قوانین و بخشنامه های مالیاتی

پرسش و پاسخ های متداول صورت معاملات فصلی – ماده 169 ق م م

پرسش و پاسخ های متداول صورت معاملات فصلی – ماده 169 ق م م

سوال ۱: روش صحیح وارد کردن مبالغ در سامانه چیست؟

پاسخ: مبالغ را بدون جدا کننده، ممیز ، اعشار و هر گونه علامت دیگری وارد نمایید. در خصوص مبالغ برگشتی نیازی به وارد کردن منفی نمیباشد.


سوال ۲: در سامانه آفلاین دریافت اطلاعات مالیاتی مسیر فایل اکسس کجاست؟

پاسخ: آدرس فایل اکسس شما در قسمت بالای پس زمینه برنامه درج شده است. ضمنا پس از پایان عملیات در قسمت پایین رسید نیز آدرس فایل موجود می باشد


سوال ۳: برای اتصال به سامانه آنلاین از چه مرورگری استفاده شود؟

پاسخ: از تمامی مرورگرها می توان استفاده نمود


سوال ٤: مهندسین ناظر در چه بخشهایی باید ورود اطلاعات نمایند؟

پاسخ: چنانچه کارفرما باشند، می بایست اطلاعات قرارداد و اگر پیمانکار باشند، اطلاعات خرید و فروش را ثبت نمایند.


سوال ٥: چه زمان باید معاملات را بصورت تجمیع به شرح معاملات کمتر از 10درصد مبلغ حد نصاب درج نمود؟

پاسخ: مطابق بند 4-5 دستور العمل شماره 200/3954 مورخ 1392/03/07 برای خرید های تا میزان 10 در صد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه (فرم شماره (4به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 %مبلغ حد نصاب))، درج نمایید. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 %مبلغ خرید سالیانه شما بیشتر باشد ، شما به عنوان مودی دارای ریسک محسوب می شوید و در اولویت رسیدگی قرار خواهید گرفت.


سوال ٦: شماره اختصاصی اشخاص خارجی را چگونه می توان دریافت کرد؟

پاسخ:

الف (هنگام ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشانی www.sabtaresh.tpo.ir شماره ای به عنوان شناسه(کد) فروشنده دریافت می گردد شماره مذکور به عنوان شناسه اختصاصی اشخاص خارجی بوده و باید در سامانه معاملات سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال اطلاعات واردات درج گردد.

ب) در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir دربخش استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی برای اشخاص حقیقی وجود دارد منظور از کد فراگیر اتباع خارجی همان ” شماره اختصاصی اشخاص خارجی” است که برای افراد حقیقی بکار می رود.


سوال ۷: آیا درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی برای ارسال اطلاعات فروش به اشخاص خارجی ضروری است ؟

پاسخ: برای تکمیل معاملات فصلی مربوط به فروش به اشخاص خارجی که در ایران اقامت و فعالیت ندارند از جمله صادرات لزومی به درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی نمی باشد ولی باید کلیه اطلاعات مذکور بصورت فصلی ارائه گردد


سوال ۸: آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل 169 مکرر می باشند؟

پاسخ: براساس دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بند”الف “و” ب” ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم از جمله دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور می باشند.


سوال ۹: دفاتر اسناد رسمی برای اجرای ماده 169 مکرر مکلف به ارسال چه اطلاعاتی هستند؟

پاسخ: دفاتر اسناد رسمی باید مبالغ دریافتی بابت ثبت قراردادها، معاملات، اسناد و …. را که تحت هر عنوان از جمله “کارمزد” و “حق التحریر” از مشتریان برای انجام امور مربوطه دریافت می نمایند در فهرست فروش وکلیه هزینه ها بابت خریدهای انجام پذیرفته را در فهرست خرید ثبت و ارسال نمایند لازم به توضیح است ارسال مبالغ قرارداد بین متعاملین، متصالحین و……. به هیچ عنوان ضروری نیست و ارتباطی با تکالیف دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده مذکور را ندارد.


سوال ۱۰: درج شماره اشخاص خارجی در چه مواردی اجباری است؟

پاسخ: برای ارسال اطلاعات واردات شماره مذکور باید درج شود ولی در هنگام ارسال اطلاعات فروش به طرف معامله خارجی که در ایران اقامت و فعالیت ندارد درج شماره مذکور ضروری نیست


سوال ۱۱: آیا باید حقوق ودستمزد پرداختی به پرسنل بصورت فصلی ارسال گردد ؟

پاسخ: در صورتیکه مبالغ پرداختی برای کارکنان و پرسنلی باشد که در فهرست حقوق بگیران قرار دارند در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الزامی به ارائه مبالغ پرداختی به ایشان نیست و موارد مذکور در زمره مالیات بر حقوق می باشد.


