نوشته های مجید ممبنی

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 265

دانلود استاندارد حسابرسی 265 – اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی دامنه كاربرد 1- این استاندارد، به مسئولیت حسابرس در زمینه اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی[1] مشخص شده در حسابرسی صورتهای مالی، به ارکان راهبری و مدیران اجرایی (حسب مورد) می‌پردازد. این استاندارد، در رابطه با مسئولیتهای حسابرس برای کسب شناخت از […]

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 260

دانلود استاندارد حسابرسی 260 – اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری دامنه كاربرد 1- در این استاندارد، مسئولیت اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری در حسابرسی صورتهای مالی مطرح می شود. اگر چه الزامات این استاندارد برای کلیه واحدهای تجاری صرفنظر از ساختار راهبری یا اندازه آنها کاربرد دارد، اما در مواردی که همه اعضای ارکان راهبری در […]

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 250

دانلود استاندارد حسابرسی 250 – ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1394) دامنه كاربرد 1- در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در‌خصوص ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی، مطرح شده است. این استاندارد در مورد سایر خدمات اطمینان‌بخشی كه در آن حسابرس به طور مشخص برای آزمون رعایت قوانین یا […]

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 240

دانلود استاندارد حسابرسی 240 – مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1394) دامنه كاربرد 1- این استاندارد، به مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای مالی می‌پردازد. این استاندارد، مشخصاً، نحوه بکارگیری استانداردهای 315[1]و 330[2] را در مورد خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب شرح می‌دهد. ویژگیهای تقلب 2- تحریف […]

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 230

دانلود استاندارد حسابرسی 230 – مستند سازی حسابرسی (تجدید نظر شده 1395) دامنه كاربرد 1- در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در ارتباط با تهیه مستند سازی حسابرسی در حسابرسی صورتهای مالی مطرح می‌شود. فهرست سایر استانداردهای حاوی الزامات و راهنماییهای ویژه مربوط به مستندات در پیوست این استاندارد ارائه شده است. الزامات ویژه مربوط به مستندات در سایر استانداردها، کاربرد […]

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 220

دانلود استاندارد حسابرسی 220 – کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (تجدید نظر شده 1386) دامنه كاربرد 1- هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مشخص كاركنان مؤسسه حسابرسی درمورد روشهای کنترل کیفیت حسابرسی  اطلاعات مالی تاریخی (شامل حسابرسی صورتهای مالی) است. این استاندارد لازم است با بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین […]

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 210

دانلود استاندارد حسابرسی 210 – قرارداد حسابرسی این استاندارد باید همراه با استاندارد حسابرسی 200 ”اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“ مطالعه شود کلیات 1- هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در موارد زیر است‌: الف ـ توافق‌ حسابرس‌ با صاحبكار درباره‌ شرایط‌ انجام‌ كار. ب ـ  چگونگی‌ برخورد […]

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 200

دانلود استاندارد حسابرسی 200 – اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی (تجدید نظر شده 1391) دامنه كاربرد 1- این استاندارد، مسئولیتهای کلی حسابرس مستقل را در حسابرسی صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابرسی، تبیین می‌کند. به خصوص، در این استاندارد اهداف کلی حسابرس مستقل تعیین می‌گردد و ماهیت و دامنه کار حسابرسی […]

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 1

دانلود استاندارد کنترل کیفیت – کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی،سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط کلیات 1- هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مؤسسه در مورد سیستم کنترل کیفیت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی و سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط است. این استاندارد […]

خلاصه استانداردهای حسابداری ایران

دانلود خلاصه استانداردهای حسابداری ایران مقدمه استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است. دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد […]

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1398 بخشنامه شماره 265156 مورخ 1397/12/28 حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی معاونین محترم ……….. اداره کل تأمین اجتماعی استان…………. مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان…………. مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه………….

