاری‌ سرمایه‌گذار تنها جریانهای‌ نقدی‌ بین‌ واحد تجاری‌ و واحد تجاری‌ سرمایه‌ پذیر گزارش‌ می‌شود.
41 . صورت‌ جریان وجوه نقد تلفیقی‌ تنها در برگیرنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ خارج‌ از گروه‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌، جریانهای‌ نقدی‌ داخل‌ گروه‌ باید در تهیه‌ صورت‌ جریان وجوه نقد تلفیقی‌ حذف‌ شود. سود سهام‌ پرداخت ی‌ به‌ سهامداران‌ اقلیت‌ تحت‌ سرفصل‌ اصلی‌ ” بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداخت ی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌“ به‌ طور جداگانه‌ انعکاس‌ می‌یابد. درمواردی‌ که‌ برای‌ انعکاس‌ سرمایه‌گذاری‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ در صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ از روش‌ ارزش‌ ویژه‌ استفاده‌ می‌شود، جریان وجوه نقد تلفیقی‌تنها در برگیرنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ واقعی‌ بین‌ گروه‌ و واحد تجاری‌ سرمایه‌ پذیر است‌.
42 . مبالغ‌ جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌ ناشی از تحصیل‌ یا جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ حاصل از فروش‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ باید به‌ طور جداگانه‌ تحت‌ سرفصل‌ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد تلفیقی‌ گزارش‌ شود. مبالغ‌ مزبور باید به‌ طور خالص‌ و پس‌ از کسر مانده‌های‌ وجه نقد انتقالی‌ در فرآیند تحصیل‌ یا فروش‌ محاسبه‌ شود.
43 . واحد تجاری‌ اصلی‌ باید درارتباط‌ با تحصیل‌ و فروش‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ موارد زیر را در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشا کند:
الف ‌. خالص‌ ارزش‌ داراییهای‌ واحد تجاری‌ فرعی‌ تحصیل‌ شده‌ یا فروش‌ رفته‌ بر حسب‌ طبقات‌ عمده‌ دارایی‌ و بدهی‌.
ب . مابه‌ازای‌ پرداخت ی‌ یا دریافت ی‌ به‌ تفکیک‌ حصه‌ نقدی‌ و غیر نقدی‌.
ج‌ . نحوه‌ محاسبه‌ خالص‌ مانده‌ وجه نقد پرداخت ی‌ یا دریافت ی‌ مندرج‌ در متن‌ صورت‌ جریان وجوه نقد .
پیوست‌ شماره‌ 2 این‌ استاندارد، نمونه‌ای‌ از نحوه‌ افشای‌ موارد بالا را نشان‌ می‌دهد.
44 . هرگاه‌ طی‌ دوره‌ مالی‌، یک‌ واحد تجاری‌ فرعی‌ به‌ گروهی‌ بپیوندد یا از آن‌ جدا شود، صورت‌ جریان وجوه نقد تلفیقی‌ در برگیرنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ فرعی‌ مربوط‌ برای‌ دوره‌ بعد از تملک‌ یا قبل‌ از فروش‌ واحد تجاری‌ فرعی‌ یعنی‌ همان‌ دوره‌ای‌ خواهد بود که‌ صورت‌ سودوزیان‌ تلفیقی‌ نتایج‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ فرعی‌ را منعکس‌ می‌سازد.
جریانهای‌ نقدی‌ ارزی‌
45 . جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از معاملات‌ ارزی‌ باید با اعمال‌ نرخ‌ ارز رایج‌ در تاریخ‌ تسویه‌ نقدی‌ (یا نرخ‌ قراردادی‌) به‌ ریال‌ تسعیر شده‌ و در صورت‌ جریان وجوه نقد ارائه‌ شود.
46 . جریانهای‌ نقدی‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ خارجی‌ باید بر همان‌ مبنایی‌ که‌ برای‌ تسعیر عملکرد مالی‌ آن‌ بکار گرفته‌ می‌شود به‌ ریال‌ تسعیر شده‌ و در صورت‌ جریان وجوه نقد تلفیقی‌ ارائه‌ شود.