سوال ۱۲: چنانچه کالایی مشمول ارزش افزوده نباشد و یا مبلغی بعنوان ارزش افزوده دریافت یا پرداخت نشده باشد درقسمت مالیات وعوارض ارزش افزوده آیا باید رقم وارد نمود ؟

پاسخ: در صورتیکه مشمول ارزش افزوده نباشد و یا مبالغی بابت آن پرداخت یا دریافت نشده باشد در قسمت مالیات و عوارض صفر درج نمایند.


سوال ۱۳: تکلیف خرید از فروشندگانی که شماره اقتصادی ارائه نمی دهند چیست ؟

پاسخ: براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص خرید به یکی از دو وضعیت ذیل می توان اقدام نمود :

الف) در صورتیکه مبلغ هرصورتحساب(فاکتور)، کمتر از 00،800،8 ریال باشد(10 %حد نصاب معاملات کوچک)، لزومی به درج شماره اقتصادی فروشنده بر روی صورتحسابهای مذکور نمی باشد و می توان خریدهای مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت” معاملات کمتر از 10 %مبلغ حدنصاب” در سامانه معاملات فصلی وارد نمود. عدم درج شماره اقتصادی فروشنده بر روی صورتحسابهای مذکور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود .

ب) در صورتیکه مبلغ صورتحساب هرخرید بالاتر از 00،800،8 ریال باشد، می باید حتماً معامله مذکور دارای صورتحساب طبق فرم نمونه پیوست دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر ق.م.م به شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 باشد و درج شماره اقتصادی خریدار و فروشنده بر روی صورتحسابهای صادره الزامی می باشد و عدم رعایت آن باعث تعلق جرائم مربوطه خواهد شد.


سوال ۱٤: جرائم متعلقه ماده 169 مکرر ق.م.م شامل چه مواردی می باشد؟

پاسخ:

الف) در صورت «عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (%10(مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهند بود.

ب) عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود« .

ج) استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

د ) در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر تکمیل فرم امتناع و ارسال آن به اداره امور مالیاتی خود اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشول جریمه ای معادل 10 %مبلغ مورد معامله خواهد بود .

ه) عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای “الف” و”ب” ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10 %مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود .

و) هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، سوء استفاده وتبانی اشخاص موضوع دستورالعمل 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با صدورصورتحساب وشماره اقتصادی خلاف مقررات بوده وضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد گردید .

ز) هرگاه سازمان امور مالیاتی کاربرد وسایل و روشها وصورت حسابها و فرم هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از مودیان ضروری تشخیص دهد مودیان مکلف به رعایت آنها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد (20 (%مالیات منبع مربوط می باشد .

ح) چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گیرند .اقدام به تعقیب قضایی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود .

ط) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و(ب) ماده (95 ) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورت حسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل (10)%صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود

ی) جرائم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.


سوال ۱٥: تکلیف فروش به خریدارانی که کد اقتصادی ارائه نمی دهند چیست ؟

پاسخ: براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص فروش به یکی از چهار وضعیت ذیل می توان اقدام نمود :

الف) در صورتیکه مبلغ هر صورتحساب(فاکتور) کمتر از 8،800 ،00ریال باشد (10 %حد نصاب معاملات کوچک)، در

اینصورت الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب نمی باشد و می توان فروش های مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت “معاملات کمتر از 10 %مبلغ حد نصاب” درسامانه معاملات فصلی وارد نمود عدم درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحسابهای مذکور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود .

ب ) در صورتیکه خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیراینصورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود .


سوال ۱٦: آیا اطلاعات درج شده در فرم امتناع باید مجدداً در قسمت فروش عنوان شود ؟

پاسخ: موارد تکمیل وارسال شده در فرم امتناع دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به تکمیل و ارسال مجدد در فهرست فروش ندارد


سوال ۱۷: فهرست پرداخت قراردادها برای ارسال چه اطلاعاتی می باشد؟

پاسخ:

الف ) فهرست پرداخت قرارداد فقط در خصوص مواردی که پرداخت بابت قراردادی انجام می شود که برای هر فصل برای پرداخت های صورت گرفته بابت قراردادها تکمیل و ارسال می گردد. به عنوان مثال: قراردادهائی که دارای کارفرما و پیمانکار/ مشاور می باشند، می بایست فقط کارفرما فرم قرارداد را پر نموده و در قسمت “مبلغ کل قرارداد” مبلغ اصلی قرارداد را ذکر نماید و در قسمت “پرداخت” هر گونه پرداخت از مبلغ مذکور را درج نماید و نیازی به درج مجدد اطلاعات در قسمت خرید نمی باشد و پیمانکار/ مشاور می باید در قسمت فروش مبلغ دریافتی را عنوان نمایند.

