استاندارد حسابداری‌ شماره ‌10

حسابداری کمکهای بلاعوض دولت


دامنه‌ کاربرد


1 . این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ کمکهای بلاعوض دولت‌ و سایر اشکال‌ کمکهای‌ دولتی‌ بکار گرفته‌ شود .
2 . الزامات‌ این‌ استاندارد، همچنین‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ بهترین‌ الگوی‌ عمل‌ حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ و سایر اشکال‌ کمک‌ دریافت ی‌ از منابع‌ غیر دولتی‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری شماره 11

داراییهای ثابت مشهود


مقـدمـه‌


1. هدف‌ این‌ استاندارد تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای ثابت مشهود است‌. موضوعات‌ اصلی‌ درحسابداری‌ داراییهای ثابت مشهود عبارت‌ از زمان‌ شناخت‌ دارایی‌، تعیین‌ مبلغ‌ دفتری‌، شناخت‌ هزینه‌ استهلاک‌ مربوط‌ و نحوه‌ حسابداری‌ سایر موارد کاهش‌ در مبلغ‌ دفتری‌ است‌. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری شماره 12

افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته


مقدمـه‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد، حصول‌ اطمینان‌ از ارائه‌ اطلاعات‌ لازم‌ در صورتهای‌ مالی‌ برای‌ جلب‌نظر استفاده‌کنندگان‌ به‌ این‌ امر است‌ که‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ تحت‌ تأثیر وجود اشخاص وابسته  و معاملات‌ بااهمیت‌ با آنها قرار گرفته‌ باشد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 13

حسابداری مخارج تامین مالی


مـقدمـه‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ مخارج تامین مالی است‌. براساس‌ این‌ استاندارد، مخارج تامین مالی عموماً بلافاصله‌ به‌عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ می‌شود، به‌ استثنای‌ مواردی‌ که‌ این‌ مخارج به‌ حساب‌ دارایی‌ واجد شرایط‌ منظور می‌گردد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 14

نحوه ارائه داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای جاری


مقدمه‌


1. از جمله‌ اطلاعات‌ مفیدی‌ که‌ می‌تواند در تحلیل‌ وضعیت‌ مالی‌ واحد تجاری‌ برای‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ مفید واقع‌ شود، ارائـه‌ جداگانه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ در ترازنامه‌ است‌. معمولاً به‌ مازاد داراییهای‌ جاری‌ بر بدهیهای‌ جاری‌، “خالص‌ داراییهای‌ جاری‌” یا “سرمایه‌ در گردش‌” و به‌ مازاد بدهیهای‌ جاری‌ برداراییهای‌ جاری‌ “خالص‌ بدهیهای‌ جاری‌” اطلاق‌ می‌شود. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 15

حسابداری سرمایه گذاریها


دامنه‌ کاربرد


1 . این‌ استاندارد به‌ نحوه‌ حسابداری‌ سرمایه گذاریها و الزامات‌ افشای‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌پردازد.
2 . حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در کلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ باید طبق‌ الزامات‌ این‌ استاندارد انجام‌ شود. این‌ استاندارد نحوه‌ حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ و وابسته‌ در صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ را تعیین‌ نمی‌کند لیکن‌ درخصوص‌ نحوه‌ حسابداری‌ سرمایه گذاریها ی پیش گفته‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ اصلی‌ کاربرد دارد مگر در مواردی‌ که‌ در استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ و وابسته‌ نحوه‌ عمل‌ دیگری‌ تجویز شده‌ باشد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 16

تسعیر ارز


مقدمه‌


1. یک‌ واحد تجاری‌ می‌تواند فعالیتهای‌ خارجی‌ خود را به‌ دو طریق‌ انجام‌ دهد. واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ معاملاتی‌ به‌ ارز انجام‌ دهد یا دارای‌ عملیات‌ خارجی‌ باشد. برای‌ انعکاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال‌) تسعیر شود. موضوعات‌ اصلی‌ در حسابداری‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ از این‌ است‌ که‌ چه‌ نرخی‌ برای‌ تسعیر بکار گرفته‌ شود و آثار مالی‌ ناشی‌ از تغییر نرخ‌ ارز چگونه‌ در صورتهای‌ مالی‌ شناسایی‌ شود. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری شماره 17

حسابداری داراییهای نامشهود


مقـدمــه‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ حسابداری‌  داراییهای نامشهود است‌. مسائل‌ اصلی‌ در حسابداری‌ داراییهای نامشهود عبارت‌ از معیارها و زمان‌ شناخت‌ دارایی‌، تعیین‌ مبلغ‌ دفتری‌، شناخت‌ هزینه‌ استهلاک‌ و تعیین‌ سایر موارد کاهش‌ در مبلغ‌ دفتری‌ آنهاست‌. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری شماره 18

صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی


هدف


1. هدف‌ این‌ استاندارد، الزام‌ واحدهای‌ تجاری‌ اصلی‌ به‌ تهیه‌ صورتهای مالی تلفیقی  به منظور ارائه‌ اطلاعات‌ مالی‌ درباره‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌ است‌، به‌گونه‌ای‌ که‌ منابع‌ تحت‌ کنترل‌ گروه‌، تعهدات‌ گروه‌ و نتایج‌ کسب‌ شده‌ از طریق‌ بکارگیری‌ منابع‌ گروه‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ شخصیت‌ اقتصادی‌ واحد نشان‌ دهد. این‌ استاندارد با فرض‌ این‌ که‌ واحدهای‌ تجاری‌ عضو گروه‌، شرکت‌ سهامی‌ هستند تنظیم‌ شده‌ است اما الزامات آن در مورد سایر انواع واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری شماره 19

حسابداری ترکیبهای تجاری

هدف‌


1. هدف این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به گزارشگری مالی ترکیبهای تجاری است. طبق این استاندارد کلیه ترکیبهای تجاری باید با استفاده از روش خرید به‌حساب گرفته شود. بنابراین واحد تحصیل‌کننده، داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده را به‌ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل شناسایی می‌کند. افزون بر این، سرقفلی نیز شناسایی و مستهلک می‌گردد و در‌مورد آن آزمون کاهش ارزش نیز صورت می‌گیرد. بیشتر بخوانید