جریانهای‌ نقدی‌ ارزی‌ در واحدهای‌ تجاری‌ منفرد
47 . در مواردی‌ که‌ واحد تجاری‌ معاملاتی‌ را به‌ ارز انجام‌ دهد، تا زمانی‌ که‌ در ارتباط‌ با این‌ معاملات‌ وجه نقد ارزی‌ دریافت ‌ یا پرداخت ‌ نشده‌ باشد، این‌ معاملات‌ تأثیری‌ برخالص‌ جریان وجوه نقد نخواهد داشت‌. در زمان‌ تسویه‌ نقدی‌ اقلام‌ دریافت نی‌ و پرداخت نی‌ مربوط‌، دریافت ها و پرداخت های‌ ارزی‌ به‌ نرخ‌ رایج‌ در تاریخ‌ تسویه‌ نقدی‌ (یا به‌ نرخ‌ قراردادی‌) در حسابها انعکاس‌ می‌یابد و مبلغ‌ ریالی‌ حاصل‌، مبلغی‌ است‌ که‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد انعکاس‌ خواهد یافت‌. بنابراین‌ هرگاه‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر معاملات‌ تسویه‌ شده‌ به‌ سودوزیان‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد و این‌ سود یا زیان‌ ماهیت‌ عملیاتی‌ داشته‌ باشد، در صورت‌ کاربرد روش‌ غیرمستقیم‌ برای‌ محاسبه‌ خالص‌ جریان‌ وجه نقد حاصل از فعالیتهای‌ عملیاتی‌، تعدیل‌ دیگری‌ در سود عملیاتی‌ ضرورت‌ نخواهد داشت‌. به گونـه‌ مشابه‌، هرگاه‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر مانده‌های‌ عملیاتی‌ تسویه‌ نشده‌ به‌ سودوزیان‌ منظور شود، نحوه عمل‌ به‌ ترتیب‌ فوق‌ خواهد بود، چرا که‌ مثلاً افزایش‌ حسابهای‌ دریافت نی‌ در قالب‌ گردش‌ این‌ حسابها، در تعدیلات‌ سود عملیاتی‌ منظور می‌شود و این‌ افزایش‌که‌ دربرگیرنده‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر مانده‌ حسابهای‌ دریافت نی‌ است‌، مبالغ‌ منظور شده‌ به‌ سودوزیان‌ از بابت‌ این‌ تسعیر را خنثی‌ می‌کند. درصورت‌ کاربرد روش‌ غیرمستقیم‌ جهت‌ محاسبه‌ خالص‌ جریان‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌، در موارد زیر تعدیل‌ سود عملیاتی‌ از بابت‌ سود یا زیانهای‌ ناشی از تسعیر معاملات‌ تسویه‌ شده‌ و مانده‌های‌ تسویه‌ نشده‌ ضرورت‌ می‌یابد:
الف . هرگاه‌ بخشی‌ از سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر معاملات‌ عملیاتی‌ تسویه‌ شده‌ و مانده‌های‌ عملیاتی‌ تسویه‌ نشده‌ به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ یا قوانین‌ آمره‌ به‌ سودوزیان‌ دوره‌ منظور نشده‌ باشد.
ب . هرگاه‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر معاملات‌ غیرعملیاتی‌ تسویه‌ شده‌ یا مانده‌های‌ غیرعملیاتی‌ تسویه‌ نشده‌ در محاسبه‌ سود عملیاتی‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد.
ج‌ . هرگاه‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر وجه نقد در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد.
لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ در موارد الف‌ و ب‌ ، تعدیلات‌ انجام‌ شده‌ در محاسبه‌ جریانهای‌ نقدی‌ در سرفصلهای‌ اصلی‌ مربوط‌ منظور می‌شود. درارتباط‌ با بند ج‌، تعدیلات‌ انجام‌ شده‌ به عنـوان‌ یکی‌ از عوامل‌ تطبیق‌ بیـن‌ مـانـده‌ اول‌ دوره‌ و پـایـان‌ دوره‌ وجـه نقـد در صورت‌ جریان وجوه نقد ارائه‌ می‌شود.
جریانهای‌ نقدی‌ ارزی‌ در گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌
48 . هرگاه‌ بخشی‌ از فعالیت‌ واحد تجاری‌ توسط‌ یک‌ واحد تجاری‌ سرمایه‌پذیرخارجی‌ انجام‌ شود، جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ خارجی‌ برهمان‌ مبنایی‌ که‌ برای‌ تسعیر عملکرد مالی‌ آن‌ بکار گرفته‌ شده‌، به‌ ریال‌ تسعیر و در صورت‌ جریان وجوه نقد تلفیقی‌ انعکاس‌ می‌یابد. هرگاه‌ نرخ‌ ارز مورد استفـاده‌ جهت‌ تسعیـر عملکرد مالی‌ واحـد تجاری‌، نرخ‌ واقعی
(نرخ‌ تاریخ‌ معامله‌) باشد، جریانهای‌ نقدی‌ بین‌ واحدهای‌ تجاری‌ گروه‌، به‌ طور کامل‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد تلفیقی‌ حذف‌ می‌شود. در مواردی‌ که‌ نرخ‌ مورد استفاده‌ جهت‌ تسعیر با نرخ‌ واقعی‌ تفاوت‌ داشته‌ باشد (مثلاً نرخ‌ میانگین‌ ارز طی‌ دوره‌)، حذف‌ کامل‌ جریانهای‌ نقدی‌ بین‌ واحدهای‌ تجاری‌ گروه‌ امکان‌پذیر نخواهد بود. راه‌ حل‌ عملی‌ جهت‌ برخورد با مغایرت‌ ایجاد شده‌، تهاتر آن‌ با خالص‌ گردش‌ حسابهای‌ دریافت نی‌ یا پرداخت نی‌ درصورت‌ تطبیق‌ سود (زیان‌) عملیاتی‌ با خالص‌ جریان‌ وجوه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ است‌.
جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌ و غیر مترقبه‌
جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌
49 . جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌ عملیاتی‌ باید در صورت‌ جریان وجوه نقد به‌ طور جداگانه‌ انعکاس‌ یابد و افشای‌ کافی‌ در مورد ماهیت‌ آنها در یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورت‌ گیرد.
50 . جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌ به‌ آن‌ دسته‌ از جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ وجه نقد اطلاق‌ می‌شود که‌ دارای‌ اهمیت‌ بوده‌، از فعالیتهای‌ عادی‌ واحد تجاری‌ ناشی‌ شده‌ و اقلامی‌ را در بر می‌گیرد که‌ به منظور ارائـه‌ تصویری‌ مطلوب‌ از انعطاف‌ پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌، افشای‌ جداگانه‌ آنها به‌ لحاظ‌ استثنایی‌ بودن‌ ماهیت‌ یا وقوع‌ ضرورت‌ می‌یابد. جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌ که‌ درصورت‌ جریان وجوه نقد به‌ طور جداگانه‌ انعکاس‌ می‌یابد با ” اقلام‌ استثنایی‌“ که‌ به موجب‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 با عنوان‌ گزارش‌ عملکرد مالی‌ در صورت‌ سودوزیان‌ به‌ طور جداگانه‌ افشا می‌شود، لزوماً ارتباطی‌ نداشته‌ و مستلزم‌ قضاوت‌ مستقل‌ است‌. برخی‌ جریانهای‌ نقدی‌ عملیاتی‌ که‌ طبق‌ تعریف‌ فوق‌ استثنایی‌ تلقی‌ می‌گردد، ممکن‌ است‌ تأثیری‌ در سودوزیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ نداشته‌ باشد، برای‌ نمونه‌ پیش‌دریافت ‌ عمده‌ از خریداران‌ در مواردی‌ که‌ دریافت ‌ آن‌ معمول‌ نبوده‌ است‌.