ب ) اشخاصی که دریافت کننده مبلغ قرارداد هستند می باید قسمت فروش را تکمیل نموده و در قسمت شرح کالا شرح خدمت یا قرارداد را عنوان نمایند.


سوال ۱۸: در صورتی که اطلاعات ارسالی دارای ایراد و اشتباه باشد، اصلاح اطلاعات چگونه انجام می پذیرد ؟

پاسخ: مؤدیانی که اطلاعات معاملات فصلی را به صورت برخط (OnLine) یا غیربرخط (OffLine) یا به صورت لوح فشرده از طریق سامانه ارسال یا تحویل ادارات کل امورمالیاتی نموده اند برای اصلاح اطلاعات می-بایستی شرح اصلاحات با ذکر جزئیات به انضمام رسید نهایی ارسال اطلاعات را طی یک نامه به اداره کل امورمالیاتی مربوطه اعلام نمایند تا اداره کل وفق مقررات نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام نماید.


سوال ۱۹: آیا در صورت اجرای ماده 169 مکرر، اجرای ماده 104 ق.م.م الزامی است ؟

پاسخ: انجام تکلیف در خصوص اجرای دستورالعمل ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مانع اجرای تکالیف مقرر در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم(و یا بالعکس) نبوده و ارسال اطلاعات مذکور الزامی می باشد و در غیر این صورت مشمول جرائم متعلقه خواهند شد.


سوال ۲۰: در قسمت خرید آیا فرم امتناع از خرید داریم ؟

پاسخ: خیر، فرم امتناع فقط مخصوص فروش کالا یا خدمات به خریداران می باشد که از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نموده اند وتوسط فروشنده تکمیل و ارسال می گردد.


سوال ۲۱: آیا وزارتخانه ها، نهادها،سازمانها وشرکتهای دولتی دارای شناسه ملی می باشند؟

پاسخ: بلی .به کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها وشرکتهای دولتی شناسه ملی تخصیص داده شده و سازمانهای مذکور می توانند به سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به نشانی WWW.MDHC.ir معاونت نوسازی وتحول اداری بخش اطلاعیه هیات ماده 16 مراجعه و از طریق رابطین خود نسبت به پیگیری دریافت شناسه ملی خود اقدام نمایند با رابطین خودشان که اسامی آنها اعلام گردیده تماس برقرار نمایند. کلیه اشخاص حقوقی درصورتی که تاکنون شناسه ملی خود را دریافت ننموده باشند می توانند از شماره اقتصادی قدیم( که با عدد 411 شروع می شود) استفاده نمایند


سوال ۲۲: مشمولین اجرای دستور ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چه اشخاصی هستند؟

پاسخ: کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 27/11/80 که شامل:

الف) صاحبان مشاغل بند”الف” که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را بار عایت اصول وموازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب) صاحبان مشاغل بند ” ب” که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد وهزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و دردسترس قرار می گیرد .

طبق ماده 96 صاحبان مشاغل موضوع بند”الف” ماده (95 (این قانون عبارتند از :

1- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان وصادرکنندگان .

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود .

3- بهره برداران معادن .

4- صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری ودفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی ، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم وحسابداران رسمی .

5- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی .

6- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه های سالمندان

7- صاحبان متلها وهتلهای سه ستاره وبالاتر .

8- بنکداران، عمده فروشها، فروشگاههای بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها .

9- نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی وخارجی .

10- صاحبان موسسات حمل ونقل موتوری، زمینی، دریایی وهوایی اعم از مسافری یا باربری .

11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور .

12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی .

صاحبان مشاغل موضوع بند”ب” ماده (95 )این قانون عبارتند از :

1- صاحبان کارگاههای صنعتی .

2- صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت .

3- چاپخانه داران، لیتوگرافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها .

4- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای .

5- وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و اعضای سازمان های نظام مهندسی .

6- محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند .

7- دلالان، حق العملکاران، کارگزاران .

8- صاحبان مراکز فرهنگی- هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی تخصصی .

9- صاحبان سینماها، تماشاخانه ها ومکان های تفریحی و ورزشی .

10- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی .

11- پزشکان ودندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند .

12- صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافیها، سی تی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی وغیر طبی، صاحبان داروخانه ها اعم از انسانی ودامی، لابراتوارهای دندانسازی، مراکز ترك اعتیاد، موسسات ترمیم وکاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینایی سنجی و شنوایی سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاری، مامایی و مراکز خدمات آمبولانس .

13- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها .

14- صاحبان تالارهایی پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارائه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف .

15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی .

16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتوسرویسها .

17- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاك و آژانس های کرایه اتومبیل .

18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .

19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات، فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت مجاز یا توزیع(سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی )

20- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی)، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک(پلیس+ 10 (و دفاتر خدمات الکترونیک شهر .

21- صاحبان جایگاهای اختصاصی فرآورده های نفتی و گاز(پمپ های بنزین و گازوئیل و گاز .(

22- صاحبان مهدهای کودك و پیش دبستانی .

23- ناشران و صاحبان موسسات انتشاراتی .

24- صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری .

25- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی .

26- شیرینی فروشان و قنادی های دارای کارگاه .

27- صاحبان کارگاه های تولیدی نان های حجیم، فانتزی و صنعتی .


سوال ۲۳: آیا اطلاعات پرداخت قرارداد باید مجدداً در قسمت فروش عنوان گردد؟

پاسخ: درصورتی که اطلاعات پرداخت مبالغ بابت قراردادها در فهرست “پرداخت قرارداد” درج وارسال گردیده بود نیازی به درج و ارسال مجدد آن در فهرست “فروش” نمی باشد.


سوال ۲٤: موعد مقرر ارسال اطلاعات چه زمانی است و عدم ارسال به موقع مشمول چه جرائمی خواهد شد؟

پاسخ: کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی مکلفند فهرست معاملات خود را بصورت فصلی(براساس سال شمسی )، تا یک ماه پس از پایان هرفصل بصورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم موجود در دستورالعمل به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند و عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل 1%مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود


سوال ۲٥: در صورتیکه سال مالی شرکت در اواسط یکی از فصول باشد ارسال اطلاعات چگونه انجام می پذیرد؟

پاسخ: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.


سوال ۲٦: در خصوص اشخاصی که فاقد شماره اقتصادی می باشند چگونه باید عمل نمود ؟

پاسخ: اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی درمعاملات استفاده نمایند.


سوال ۲۷: اطلاعات خرید یا فروش اگر شامل برگشتی باشد (در همان فصل یا فصل های قبل) چگونه باید ثبت شود؟

پاسخ: فاکتورهایی که برگشتی هستند به عنوان فاکتور مجزا در همان فصلی که برگشت خورده اند ثبت گردند و گزینه “برگشتی” برای این قبیل فاکتورها باید انتخاب شود.


سوال ۲۸ وقتی اطلاعات از سیستم آفلاین به آنلاین ارسال می گردد آیا می توان با همان فایل Access اطلاعات فصل بعد را ارسال کرد؟

پاسخ: برای ارسال اطلاعات به صورت آفلاین بایستی به ازای هر فصل از فایل Access خام استفاده نمود.


سوال ۲۹: مودیانی که اطلاعات فصلی خود(برای مثال تابستان 93 ) را وارد نموده اند و ثبت نهایی کرده اند وبه ازای آن کد رهگیری دریافت کرده اند آیا می توانند فاکتورهای باقیمانده همان فصل را وارد نمایند؟(در روشهای آفلاین و آنلاین)

پاسخ: بله. محدودیتی در تعداد گزارش های ارسالی به ازای هر فصل وجود ندارد. می توان رکودهای جا مانده را در گزارش جدید ثبت نمود و کد رهگیری دریافت کرد. اما ترجیح سازمان مالیاتی بر این امر است که به ازای هر فصل کمترین تعداد گزارش ارسال گردد تا رسیدگی و مدیریت آن هم برای مودیان محترم هم برای کارشناسان مالیاتی آسان تر شود.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور


توجه :

نرم افزار فروش و نرم افزار انبار اخوان فایل های TTMS را مطابق با آخرین تغییرات تهیه می نمایند و نیازی به ورود اطلاعات به صورت دستی در سامانه مربوطه نمی باشد