آموزش حسابداری

آموزش حسابداری – معادله اساسی حسابداری

آموزش حسابداری مقدماتی -معادله اساسی حسابداری

از حسابداری تعاریف مختلفی ارائه شده است. در گذشته عموماً حسابداری را فن شناسایی، ثبت، طبقه بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی می دانستند. تعاریف جدید، حسابداری را یک سیستم اطلاعاتی می دانند. از این دیدگاه حسابداری را می توان چنین تعریف نمود:

حسابداری عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسائی، ثبت، طبقه بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی، اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می دهد.

ورودی (Input) سیستم اطلاعاتی حسابداری، رویدادهای مالی ای است که با انجام عملیات حسابداری بر روی آن ها (پردازش (Process)) گزارش های مالی مورد نیاز به عنوان خروجی (Output) سیستم  تهیه می شود و در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد.

معادله اساسی حسابداری

معادله اساسی حسابداری عبارت است از (دارایی ها = بدهیها + سرمایه). به عنوان مثال اگر جهت شروع کسب و کاری مبلغ  10.000.000 ریال وجه نقد در اختیار داشته باشید و مبلغ 5.000.000 ریال نیز وام بگیرید معادله حسابداری جهت کسب و کار شما به شرح زیر است

15.000.000 ریال دارایی = 10.000.000 ریال سرمایه + 5.000.000 ریال بدهیها

دارایی ها

داراییها منابع اقتصادی مؤسسه هستند، كه فعالیت های اقتصادی با استفاده از آن ها انجام می گیرد. اموال،
مطالبات و سایر منابع اقتصادی متعلق به یک مؤسسه، كه در نتیجه معاملات، عملیات مالی یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی است، « دارایی » نامیده می شود. مؤسسات بر حسب نوع و حجم فعالیتشان، داراییهای مختلفی دارند. برخی از اقلام دارایی ها به شرح زیر می باشد.

وجه نقد( موجودی نقد ریالی یا ارزی نزد صندوق موسسه، سپرده های ریالی و ارزی نزد بانکها)

حسابهای دریافتنی ( طلب موسسه از دیگران)

اسناد دریافتنی ( چک یا سفته دریافتی از دیگران بابت مطالبات موسسه)

موجودی های مواد و کالا (مواد اولیه ای که جهت ساخت خریداری شده اند، کالاهایی که توسط موسسه تولید شده اند یا به قصد فروش در آینده خریداری شده اند)

اموال ( اثاثیه، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزاتی که برای انجام عملیات موسسه مورد استفاده قرار می گیرند)

بدهیها

تعهداتی كه یک مؤسسه در مقابل اشخاص و مؤسسات دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده و باید از طریق پرداخت پول، تحویل كالا، انجام دادن خدمت یا انتقال سایر اقلام دارایی تسویه شوند، « بدهی » نامیده می شود. بدهی ها معمولاً از خرید نسیه دارایی ها، اخذ وام ها، برقراری مالیات و ایراد خسارت به دیگران ناشی می شود. برخی از اقلام بدهیها به شرح زیر می باشد.

حسابهای پرداختنی (بدهی موسسه به دیگران / طلب دیگران از موسسه)

اسناد پرداختنی (چک و سفته هایی که موسسه بابت تسویه بدهی خود به دیگران داده است)

وام پرداختنی ( مبالغی که موسسه از بانکها یا موسسات مالی قرض گرفته است و در موعد مقرر(سررسید وام) می بایست آن را به همراه سود (بهره) به صورت اقساط یا به طور یکجا تسویه نماید)

پیش دریافت ها (دریافت وجه از دیگران قبل از تحویل کالا یا ارائه خدمات به آنان )

سرمایه

حق مالی مالك یا مالكان یک مؤسسه نسبت به داراییهای آن، « سرمایه » نامیده می شود. در هر زمان با كسر كردن بدهی های یک مؤسسه از دارایی های آن، مبلغ سرمایه به دست می آید. سرمایه مؤسسه عمدتاً ناشی از آورده ی نقدی و یا غیرنقدی مالک (یا مالکان) آن موسسه در زمان تشکیل مؤسسه و پس از آن است.

 

سرمایه گذاری مجدد

اگر مالکان پس از تشکیل مؤسسه مبالغی را به صورت نقد و یا غیرنقد در مؤسسه سرمایه گذاری کنند، به آن سرمایه گذاری مجدد می گویند.