51 . باتوجه‌ به‌ مراتب‌ مندرج‌ در بند 50 ، تعیین‌ و انعکاس‌ جریانهای‌ نقدی‌ به عنوان‌ جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد مستلزم‌ قضاوت‌ مستقل‌ درباره‌ این‌ جریانهاست‌ و لزوماً نباید از نحوه‌ برخورد با اقلام‌ مرتبط‌ با این‌ جریانها درصورت‌ سودوزیان‌ تأثیر پذیرد. قضاوت‌ مستقل‌ در مورد جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌ همچنین‌ متضمن‌ ملاحظات‌ گوناگونی‌ است‌ که‌ تماماً باید مبتنی‌بر خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ باشد. انعکاس‌ برخی‌ جریانهای‌ نقدی‌ تحت عنوان‌ جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌ اصولاً بدین‌ دلیل‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ توجه‌ استفاده‌کننده‌ به‌ این‌ مطلب‌ جلب‌ شود که‌ جریان‌ نقدی‌ مورد اشاره‌ استثنائاً، در سال‌ جاری‌ ایجاد شده‌ است‌ و لذا در پیش‌بینی‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌، وجود یا عدم‌ وجود این‌ جریان‌ نیز باید مورد ملاحظه‌ قرار گیرد تا احیاناً با تسری‌ غیر معقول‌ جریانهای‌ نقدی‌ سال‌ جاری‌ به‌ سنوات‌ آینده‌، تصویری‌ نادرست‌ از انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ در ذهن‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ شکل‌ نگیرد. انعکاس‌ جداگانه‌ جریانهای‌ وجه نقد استثنایی‌ در قالب‌ سرفصلهای‌ فرعی‌، نظر استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ را از لحاظ‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ مفید تأمین‌ می‌کند و لذا لزومی‌ به‌ اطلاق‌ عنوان‌ استثنایی‌ به‌ این‌ اقلام‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ نیست‌، مگر در مورد جریانهای‌ وجه نقد استثنایی‌ عملیاتی‌ که‌ به‌ لحاظ‌ اهمیت‌ اطلاعاتی‌ آنها، انعکاس‌ جداگانه‌ این‌ جریانها تحت‌ عنوان‌ جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌ ضرورت‌ می‌یابد.
جریانهای‌ نقدی‌ غیرمترقبه‌
52 . جریانهای‌ نقدی‌ غیر مترقبه‌ باید بر حسب‌ ماهیت‌ و قبل‌ از آثار مالیاتی‌ آن‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ مربوط‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد به‌ طور جداگانه‌ نمایش‌ یابد و افشای‌ کافی‌ در مورد ماهیت‌ آنها در یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورت‌ گیرد .
