استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 20

سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته


دامنه‌ کاربرد


1 . این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ سرمایه گذاری در واحدهای‌ تجاری‌ وابسته‌ در صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و صورتهای‌ مالی‌ جداگانه‌ واحد سرمایه‌گذار بکار گرفته‌ شود . الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد کلیه‌ واحدهای‌ سرمایه‌گذار از جمله‌ شرکتهای‌ تخصصی‌ سرمایه گذاری کاربرد دارد . بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 21

حسابداری اجاره ها


مقـدمــه‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز رویه‌های‌ حسابداری‌ و افشای‌ مناسب‌ برای‌ اجاره های‌ سرمایه‌ای‌ و عملیاتی‌ توسط‌ اجارهدهنده‌ و اجاره کننده‌ است‌.
2 . اجاره ابزاری‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ از طریق‌ آن‌ حق‌خرید یا استفاده‌ از داراییها را به‌ دست‌ می‌آورد. در قراردادهای‌ اجاره به‌ شرط‌ تملیک‌، اجاره دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به‌ شرایط‌ قرارداد توسط‌ اجاره کننده‌، مالکیت‌ قانونی‌ دارایی‌ مورد اجاره را در پایان‌ مدت‌ اجاره به‌ وی‌ انتقال‌ دهد. بنابراین‌ الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد حسابداری‌ قراردادهای‌ اجاره به‌ شرط‌ تملیک‌ نیز کاربرد دارد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 22

گزارشگری مالی میان دوره ای


مـقدمـه‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد تعیین‌ حداقل‌ محتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان دوره ای و تعیین‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ قابل‌ اعمال‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ کامل‌ یا فشرده‌ میان دوره ای است‌. گزارش‌ مالی‌ میان دوره ای به‌ موقع‌ و قابل‌ اتکا، اطلاعات‌ مفیدی‌ در رابطه‌ با توان‌ کسب‌ سود و ایجاد جریانهای‌ نقدی‌، شرایط‌ مالی‌ و نقدینگی‌ واحد تجاری‌ برای‌ سرمایه‌گذاران‌، اعتباردهندگان‌ و سایر استفاده‌کنندگان‌ فراهم‌ می‌آورد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 23

حسابداری مشارکتهای خاص


دامنه‌ کاربرد


۱ . این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مشارکتهای خاص  شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‌های‌ مشارکت‌ خاص‌ در صورتهای‌ مالی‌ هر یک‌ از شرکای‌ خاص‌ و سرمایه‌گذاران‌، صرف‌نظر از نوع‌ مشارکت‌ خاص‌، بکار رود.
تعاریف‌
۲ . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است‌: بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 24

گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری


مقدمه‏


1 . هدف این استاندارد، تشخیص واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏ بردارى و تجویز گزارشگری مالی پاره‏ اى اطلاعات خاص در باره آنها در مرحله قبل از بهره‏ بردارى است. توضیح اینکه معیارهاى شناخت و اندازه‏ گیرى معاملات و سایر رویدادهاى مالى و نیز بخش عمده گزارشگری مالی واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره ‏بردارى و واحدهاى تجارى در حال بهره ‏بردارى مشابه است. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25

گزارشگری بر حسب قسمت‌های مختلف


مقدمه‏


1 . هدف این استاندارد، تجویز مبانى گزارشگری اطلاعات مالى بر حسب قسمتهاى مختلف یک واحد تجارى است. این اطلاعات در مورد انواع مختلف محصولات و خدمات ارائه شده و نیز مناطق جغرافیایى مختلف عملیات واحد تجارى است که به استفاده‏ کنندگان صورتهاى مالى در موارد زیر کمک مى‏کند:
الف . درک بهتر عملکرد گذشته واحد تجارى،
ب . ارزیابى بهتر مخاطرات و بازده ‏هاى واحد تجارى، و
ج . قضاوتهاى آگاهانه ‏تر در مورد کل واحد تجارى. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26

فعالیتهای کشاورزی


دامنه‌ کاربرد


1. کاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی‌است‌، مشروط‌ بر اینکه‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی مربوط‌ باشد :
الف‌. داراییهای‌ زیستی‌، و
ب‌ . تولید کشاورزی در زمان‌ برداشت‌
.2. این‌ استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد :
الف‌. زمین‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود مراجعه‌ شود)، و
ب‌ . داراییهای‌ نامشهود مربوط‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 17 با عنوان‌ حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود مراجعه‌ شود.) بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 27

طرحهای مزایای بازنشستگی


دامنه‌ کاربرد


1. بکارگیری‌ این‌ استاندارد در حسابداری‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی الزامی‌ است‌.
2. کلیه‌ صندوقهایی‌ که‌ متولی‌ اجرای‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی می‌باشند، ازجمله‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌، صندوق‌ بازنشستگی کشوری‌ و صندوقهای‌ شرکتها و سازمانها مشمول‌ این‌ استاندارد هستند. طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی که‌ شخصیت‌ حقوقی‌ جداگانه‌ای‌ ندارند نیز در صورت‌ گزارشگری‌ مستقل‌، مشمول‌ این‌ استاندارد می‌باشند. الزامات‌ سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ درصورتی‌ برای‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی کاربرد دارد که‌ توسط‌ این‌ استاندارد جایگزین‌ نشده‌ باشد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابدارى شماره 28

فعالیتهای بیمه عمومی


هدف


1. هدف این استاندارد تجویز روشهاى حسابدارى براى حق‏ بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه ‏هاى عمومى مستقیم و اتکایى و همچنین افشاى اطلاعات این نوع فعالیتها در صورتهاى مالى شرکتها و مؤسسات بیمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری درصورتی برای فعالیتهای بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابداری شماره 29

فعالیتهای ساخت املاک


هدف


1. هدف این استاندارد تجویز روشهای حسابداری درآمد و مخارج مرتبط با فعالیتهای ساخت املاک است. موضوع اصلی این استاندارد، شناخت و تخصیص درآمدها و مخارج فعالیتهای ساخت املاک در دوره‌های مالی انجام این فعالیتهاست. بیشتر بخوانید