نوشته های admin

IFRS چیست؟

IFRS چیست؟ يكي از عناصر بااهميت در ارزيابي‌هاي اقتصادي،‌ريسك اطلاعات است كه با كيفيت اطلاعات و گزارش‌هاي مالي مرتبط است. صورت‌های مالی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریان‌هاي نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار […]

استاندارد حسابرسی شماره 1

کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی کلیات 1. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مؤسسه در مورد سیستم کنترل  کیفیت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی و سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط است. این استاندارد باید همراه بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای مطالعه […]

استاندارد حسابرسی شماره 200

اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی دامنه کاربرد 1. این استاندارد، مسئولیتهای کلی حسابرس مستقل را در حسابرسی صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابرسی، تبیین می‌کند. به خصوص، در این استاندارد اهداف کلی حسابرس مستقل تعیین می‌گردد و ماهیت و دامنه کار حسابرسی طراحی شده برای دستیابی به آن اهداف، توصیف می‌شود. […]

استاندارد حسابرسی شماره 210

قرارداد حسابرسی کلیـات‌ 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در موارد زیر است‌: الف- توافق‌ حسابرس‌ با صاحبکار درباره‌ شرایط‌ انجام‌ کار. ب ‌ – چگونگی‌ برخورد حسابرس‌ با درخواست‌ صاحبکار درباره‌ تغییر خدمت‌ حسابرس‌ از حسابرسی‌ به‌ خدمتی‌ با سطح‌ اطمینان‌ پایین‌تر. 2 . حسابرس‌ و صاحبکار باید در مورد […]

استاندارد حسابرسی شماره 220

کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی کلیات 1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مشخص کارکنان مؤسسه حسابرسی درمورد روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (شامل حسابرسی صورتهای مالی) است. این استاندارد لازم است با بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای (نشریه 123) مطالعه شود.

استاندارد حسابرسی شماره 230

مستند سازی کلیات 1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در ارتباط با مستند سازی است. فهرست سایر استانداردهای حاوی الزامات و راهنماییهای ویژه مستند سازی در پیوست ارائه شده است. قوانین و مقررات نیز ممکن است الزامات بیشتری را برای مستند سازی مقرر کند.

استاندارد حسابرسی شماره 240

مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌ ، در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ (تجدیدنظر شده 1384‌) کلیات‌ 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌. اگرچه‌ محور این‌ استاندارد، مسئولیت‌ حسابرس‌ درباره‌ تقلب‌ و اشتباه‌ است‌، اما مسئولیت‌ اصلی‌ […]

استاندارد حسابرسی شماره 250

ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین و مقررات در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ کلیات‌ 1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در مورد مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین و مقررات (توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌) در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌.

استاندارد حسابرسی شماره 300

برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی کلیات دامنه کاربرد 1. در این استاندارد، مسئولیت حسابرس برای برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی مطرح می‌شود. این استاندارد اساساً برای حسابرسیهای بعدی (دوره‌های پس از حسابرسی نخستین) تدوین شده است. ملاحظات خاص در حسابرسی نخستین نیز، جداگانه مطرح می‌شود.

استاندارد حسابرسی شماره 315

شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت کلیات 1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی، و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت در حسابرسی صورتهای مالی است. اهمیت برآورد خطر توسط حسابرس به عنوان […]