53 . جریانهای‌ نقدی‌ غیر مترقبه‌ به‌ آن‌ دسته‌ از جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ وجه نقد اطلاق‌ می‌شود که‌ دارای‌ اهمیت‌ نسبی‌ بوده‌، از رویدادهای‌ خارج‌ از فعالیتهای‌ عادی‌ واحد تجاری‌ ناشی‌ شده‌ و اقلامی‌ را دربر می‌گیرد که‌ به منظور ارائـه‌ تصویری‌ مطلوب‌ از انعطاف‌ پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌، افشای‌ جداگانه‌ آنها به‌ لحاظ‌ غیرمترقبه‌ بودن‌ ماهیت‌ و وقوع‌ ضرورت‌ می‌یابد. جریانهای‌ نقدی‌ غیر مترقبه‌ بسیار نادر است‌ و معمولاً با اقلام‌ غیر مترقبه‌ که‌ به موجب‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 با عنوان‌ گزارش‌ عملکرد مالی‌ در صورت‌ سودوزیان‌ به‌ طور جداگانه‌ افشا می‌شود، ارتباط‌ دارد. جریانهای‌ نقدی‌ غیر مترقبه‌ حسب‌ ماهیت‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ مربوط‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد به‌ طور جداگانه‌ نشان‌ داده‌ می‌شود. لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ جریانهای‌ نقدی‌ مالیاتی‌ مربوط‌ به‌ اقلام‌ غیر مترقبه‌ علی‌رغم‌ انعکاس‌ جداگانه‌ مالیات‌ مربوط‌ در صورت‌ سودوزیان‌، در صورت‌ جریان وجوه نقد به‌ طور جداگانه‌ نمایش‌ نمی‌یابد. این‌ نحوه عمل‌ بدین‌ علت‌ است‌ که‌ تخصیص‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ مالیات‌ بر درآمد برحسب‌ فعالیتهای‌ به‌ وجود آورنده‌ آنها اغلب‌ بر مبنایی‌ اختیاری‌ امکان‌ پذیر بوده‌ که‌ این‌ نحوه‌ تخصیص‌ اطلاعات‌ مفیدی‌ ارائه‌ نمی‌کند.
جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مطالبات‌ و بدهیهای‌ بلندمدت‌ عملیاتی‌
54 . همان‌ گونه‌ که‌ در بند 22 ( ب‌ ) اشاره‌ گردید، در روش‌ غیرمستقیم‌، افزایش‌ یا کاهش‌ حسابها و اسناد دریافت نی‌ و پرداخت نی‌ عملیاتی‌ در زمره‌ اقلام‌ تعدیل‌کننده‌ سود عملیاتی‌ برای‌ محاسبه‌ خالص‌ جریان‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ است‌. این‌ بدان‌ معناست‌ که‌ مسأله‌ محوری‌ در برخورد با حسابهای‌ دریافت نی‌ و پرداخت نی‌ اعم از کوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌، عملیاتی‌ بودن‌ یا نبودن‌ آن‌ است‌. بر این‌ اساس‌ تغییرات‌ در اقلام‌ عملیاتی‌ از قبیل‌ مطالبات‌ تجاری‌ بلند مدت‌، بدهیهای‌ تجاری‌ بلند مدت‌، مطالبات‌ و بدهیهای‌ غیرتجاری‌ بلند مدت‌ (مانند وام‌ کارکنان‌ و مالیاتهای‌ تکلیفی‌ تقسیط‌ شده‌)، به عنوان‌ اقلام‌ تعدیل‌ کننده‌ سود عملیاتی‌ جهت‌ محاسبه‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌منظور می‌شود. بدیهی‌ است‌ درصورت‌ کاربرد روش‌ مستقیم‌ برای‌ محاسبه‌ جریان‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌، جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با حسابهای‌ فوق‌ در سرفصل‌ فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در صورت‌ مزبور منعکس‌ می‌شود.
یکی از حسابهای‌ بلندمدت‌ غیرتجاری‌ عملیاتی‌ که‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ انعکاس‌ داشته‌ و نحوه‌ برخورد با جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ دچار ابهام‌ است‌، ذخیره‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ است‌. از آنجا که‌ حساب‌ مزبور یک‌ بدهی‌ بلند مدت‌ عملیاتی‌ است‌، در روش‌ غیر مستقیم‌، تغییرات‌ مانده‌ این‌ حساب‌ طی‌ دوره‌، در تعدیل‌ سود عملیاتی‌ مدنظر قرار می‌گیرد. در روش‌ مستقیم‌، هرگونه‌ پرداخت ‌ از بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ در زمره‌ جریانهای‌ نقدی‌ عملیاتی‌ منظور می‌شود.
