استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 230

دانلود استاندارد حسابرسی 230 – مستند سازی حسابرسی

(تجدید نظر شده 1395)

دامنه كاربرد

1- در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در ارتباط با تهیه مستند سازی حسابرسی در حسابرسی صورتهای مالی مطرح می‌شود. فهرست سایر استانداردهای حاوی الزامات و راهنماییهای ویژه مربوط به مستندات در پیوست این استاندارد ارائه شده است. الزامات ویژه مربوط به مستندات در سایر استانداردها، کاربرد این استاندارد را محدود نمی‌کند. قوانین یا مقررات نیز ممکن است الزامات بیشتری را برای مستندات مقرر کند.

ماهیت و اهداف مستندات حسابرسی

2- مستندات حسابرسی که در تهیه آنها الزامات این استاندارد و الزامات ویژه سایر استانداردهای مربوط رعایت شده باشد، شواهد زیر را فراهم می‌کند:

الف ـ شواهد پشتوانه نتیجه‌گیری حسابرس در خصوص دستیابی به اهداف کلی حسابرس[1]، و

ب   ـ شواهد انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط.

3- مستندات حسابرسی منجر به دستیابی به اهداف دیگری، از جمله موارد زیر، می‌شود:

–  کمک به تیم حسابرسی در برنامه‌ریزی و انجام حسابرسی.

– کمک به سرپرست تیم حسابرسی برای هدایت و سرپرستی کار، و ایفای مسئولیتهای بررسی کار طبق استاندارد 220[2].

– قادر ساختن تیم حسابرسی به پاسخگویی در مورد کار خود.

– نگهداری سوابق موضوعات عمده مربوط برای حسابرسیهای آتی.

– امکان‌پذیر کردن بازبینی و بررسی کنترل کیفیت طبق استاندارد کنترل کیفیت 1[3].

– امکان‌پذیر کردن بازبینی برون‌سازمانی طبق الزامات قانونی و مقرراتی یا سایر الزامات مربوط.

تاریخ اجرا

4- این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از اول فروردین 1395 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

هدف

5- هدف حسابرس از تهیه مستندات حسابرسی تأمین موارد زیر است:

الف ـ  مدارک کافی و مناسب پشتوانه گزارش حسابرس، و

ب   ـ  شواهد برنامه‌ریزی و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط.

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