دانلود استاندارد حسابداری شماره 41 – افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر

دانلود استاندارد حسابداری شماره 41 – افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب 1398) هدف 1- هدف این استاندارد، الزام واحد تجاری به افشای منافع اطلاعاتی است که استفاده‌ کنندگان صورتهای مالی را قادر به ارزیابی موارد زیر کند: الف. ماهیت منافع آن در واحدهای تجاری دیگر و ریسکهای مرتبط با آن منافع؛ و ب. […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 40 – مشارکتها (مصوب 1398)

دانلود استاندارد حسابداری شماره 40 – مشارکتها (مصوب 1398) هدف 1- هدف این استاندارد، تعیین اصول گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری است که در توافقهای تحت کنترل مشترک (یعنی مشارکتها)، منافعی دارند. دستیابی به هدف 2- برای دستیابی به هدف اشاره‌شده در بند 1، این استاندارد کنترل مشترک را تعریف می‌کند و هر واحد تجاری […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 39 – صورتهای مالی تلفیقی

دانلود استاندارد حسابداری شماره 39 – صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398) هدف 1- هدف این استاندارد، تعیین اصول ارائه و تهیه صورتهای مالی تلفیقی در زمانی است که واحد تجاری، یک یا چند واحد تجاری دیگر را کنترل می‌کند. دستیابی به هدف 2- برای دستیابی به هدف بند 1، این استاندارد: الف. واحد تجاری (واحد […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 38 ترکیبهای تجاری (مصوب 1398)

دانلود استاندارد حسابداری شماره 38 – ترکیب تجاری (مصوب 1398) هدف 1- هدف این استاندارد، بهبود مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه اطلاعاتی است که واحد گزارشگر، در صورتهای مالی خود درباره ترکیب تجاری و آثار آن ارائه می‌کند. برای این منظور، این استاندارد در خصوص موارد زیر، اصول و الزاماتی را برای واحد […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 37 – ابزارهای مالی: افشا

دانلود استاندارد حسابداری شماره 37 – ابزارهای مالی: افشا هدف 1- هدف این استاندارد، الزام واحدهای تجاری به افشا ی اطلاعاتی در صورتهای مالی است تا استفاده‌‌کنندگان بتوانند موارد زیر را ارزیابی کنند: الف. اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی واحد تجاری؛ و ب. ماهیت و میزان ریسکهای ناشی از ابزارهای مالی، که واحد تجاری […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 36 – ابزارهای مالی: ارائه

دانلود استاندارد حسابداری شماره 36 ابزارهای مالی – ارائه هدف 1-  هدف این استاندارد، تعیین اصول ارائه ابزارهای مالی به عنوان بدهی یا حقوق مالكانه و تهاتر داراییهای مالی و بدهیهای مالی است. این استاندارد برای طبقه‌بندی ابزار‌های مالی از دیدگاه ناشر به داراییهای مالی، بدهیهای مالی و ابزار‌های مالكانه؛ طبقه‌بندی درآمد مالی و هزینه […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 35- مالیات بر درآمد

دانلود استاندارد حسابداری شماره 35 – مالیات بر درآمد هدف 1- هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری مالیات بر درآمد می‌باشد. موضوع اصلی در حسابداری مالیات بر درآمد، چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی موارد زیر است: الف. بازیافت (تسویه) آتی مبلغ دفتری داراییهایی (بدهیهایی) كه در صورت وضعیت مالی واحد تجاری […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 34- رویه‌های حسابداری

دانلود استاندارد حسابداری شماره 34 – رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات هدف 1- هدف این استاندارد، تجویز معیارهای انتخاب و تغییر رویه‌های حسابداری، و نیز نحوه عمل حسابداری و افشای تغییر در رویه‌های حسابداری، تغییر در برآورد‌های حسابداری و اصلاح اشتباهات است. هدف این استاندارد، بهبود مربوط بودن و قابلیت اتكای صورتهای […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 33

دانلود استاندارد حسابداری شماره 33 – مزایای بازنشستگی کارکنان این استاندارد باید با توجه به ”مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکار گرفته شود هدف 1- هدف این استاندارد تجویز نحوه گزارشگری مالی و افشای مزایای بازنشستگی کارکنان در واحدهای تجاری است. دامنه ی کاربرد 2- واحد تجاری باید این استاندارد را برای گزارشگری مالی […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32 – کاهش‌ ارزش‌ داراییها (لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین‌ 1390 یا بعد از آن شروع می‌شود) هدف 1- هدف‌ این‌ استاندارد تجویز رویه‌هایی‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ با بکارگیری‌ آنها اطمینان‌ می‌یابد داراییها بیش از مبلغ بازیافتنی منعکس نمی‌شود. یک‌ دارایی‌، در صورتی‌ […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 31

دانلود استاندارد حسابداری شماره 31 – داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده (لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین 1389 یا بعد از آن شروع می‌شود) هدف 1- هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری داراییهای نگهداری شده برای فروش و نحوه ارائه و افشای عملیات […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره 30