معاملات‌ غیر نقدی‌
55 . معاملاتی‌ که‌ مستلزم‌ استفاده‌ از وجه نقد نیست‌ نباید در صورت‌ جریان وجوه نقد انعکاس‌ یابد. این‌ معاملات‌، به‌ استثنای‌ معاملات‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ عملیاتی‌، در صورت‌ با اهمیت‌ بودن‌ باید در یادداشتهای‌ توضیحی‌ به‌ نحوی‌ مناسب‌ افشا شود.
56 . صورت‌ جریان وجوه نقد تنها منعکس‌ کننده‌ اثرات‌ نقدی‌ معاملات‌ و سایر رویدادها است‌. این‌ امر موجب‌ می‌شود که‌ معاملات‌ غیر نقدی‌ که‌ در برخی‌ مواقع‌ در مجموعه‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ واحد تجاری‌ دارای‌ اهمیت‌ است‌، از نظر استفاده‌کننده‌ صورتهای‌ مالی‌ دور بماند. بدین‌ لحاظ‌ جهت‌ ارتقای‌ کیفیت‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت‌ جریان وجوه نقد و فراهم‌ آوردن‌ زمینه‌های‌ لازم‌ جهت‌ پیش‌بینی‌ بهتر جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌، افشای‌ اطلاعات‌ در مورد معاملات‌ غیر نقدی‌ با اهمیت‌ در یادداشتهای‌ توضیحی‌ ضروری‌ است‌. از آنجا که‌ اثر معاملات‌ غیر نقدی‌ ممکن‌ است‌ در هریک‌ از طبقه‌ بندیهای‌ صورت‌ جریان وجوه نقد قرار گیرد، ارائـه‌ این‌ اطلاعات‌ درصورت‌ تعدد موارد به‌ تفکیک‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد ممکن‌ است‌ ضرورت‌ یابد. از نمونه‌های‌ معاملات‌ غیر نقدی‌ می‌توان‌ به‌ تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قبال‌ تسهیلات‌ مالی‌ یا صدور سهام‌، مبادله‌ موجودی‌ مواد اولیه‌ یا موجودی‌ کالای‌ ساخته‌ شده‌ با دارایی‌ ثابت‌ مشهود، افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ مطالبات‌ حال شده‌ بستانکاران‌ و جایگزینی‌ وامهای‌ بلند مدت‌ با وامهای‌ بلند مدت‌ دیگر اشاره‌ کرد. تغییرات‌ در چارچوب‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ که‌ مبین‌ طبقه‌بندی‌ مجدد حسابهای‌ تشکیل‌ دهنده‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ است‌ از قبیل‌ افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ اندوخته‌ها و تخصیص‌ اندوخته‌ از محل‌ سود انباشته‌، در زمره‌ معاملات‌ غیر نقدی‌ مستلزم‌ افشا تلقی‌ نمی‌شود.
تعدیلات‌ سنواتی‌
57 . به موجب‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 با عنوان‌ گزارش‌ عملکرد مالی‌، تعدیلات‌ سنواتی‌ مستلزم‌ ارائـه‌ مجدد ارقام‌ سنوات‌ قبل‌ است‌. لذا در مواردی‌ که‌ این‌ تعدیلات‌ متضمن‌ جریان‌ وجه نقد در دوره‌ جاری‌ نباشد، درصورت‌ جریان وجوه نقد دوره‌ جاری‌ انعکاس‌ نمی‌یابد، بلکه‌ حسب‌ مورد ارقام‌ مقایسه‌ای‌ صورت‌ جریان وجوه نقد و یادداشتهای‌ توضیحی‌ مربوط‌ اصلاح‌ می‌شود. از سوی‌ دیگر، آن‌ بخش‌ از تعدیلات‌ سنواتی‌ که‌ متضمن‌ جریان‌ وجه نقد طی‌ دوره‌ است‌، برحسب‌ ماهیت‌ در سرفصلهای‌ اصلی‌ مربوط‌ درصورت‌ جریان وجوه نقد (بدون‌ ذکر عنوان‌ تعدیلات‌ سنواتی‌) منظور می‌شود. نمونه‌ تعدیلات‌ نوع‌ اول‌، تعدیل‌ ذخیره‌ استهلاک‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود، اصلاح‌ آثار انباشته‌ ناشی از تغییر در رویه‌های‌ حسابداری‌ و اصلاح‌ اشتباهات‌ ناشی از عدم‌ ثبت‌ فروشهای‌ نقدی‌ در سنوات‌ قبل‌ ونمونه‌ تعدیلات‌ نوع‌ دوم‌، پرداخت ‌ هزینه‌های‌ عملیاتی‌ و مالیات‌ سنوات‌ قبل‌ در دوره‌ جاری‌ است‌ که‌ درارتباط‌ با آنها ذخیره‌ای‌ در دوره‌ مالی‌ قبل‌ در نظر گرفته‌ نشده‌ است‌.
