استاندارد حسابرسی شماره 560

رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه


کلیــات‌


1.هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه است‌. دراین‌ استاندارد، اصطلاح‌ رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه هم‌ برای‌ رویدادهایی‌ بکار می‌رود که‌ بین‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ و تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌ رخ‌ می‌دهد و هم‌ برای‌ حقایق‌ شناسایی‌ شده‌ پس‌از تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 570

تداوم فعالیت


کلیـات‌


1. هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیت‌ حسابرس‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ استفاده‌ از فرض‌ تداوم فعالیت در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، شامل‌ بررسی‌ ارزیابی‌ مدیریت‌ از توانایی‌ واحد تجاری‌ به‌ ادامه‌ فعالیت‌، است‌. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 580

تاییدیه مدیران


کلیــات‌


1.هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ از تاییدیه مدیران به‌ عنوان‌ یکی‌ از شواهد حسابرسی‌، روشهای‌ ارزیابی‌ و مستندسازی‌ آن‌ و بیان‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در صورت‌ خودداری‌ مدیران‌ از ارائه‌ تاییدیه‌ مناسب‌ باید انجام‌ شود. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 600

ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه


دامنه کاربرد


1. استانداردهـای حسابرسی در مـورد حسابرسی صورتهای مالی گروه  نیز کاربـرد دارد. در این استاندارد ملاحظات خاصی مطرح شده است که در خصوص صورتهای مالی گروه کاربرد دارد، به ویژه مواردی که دربرگیرنده حسابرسان بخش است. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 610

ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی


کلیــات‌


1. هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ به‌ حسابرسان‌ مستقل‌ درباره‌ ارزیابی‌ کار واحد حسابرسی داخلی است‌. این‌ استاندارد، در مواردی‌ که‌ کارکنان‌ واحد حسابرسی داخلی، حسابرس‌ مستقل‌ را در اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ یاری‌ می‌دهند، کاربرد ندارد. روشهای‌ مندرج‌ در این‌ استاندارد تنها باید درباره‌ آن‌ گروه‌ از فعالیتهای‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ بکار رود که‌ به‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ مربوط‌ می‌شود. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 620

استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس


کلیات‌


1. هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس به‌ عنوان‌ بخشی‌ از شواهد حسابرسی‌ است‌.
2. چنانچه‌ حسابرس‌ بخواهد از نتایج‌ کار کارشناس استفاده‌ کند باید شواهد کافی‌ و قابل‌ قبولی‌ را درباره‌ مناسب‌ بودن‌ چنین‌ کاری‌ برای‌ مقاصد حسابرسی‌، بدست‌ آورد.
3. کارشناس در این‌ استاندارد به‌ فرد یا موسسه‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ دارای‌ مهارت‌، دانش‌ و تجربه‌ در زمینه‌ای‌ خاص‌ غیر از حسابداری‌ و حسابرسی‌ است‌. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 700

مسئولیت حسابرس در زمینه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی


دامنه کاربرد


1. این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی و همچنین، شکل و محتوای گزارش حسابرس، به عنوان محصول حسابرسی صورتهای مالی، را تعیین و توصیف می‌کند.
2. استانداردهای 705 و 706 ، به شکل و محتوای گزارش حسابرس در موارد ارائه گزارشهای تعدیل شده اختصاص دارد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 705

اظهار نظر های تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل (1389)


دامنه کاربرد


1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در رابطه با ارائه گزارش مناسب برای شرایطی مطرح شده است که حسابرس جهت اظهار نظر طبق استاندارد 700 (تجدید نظر شده 1389)، به این نتیجه رسیده باشد که تعدیل اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی ضروری است. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 706

بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی


دامنه کاربرد


1. این استاندارد مربوط به اطلاع‌رسانی بیشتر در گزارش حسابرس در مواردی است که به نظر حسابرس لازم است توجه استفاده‌کنندگان به موضوعات زیر جلب شود: الف. اطلاعات ارائه یا افشا شده‌ در صورتهای مالی که برای درک صورتهای مالی توسط استفاده‌کنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یا ب . اطلاعاتی به جز اطلاعات ارائه یا افشا شده در صورتهای مالی که برای درک استفاده‌کنندگان از حسابرسی، مسئولیتهای حسابرس یا گزارش حسابرس، مربوط تلقی می‌شود. 2. در پیوستهای 1 و 2، استانداردهایی که شامل الزامات خاصی در خصوص درج بندهای تأکید بر مطلب خاص یا سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس است، مشخص شده است. الزامات این استاندارد در خصوص شکل و محل درج چنین بندهایی نیز کاربرد دارد. بیشتر بخوانید

استاندارد حسابرسی شماره 710

مسئولیتهای حسابرس درباره اطلاعات مقایسه ای


کلیات


1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در‌مورد مسئولیتهای حسابرس درباره اطلاعات مقایسه ای است. این استاندارد در مواردی که صورتهای مالی خلاصه شده به‌همراه صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه می شود، کاربرد ندارد (در این‌گونه موارد به استانداردهای 720 ، و 800 ، مراجعه شود). بیشتر بخوانید