دانلود استاندارد حسابداری شماره 30 – سود هر سهم (لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین 1389 یا بعد از آن شروع می‌شود) هدف 1- هدف این استاندارد، تجویز ضوابط تعیین و ارائه سود هر سهم ، به منظور بهبود قابلیت مقایسه عملکرد واحدهای تجاری مختلف در یک دوره […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 29

دانلود استاندارد حسابداری شماره 29 – فعالیتهای ساخت املاک هدف 1- هدف این استاندارد تجویز روشهای حسابداری درآمد و مخارج مرتبط با فعالیتهای ساخت املاک است. موضوع اصلی این استاندارد، شناخت و تخصیص درآمدها و مخارج فعالیتهای ساخت املاک در دوره‌های مالی انجام این فعالیتهاست. دامنه ی کاربرد 2- این استاندارد باید برای حسابداری فعالیتهای […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 28

دانلود استاندارد حسابدارى شماره 28 – فعالیتهاى بیمه عمومى (لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین 1386 یا بعد از آن شروع می‌شود) این استاندارد باید باتوجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهاى حسابدارى “مطالعه و بكار گرفته شود. هدف 1- هدف این استاندارد تجویز روشهاى حسابدارى براى حق‌بیمه، خسارت […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 27

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 27 – طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی (لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین 1384 یا بعد از آن شروع می‌شود) دامنه‌ كاربرد 1- بكارگیری‌ این‌ استاندارد در حسابداری‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگیالزامی‌ است‌. 2- كلیه‌ صندوقهایی‌ كه‌ متولی‌ اجرای‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی می‌باشند، ازجمله‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌، […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26 – فعالیتهای‌ کشاورزی این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌ “مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود. دامنه‌ كاربرد 1- كاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی ‌است‌، مشروط‌ بر اینكه‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی مربوط‌ باشد : الف ‌. داراییهای‌ زیستی‌، و ب‌  . تولید کشاورزی در زمان‌ برداشت‌. 2- […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25 – گزارشگری بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود مقدمـه‌ 1- هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز مبانی‌ گزارشگری اطلاعات‌ مالی‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ یك‌ واحد تجاری‌ است‌. این‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 24

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 24 – گزارشگری مالی واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود مقدمـه‌ 1- هدف‌ این‌ استاندارد، تشخیص‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ و تجویز گزارشگری مالی پاره‌ای‌ اطلاعات‌ خاص‌ درباره‌ آنها در مرحله‌ قبل از بهره‌ برداری‌ است‌. […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 23

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 23 – حسابداری‌ مشارکتهای خاص دامنه‌ كاربرد 1- این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مشارکتهای خاص شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‌های‌ مشاركت‌ خاص‌ در صورتهای‌ مالی‌ هر یك‌ از شركای‌ خاص‌ و سرمایه‌گذاران‌، صرف‌نظر از نوع‌ مشاركت‌ خاص‌، بكار رود. تعاریف‌ 2- اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 22

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 22 – گزارشگری‌ مالی‌ میان دوره ای (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) مقدمـه‌ 1- هدف‌ این‌ استاندارد تعیین‌ حداقل‌ محتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان دوره ای و تعیین‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ قابل‌ اعمال‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ كامل‌ یا فشرده‌ میان دوره ایاست‌. گزارش‌ مالی‌ میان دوره […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 21

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 21 – حسابداری‌ اجاره ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) مقدمــه‌ 1- هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز رویه‌های‌ حسابداری‌ و افشای‌ مناسب‌ برای‌ اجاره های‌ سرمایه‌ای‌ و عملیاتی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌. 2- اجاره ابزاری‌ است‌ كه‌ واحد تجاری‌ از طریق‌ آن‌ حق‌خرید یا استفاده‌ از داراییها را […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 20 – سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص

دانلود استاندارد حسابداری شماره 20 سرمایه‌ گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص هدف 1- هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری سرمایه‌ گذاری در واحدهای تجاری وابسته و تعیین الزامات بکارگیری روش ارزش ویژه در حسابداری سرمایه‌ گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص است. دامنه ی کاربرد 2-  این استاندارد، باید توسط […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 20 – سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته

دانلود استاندارد حسابداری شماره 20 – سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته (تجدید نظر شده 1389) پیشگفتار (1)  استاندارد حسابداری شماره 20 با عنوان سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته که در تاریخ 1389/07/28 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 20 قبلی می‌شود و الزامات آن در مورد صورتهای مالی که دوره مالی […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 19