سایر موارد افشا
58 . واحد تجاری‌ باید مبالغ‌ با اهمیت‌ وجه نقد را که‌ استفاده‌ از آن‌ توسط‌ گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌ مواجه‌ با محدودیت‌ است‌ در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشا و در صورت‌ لزوم‌ توضیحات‌ کافی‌ در این‌ مورد ارائه‌ کند .
59 . در مواردی‌ که‌ استفاده‌ از مبالغ‌ با اهمیت‌ وجه نقد یک‌ واحد تجاری‌ فرعی‌ توسط‌ گروه‌ دارای‌ محدودیت‌ است‌، موضوع‌ با ذکر مبالغ‌ مربوط‌ همراه‌ با توضیحات‌ لازم‌ در یادداشتهای‌ توضیحی‌ واحد تجاری‌ فرعی‌ افشا می‌شود. یکی‌ از نمونه‌های‌ وجود محدودیت‌ در استفاده‌ از مبالغ‌ وجه نقد، اقلامی‌ است‌ که‌ دراختیار یک‌ واحد تجاری‌ فرعی‌ مستقر در یک‌ کشور خارجی‌ باشد اما به‌ علت‌ سیاستهای‌ ارزی‌ یا مقررات‌ قانونی‌، قابل‌ انتقال‌ به‌ سایر کشورها جهت‌ استفاده‌ واحد تجاری‌ اصلی‌ یا سایر واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ گروه‌ نیست‌.
60 . افشای‌ برخی‌ اطلاعات‌ که‌ جهت‌ درک‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ از وضعیت‌ مالی‌ و نقدینگی‌ واحد تجاری‌، مربوط‌ تلقی‌ می‌شود، در یادداشتهای‌ توضیحی‌ توصیه‌ می‌شود. برای‌ نمونه‌ افشای‌ مانده‌ استفاده‌ نشده‌ تسهیلات‌ مالی‌ که‌ می‌تواند در فعالیتهای‌ عملیاتی‌ آتی‌ یا تسویه‌ تعهدات‌ سرمایه‌ای‌ بکار گرفته‌ شود همراه‌ با ذکر هرگونه‌ محدودیت‌ در استفاده‌ از این‌ تسهیلات‌، اطلاعات‌ مفیدی‌ فراهم‌ می‌کند.
تاریخ‌ اجرا
61 . الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد کلیه‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آنها از تاریخ‌ 1/1/1380 و بعد از آن‌ شروع‌ می‌شود، لازم‌الاجراست‌.
مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌
62 . به‌ استثنای‌ موارد زیر، با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 7 با عنوان‌ صورت‌ جریان وجوه نقد نیز رعایت‌ می‌شود:
الف‌. تفکیک‌ ”بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداخت ی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌“ و ” مالیات‌ بر درآمد“ از سایرسرفصلهای‌ اصلی‌ جهت‌ ارائـه‌ مستقل‌.
ب . عدم‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد در تعریف‌ وجه نقد.


منبع : سازمان حسابرسی

دانلود پک کامل نرم افزار حسابداری رایگان اخوان

حسابداری چیست ؟

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید