آموزش حسابداری

آموزش حسابداری – دفتر مشاغل و ده نکته تاثیرگذار در تحریر آن

ده نکته تاثیرگذار در تحریر دفاتر – دفتر مشاغل

ردیف در دفتر مشاغل

هر یک از معاملات موصوف میبایست در یک ردیف و با رویه یکسان ثبت شود. مودیان میتوانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر مشاغل ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد، مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. جمع و ثبت معاملات مشمول و معاف از مالیات بر ارزش افزوده تحت یک شماره ردیف مجاز نمیباشد.

تاریخ در دفتر مشاغل

در این ستون، تاریخ معاملات در همان روز وقوع به ترتیب زمان وقوع و انجام درج میگردد.

شرح در دفتر مشاغل

در این ستون شرح مختصـری از فعالیت های انجام شـده در خصوص خرید، هزینـه، درآمـد/ فروش ، خرید دارایـی های استهلاک پذیر، مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید/ هزینــه/ دارایـی و مالیات بـر ارزش افزوده عرضه کالا/ ارائه خدمت درج میگردد.

مشخصات مدارک در دفتر مشاغل

عبارت است از مستندات معاملات انجام شده از قبیل صورتحساب فروش یا خرید کالا و خدمات، مدارک هزینه و اسناد مربوط به خرید و فروش دارایی که دفاتر برمبنای آن تنظیم و تحریر میگردد.

خرید در دفتر مشاغل

در این ستون قیمت خرید کالا و یا مواد مصرفی در تولید کالا و خدمات ثبت میشود.

هزینه در دفتر مشاغل

در این ستون کلیه هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی مربوط باشد، تحت عناوین ذیل طبقه بندی می شود:

هزینه های حقوق و دستمزد؛ اجاره محل؛ استهلاک داراییها؛ بیمه داراییها؛حمل و نقل؛ آب و برق و گاز و تلفن و سایر هزینه ها.

درآمد/ فروشدر دفتر مشاغل

در این ستون فروش یا درآمد حاصل از خدمات انجام شده اعم از نقدی یا غیرنقدی )نسیه( ثبت می شود.

دارایی های استهلاک پذیر در دفتر مشاغل

در ایـن ستــون آن قسمـت از دارایـی ثـابت) از جمله ساختمـان، ماشیـن آلات، وسایط نقلیه،اثاثیه و نظایر آنها( که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل، بدون توجه به تغییرقیمتها ارزش آن تقلیل مییابد درج میشود. بطور مثال: چنانچه یک واحد کسبی، یخچال یا رایانه ای را جهت استفاده در آن واحد خریداری نماید با توجه به تاریخ خرید می بایست در این ستون درج نمایید

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خرید/ هزینه/ دارائی در دفتر مشاغل

در این ستون مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت ی طبق صورتحساب خرید یاهزینه بلافاصله بعد از خرید کالا یا خدمت، یا هزینه مربوط ثبت میگردد.

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده متعلق به درآمد/فروش در دفتر مشاغل

در این ستون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده متعلق به هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمات بلافاصله بعد از آن ثبت میگردد.

تبصره۱- نظر به این که دفتر درآمد و هزینه برای مشاغل بند ب ماده ۶۹ ق.م.م تهیه شده است، ثبت طرف حساب معاملات از جمله بانک ضرورتی ندارد.

تبصره ۲- در مورد عودت و برگشت از خرید، فروش، هزینه و یا خرید و فروش دارایی، رویدادهای مالی مربوطه میبایست در همان ستون با قلم قرمز و به صورت جداگانه و منفی ثبت گردد.

تبصره ۳- نوشتن دفتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع میباشد.

تبصره ۴- دو ستون آخر مختص مؤدیـانـی است کــه مشمـول قانـون مالیات بــرارزش افزوده بوده و فراخوان گردیده اند.

تبصره۵- پرداخت های مرتبط با خرید کالا از جمله هزینه حمل و نقل در هزینه دوره ثبت، و موجودی کالای پایان دوره بر اساس آخرین خریدهای انجام شده درجدول پیوست شماره ۲ منظور گردد.

برخی از مقررات مالیاتی که اطلاع از آن در تحریر دفاتر با اهمیت و مؤثر می باشد:

هزینه های قابل قبول موضوع مواد ۱۴۷تا ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره ۹ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

هزینه هایی که در حدود متعـارف متکــی بـه مـدارک بـوده و منحصـراً مربوط به تحصیل درآمد صاحبان مشاغل در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقررباشد، در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. هزینه هایی که حایز شرایط مذکوردر تعریف فوق میباشد عبارتند از :

– قیمت تمام شده کالای خریداری شده یا مواد اولیه مصرفی در کالا یا خدمات

-هزینه حقوق و دستمزد

– هزینه اجاره محل

– هزینه آب، برق، گاز و تلفن و …

– هزینه استهلاک داراییهای ثابت

– هزینه بیمه داراییها

– هزینه حمل و نقل

– آن قسمت از مالیات و عوارض پرداخت ی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق مقررات، قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست.

– سایر هزینه ها


منبع : مطالب سازمان امور مالیاتی کشور