دانلود استاندارد حسابداری شماره 19 – ترکیبهای تجاری (تجدیدنظر شده 1384) پیشگفتار (1) استاندارد حسابداری شماره 19 با عنوان ترکیبهای تجاری که در تیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شمـاره 19 قبلی می‌شود و الزامات آن در مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1385/01/01 و […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 18 – صورتهای مالی جداگانه

دانلود استاندارد حسابداری شماره 18 – صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده 1398) هدف 1- هدف این استاندارد، تجویز الزامات حسابداری و افشا در ارتباط با سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته، هنگام تهیه صورتهای مالی جداگانه توسط واحد تجاری است. دامنه کاربرد 2- این استاندارد باید در مورد نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 18 – صورتهای مالی تلفیقی

دانلود استاندارد حسابداری شماره 18 – صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ (تجدید نظر شده 1384 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) پیشگفتار (1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 17

دانلود استاندارد حسابداری شماره 17 – داراییهای نامشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) پیشگفتار (1) استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان داراییهای نامشهود که در تاریخ 1386/04/30 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 17 قبلی و همچنین استاندارد حسابداری شماره 7 با عنوان […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 16

دانلود استاندارد حسابداری شماره 16 – آثار تغییر در نرخ ارز ( تسعیر ) (تجدید نظر شده 1391 و اصلاح شده 1392) پیشگفتار (1) استاندارد حسابداری شماره 16 با عنوان آثار تغییر ( تسعیر ) در نرخ ارز که در تاریخ 1391/09/22 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 16 قبلی […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 15

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره ‌15 – حسابداری سرمایه گذاریها (اصلاح شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود دامنه ی کاربرد 1-  این‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداری‌ سرمایه گذاریها و الزامات‌ افشای‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌پردازد. 2- حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در كلیه‌ […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 14

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 14 – نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ مقدمه‌ 1-  از جمله‌ اطلاعات‌ مفیدی‌ كه‌ می‌تواند در تحلیل‌ وضعیت‌ مالی‌ واحد تجاری‌ برای‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ مفید واقع‌ شود، ارائـه‌ جداگانه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ در ترازنامه‌ است‌. معمولاً به‌ مـازاد داراییهـای‌ جاری‌ بر بدهیهای‌ جاری‌، ” خالص‌ داراییهـای‌ جـاری‌“ […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 13

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 13 – حسابداری‌ مخارج تامین مالی این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود مقدمـه‌ 1- هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ مخارج تامین مالی است‌. براساس‌ این‌ استاندارد، مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ عموماً بلافاصله‌ به عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ می‌شود، به استثنای‌ مواردی‌ كه‌ این‌ […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 12

دانلود استاندارد حسابداری شماره 12 – افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدید نظر شده 1386) پیشگفتار 1- استاندارد حسابداری شماره 12 با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته که در تاریخ 1386/04/30 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 12 قبلی می‌شود و الزامات آن در مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 11

دانلود استاندارد حسابداری شماره 11 – داراییهای ثابت مشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) پیشگفتار (1)  استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان داراییهای ثابت مشهود که در تاریخ 1386/04/30 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 11 قبلی می‌شود و الزامات آن […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره ‌10

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره ‌10 – حسابداری‌ کمکهای بلاعوض دولت‌ دامنـه‌ كاربرد 1-  اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ کمکهای بلاعوض دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود. 2- الزامات‌ اين‌ استاندارد، همچنين‌ مي‌تواند به عنوان‌ بهترين‌ الگوي‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ و ساير اشكال‌ كمك‌ دريافتي‌ از منابع‌ غير دولتي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد. […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9 – حسابداری‌ پیمان های بلندمدت این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود مقدمـه‌ 1- هدف‌ این‌ استاندارد تجویز نحوه‌ حسابداری‌ درآمدها و هزینه‌های‌ مرتبط‌ با پیمان های‌ بلندمدت‌ در صورتهای‌ مالی‌ پیمانكار است‌. به دلیل‌ ماهیت‌ فعالیت‌ موضوع‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌، تاریخ‌ شروع‌ پیمان‌ […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8 – حسابداری‌ موجودی مواد و کالا این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود. مقدمه 1- موجودی مواد و کالا ، بخش‌ عمده‌ای‌ از داراییهای‌ بسیاری‌ از واحدهای‌ تجاری‌ را تشكیل‌ می‌دهد. بنابراین‌، ارزشیابی‌ و انعكاس‌ موجودی‌ مواد و کالا اثر با اهمیتی‌ در تعیین‌ و ارائـه‌ […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 – گزارش‌ عملکرد مالی مقدمـه‌ 1-  هدف‌ این‌ استاندارد ملزم‌ كردن‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ انعكاس‌ مشخص‌ و بارز برخی‌ عناصر عملکرد مالی است‌ تا به‌ درك‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ از عملکرد مالی واحد تجاری‌ طی‌ یك‌ دوره‌ كمك‌ كند و مبنایی‌ جهت‌ ارزیابی‌ عملكرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ برای‌ […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 5

دانلود استاندارد حسابداری شماره 5 – رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده 1384) پیشگفتار (1)  استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که در تاریخ تیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره 5 باعنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه مصوب 1379 می‌شود و الزامات آن […]

دانلود استاندارد حسابداری شماره 4

دانلود استاندارد حسابداری شماره 4 – ذخایر ، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی (تجدیدنظر شده 1384) پیشگفتار (1)  استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر ، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی که در تاریخ تیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان حسابداری پیشامدهای احتمالی مصوب 1379 می‌شود و […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 3

دانلود استاندارد حسابداری شماره‌ 3 – درآمد عملیاتی این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. مقدمـه‌ 1- بنابر تعریف‌ ارائه‌ شده‌ در فصل‌ سوم‌ مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌، درآمد عبارت‌ است‌ از افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بجز مواردی‌ که‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می‌شود. […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2

دانلود استاندارد حسابداری 2 – صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده 1397) هدف 1- اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی واحد تجاری، در فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادلهاي نقد و نیازهای واحد تجاری در استفاده از جریانهای نقدی مزبور، برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی مفید است. اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده‌کنندگان، […]

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1

دانلود استاندارد حسابداری 1 – ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397) هدف 1- این استاندارد، مبنای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی را مقرر می‌کند تا از قابل مقایسه بودن آن با صورتهای مالی دوره‌های قبل واحد تجاری و نیز با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری اطمینان حاصل شود. این استاندارد، الزامات کلی درباره ارائه صورتهای […]

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1397 بخشنامه شماره 696/97/1000 مورخ 1397/02/01 حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی اداره کل تأمین اجتماعی استان به پیوست تصویر بخشنامه شماره 2364 مورخ 1397/01/23 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ 1397/01/22 شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1397 و سایر […]

بخشنامه دستمزد 1398

بخشنامه دستمزد 1398 – حداقل مزد 1398 شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۷/‏۱۲/‏۱۳۹۷ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۸، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با […]

معافیت مالیاتی حقوق 1398

معافیت مالیاتی حقوق سال 1398 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1398 را اعلام کرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدقاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، میزان معافیت سالانه حقوق  و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 98 […]

آموزش فناوری اطلاعات – ویروس باج افزار چیست؟

ویروس باج افزار چیست؟ ویروس باج افزار یکی از مخرب ترین ویروس های مالی به شمار می آید که کار اصلی آن رمزگذاری , قفل کردن اطلاعات و فایل های کامپیوتر سپس تقاضای پرداخت باج برای باز کردن رمز است. این ویروس به نحوی کار می کند که تمامی اطلاعات کامپیوتر را مختل می کند […]

مستمری بازماندگان در تامین اجتماعی

مستمری بازماندگان – شرایط دریافت مستمری بازماندگان بازماندگان واجد شرایط بیمه ­شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت: ١- درصورت فوت بیمه ­شده بازنشسته (بند ١ ماده ٨٠ قانون) ٢- درصورت فوت بیمه ­شده از کارافتاده کلی مستمری ­بگیر (بند ٢ ماده ٨٠ قانون) ٣- درصورت فوت بیمه […]

آموزش حسابداری – حسابرسی چیست ؟

آموزش حسابداری مقدماتی – حسابرسی چیست؟ حسابرسی چه تفاوتی با حسابداری دارد؟ حسابرسی، بررسی گزارش مالی شرکت (به‌صورتی‌که در گزارش سالانه ارائه شده) توسط فردی مستقل از شرکت است. گزارش مالی شامل ترازنامه، صورت درآمد، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام (statement of changes in equity)، صورت گردش نقدی (cash flow statement) و یادداشت‌هایی شامل […]

از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی – از کار افتادگی طبق بند ۱۳ ماده ۲ قانون، از کار افتادگی کلی عبارت است؛ از کاهش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از ۳/۱ از درآمد قبلی خود را به دست آورد . تعریف از کار افتادگی جزیی […]