آموزش حسابداری

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد – مزایای مستمر و غیر مستمر

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد – مزایای مستمر و غیر مستمر

مزایا

هر نوع پرداختی به جز مزد ماهانه (حقوق پایه / حقوق مبنا) به فرد حقوق بگیر مزایا محسوب می گردد. این مزایا با توجه به زمانهای پرداخت به دو دسته مزایای مستمر و مزایای غیر مستمر و از نظر نحوه پرداخت به دو دسته مزایای نقدی و مزایای غیر نقدی تقسیم می گردد.

1- مزایای مستمر :

مزایای مستمر پرداختهایی هستند که ماهانه و به نسبت روزهای کارکرد و بر اساس حکم حقوقی به پرسنل اختصاص داده می شود. مانند حق اولاد، بن کارگری، خواربار و مسکن، حق جذب و …

2- مزایای غیر مستمر:

مزایای غیر مستمر مزایایی هستند که در صورت تحقق و بر اساس فرمول های قانونی به پرسنل اختصاص می یابد. این مزایا ممکن است در برخی ماه های سال به فرد شاغل تعلق گیرد و در برخی ماه ها تعلق نگیرد. مانند اضافه کاری، ماموریت و …

3- مزایای نقدی :

اگر مزایای مستمر و مزایای غیر مستمر به صورت نقدی (یا واریز به حساب بانکی و یا ثبت در حساب حقوق پرداختنی) شاغل پرداخت شود مزایای مستمر نقدی و مزایای غیر مستمر نقدی نامیده می شود.

4- مزایای نقدی :

برخی از مزایای پرداختی به کارکنان جنبه نقدی ندارند مانند منزل و خودرو سازمانی که شرکتها و سازمانها در اختیار کارکنان قرار داده می دهند این گونه مزایا، مزایای مستمر غیر نقدی نامیده می شوند و گاهی نیز در برخی از ماههای سال کالا یا مواد غذایی مانند آجیل، مرغ و … به کارکنان داده می شود که اینگونه مزایا، مزایای غیر مستمر غیر نقدی نامیده می شود.

 

انواع مزایای پرداختی به کارکنان

در کل چهار نوع مزایا وجود دارد: مزایای مستمر نقدی – مزایای مستمر غیر نقدی – مزایای غیر مستمر نقدی – مزایای غیر مستمر غیر نقدی

نکته :

در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان انواع نامحدود مزایای مستمر و غیر مستمر قابل معرفی می باشد. از نظر مالیاتی نیز بین مزایای مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی تفاوت وجود دارد. بنابراین تشخیص این نوع مزایا در محاسبه مالیات حقوق و دستمزد دارای اهمیت بسزایی می باشد.